Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаINTERROGATIVE FORM
Читайте также:
  1. Construct the sentences using the prompts below and then make them negative and interrogative.
  2. Interrogative Sentences (Questions)

Таблиця 19.

Tense (1) Questioning word (2) Auxiliary verb (3) Subject (4) Predicate Example
Present Simple Tense, Active Voice   What do does I, you, we they   he, she, it V (study, write) Do you study? Where does he study?
Past Simple Tense, Active Voice Where did I, he, she, it, you, we, they V (study, write) When did you go to the Academy?
Future Simple Tense, Active Voice When shall will I, we   he, she, it, you, they V (study, write) Where willthey go tomorrow?
Present Simple Tense, Passive Voice Why am is are I   he, she, it   you, we, they V3 (studied, written) Whereis this hospital built?
Past Simple Tense, Passive Voice How was were I, he, she, it   you, we they V3 (studied, written) What medicine wasyour doctor prescribed? Were the patients examined?
Future Simple Tense, Passive Voice How many shall will I, we   he, she, it, you, they be + V3 (be studied, be written) When will the polyclinic be closed?
Present Continuous Tense, Active Voice How much   am is are I   he, she, it   you, we, they Ving (studying, writing) What is he writing now? What are you doing ?
Past Continuous Tense, Active Voice   was were I, he, she, it   you, we they Ving (studying, writing) Where was a doctor performing on the operation?
Future Continuous Tense, Active Voice   shall will I, we   he, she, it, you, they be + Ving (be studying, be writing) What will you be doing at 3 p.m.?
Present Continuous Tense, Passive Voice   am is are I   he, she, it   you, we, they being + V3 (being studied, being written) What hospital is your friend being operated on?
Past Continuous Tense, Passive Voice   was were I, he, she, it   you, we they being + V3 (being studied, being written) When was the work being fulfilled?
Present Perfect Tense, Active Voice   have has I, you, we they   he, she, it V3 (studied, written) What has he received this week?
Past Perfect Tense, Active Voice   had I, he, she, it, you, we, they V3 (studied, written) How many articles had the student read by 5 o’clock?
Future Perfect Tense, Active Voice   shall will I, we   he, she, it, you, they have + V3 (have studied, have written) What text will Helen have translated by 3 o’clock?
Present Perfect Tense, Passive Voice   have has I, you, we they   he, she, it been + V3 (been studied, been written) Has the text been translated today?
Past Perfect Tense, Passive Voice   had I, he, she, it, you, we, they been + V3 (been studied, been written) Where hadthe patient been examined?
Future Perfect Tense, Passive Voice   shall will I, we   he, she, it, you, they have + been + V3 (have been studied, have been written) When will the hospital have been modernized?

ДІЄСЛОВА TO BE ТА TO HAVEВ англійській мові існують особливі дієслова. Це – to be, to have. Вони мають не лише певні смислові значення to be –бути, to have –мати, але також служать допоміжними дієсловами для утворення різних часів і форм, дієслово виступає у ролі дієслова зв’язки.ОЗНАКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВІДМІННОСТІ ДІЄСЛОВА TO BE

Таблиця 20.

Функції Місце в реченні Приклади Особливості перекладу
1. Смислове дієслово 1) перед іменником з прийменником або прислівником місця;   2) після дієслова there,перед іменником без прийменника My friend is at the laboratory. I was there yesterday.   There are many wards in this clinic.   Перекладається: бути, перебувати; у теперішньому часі часто випускається. Перекладається: мати, перебувати, існувати. Якщо є обставина місця і часу, то переклад речення слід починати з них.
2. Дієслово- зв’язка 1) перед іменником, прийменником (за винятком прийменника of), прикметником або числівником; 2) після підмета- іменника типу aim, plan, function, purpose, task, etc., перед герундієм. Не is a student. The results of the treatment were satisfactory. There are 15 students in the group.   Our task is preventing many diseases.   Перекладається: бути, становити; у теперішньому часі часто випускається.     Перекладається: полягати; у теперішньому часі часто випускається.
3. Допоміжне дієслово   4. Частина модальної конструкції 1) перед ing-form (Participle I) для утворення часів групи Continuous; 2) перед Participle II для утворення пасивного стану.   1) перед інфінітивом (дія за заздалегідь наміченим планом, значення обов’язку) The students arelistening to the lecture.   They were invited by their teacher.     He is to go there. We are to study diseases of inner organs. У цих випадках дієслово to be окремо не перекладається.   Виражає те, що повинне бути.

 ОЗНАКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВІДМІННОСТІ ДІЄСЛОВА TO HAVE

Таблиця 21.

Функції Місце в реченні Приклади Особливості перекладу
1. Смислове дієслово Перед іменником (часто з означеннями) He has a lot of medical books.   Перекладається: він має…, у нього є.
2. Допоміжне дієслово для утворення часів групи Perfect Перед дієсловом у формі Participle II I have read this book. He has been working here for 10 years.   У цих випадках дієслово to have окремо не перекладається
3. Модальне значення необхідності, зумовлене обставинами Перед дієсловом у формі інфінітиву You will have to repeat it.   Виражає необхідність здійснення дії, позначеної інфінітивом (доведеться зробити).  

МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

(MODAL VERBS)

1. Дієслова can, may, ought (to), must, could, might, shall, should, will, would належать до групи модальних допоміжних дієслів. При цьому дієслово could є формою минулого часу дієслова саn, а дієсло­во might є формою минулого часу дієслова may. Дієслова need і dare можуть уживатися не тільки як модальні дієслова, але також і як повнозначні дієслова.

2. Як правило, модальні дієслова не вживаються самостійно, а тільки в сполученні з інфінітивом без частки to.

3. Модальні дієслова виражають імовірність, необхідність, мож­ливість, бажаність здійснення дії, вираженої основним дієсловом.

4. Модальне дієслово завжди ставиться перед формою основно­го дієслова.

You may go. – Ти можеш іти (у тебе є дозвіл на це). Не must have come. – Мабуть, він уже прийшов.

5. Модальні дієслова не мають закінчення -s у формі 3-ї особи однини часу Present Simple: She must do it. – Вона повинна це зробити. He can do it. – Він може це зробити.

6. Модальні дієслова не мають безособових форм інфінітива, герундія й дієприкметника.

7. Дієслова саn і may мають форми теперішнього й минулого часу (could і might), а дієслова must, ought і need мають тільки одну фор­му теперішнього часу.

8. Питальна й заперечна форми модальних дієслів у Present і Past Simple утворюються без допоміжного дієслова to do. У питальній формі модальне дієслово ставиться перед підметом.

Модальне дієслово CAN

Модальне дієслово саn у стверджувальних реченнях позначає фізичну або теоретичну можливість, уміння зробити що-небудь, якщо потрібно виразити, що щось є можливим у принципі, а не щодо цієї конкретної ситуації. They can help you. – Вони можуть нам допомогти. My brother can speak five languages. – Мій брат розмовляє (може розмовляти) п'ятьма мовами. They can not help us. – Вони не можуть допомогти нам.

Це модальне дієслово може перекладатися, як: можливо, ймо­вірно, невже (цим воно виражає припущення, сумнів, подив); не може бути (виражає неймовірність у заперечних реченнях).

Модальне дієслово саn має тільки дві часові форми – Present Form (can) і Past Form (could). Хоча вони можуть позначати також дії, які, можливо, відбудуться в майбутньому. Для вираження май­бутнього часу можна використовувати також його еквівалент to be able to.

Модальне дієслово COULD

Модальне дієслово could є формою минулого часу дієслова саn і в стверджувальних реченнях позначає фізичну або теоретичну можливість або вміння зробити що-небудь, якщо потрібно вирази­ти, що щось було можливим у принципі, а не щодо якої-небудь кон­кретної ситуації в минулому. They could help you. – Вони могли тобі/вам допомогти. It could be seen there the day before yesterday. – Там це можна було побачити позавчора. Модальне дієслово could може виражати ввічливе прохання. Could you help me with this bag? – Ви не могли б допомогти мені із цією сумкою? Could I have this book with me? – Можна мені взяти цю книжку із собою? I could help you. – Я міг би вам допомогти (зараз).

У стверджувальних реченнях could може вживатися також для вираження припущення, що щось може відбуватися зараз. При цьому дієслово could виражає менший ступінь упевненості в мож­ливості здійснення дії, ніж саn.

Модальне дієслово MAY

Модальне дієслово may позначає можливість, яка допускаєть­ся, дозвіл зробити що-небудь (на відміну від теоретичної можли­вості, що виражається дієсловом саn). У цьому значенні вживаєть­ся тільки у стверджувальній формі. They may help you. – Вони можуть (їм дозволено) вам допо­могти. You may be right. – Ти можеш мати рацію.

Також за допомогою цього дієслова виражається припущен­ня, яке ґрунтується на непевності. У стверджувальних реченнях, які виражають припущення про те, що зараз або в майбутньому щось може відбутися (статися), використовуються дієслова may і might.Між may і might у цьому випадку практично немає різниці, однак might виражає більший ступінь сумніву в можливості описуваної події. It may snow tomorrow. – Завтра може піти сніг. It might rain tomorrow. – Завтра може піти дощ (хоча це й ма­лоймовірно). They may have been discussing the question for two hours. – Мож­ливо, вони вже дві години обговорюють питання.

Для вираження май­бутнього часу можна використовувати також його еквівалент to be allowed to.

Модальне дієслово MUST

Дієслово must виражає необхідність, моральний обов'язок і відповідає в українській мові словам повинен, потрібно, треба. І must go to work today. – Я повинен прийти на роботу сьогодні. You must do it as you are asked. – Ти повинен зробити так, як тебе просили.

Дієслово must не має форм ні минулого, ні майбутнього часу, уживається тільки в теперішньому часі. Для вираження повинності в майбутньому й минулому вживається його еквівалент to have to. Якщо конструкція to have to уживається в теперішньому часі, вона позначає вимушену (об'єктивну) повинність.

Must виражає внутрішньо усвідомлену необхідність: треба, потрібно, необхідно, повинен. І must do it today. – Я повинен зробити це сьогодні. Must виражає також настійну пораду: повинен, потрібно. You must go to the doctor. – Ти повинен піти до лікаря.

Модальне дієслово must у заперечній формі має значення за­борони: не можна, не повинен, забороняється.

ОЗНАКИ РОЗПІЗНАВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ, УТВОРЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ДОПОМІЖНИХ ДІЄСЛІВ SHOULD I WOULD

Таблиця 22.

Функції Ознаки Приклади Еквіваленти в українській мові
1. Допоміжне дієслово Входить до складу присудка підрядного речення, а присудок головного речення має одну з форм минулого часу.   Присудок перекладається майбутнім часом.
а) Future-іn-the-Past   The surgeon said that he would consult this patient іn two days. – Хірург сказав, що він проконсультує хворого через 2 дні.  
b) Subjunctive Mood 1) Входить до складу присудка головного речення, де підрядне є умовним. Іf there were no calcium salts producing a barrier, the caries would go straight to the pulp. – Якби не було кальцієвих солей, що створюють бар’єр, карієс перейшов би на пульпу. Присудок перекладається умовним способом, тобто дієсловом у минулому часі з часткою “б”, “би”.
  2) Входить до складу присудка підрядного речення. Should this condition arise the drug should be administered іntravenously. – Якби стан погіршився, то ліки треба було б вводити внутрішньовенно.  
2. Модальне дієслово Входить до складу присудка простого чи головного речення: Іt is necessary that the kidney should be resected. – Необхідно, щоб нирка була видалена. The doctor suggested that the patient should be operated on. – Лікар наполягав, щоб пацієнт був прооперований. Виражає необхідність, пораду, докір тощо. Перекладається: варто, слід, слід було б (потрібно було б).

ПІДРЯДНІ ДОДАТКОВІ ТА ОЗНАЧАЛЬНІ РЕЧЕННЯ

(OBJECT CLAUSES)

В англійській мові підрядні додаткові речення (Object Clauses) виконують функцію додатка до дієслова або прикметника в головному реченні. Вони приєднуються до головного речення сполучниками that, if, whether, сполучними займенниками та прислівниками who, whose, what, which, where, when, how, why, а також безсполучниковим способом. Додаткові підрядні речення перекладаються зі сполучником що або без нього: І know my friend is not ill. – Я знаю, (що) мій друг не хворий.

Підрядні означальні речення (Attributive Clauses) виконують роль означен­ня іменника або займенника головного речення і з'єднуються з ним за допомогою сполучних займенників who, whose, which, that, сполучних прислівників where, when, а також безсполучниковим способом. Перекладаючи підрядні означальні речення, вводять сполучник який, наприклад: My friend you know well is not ill. – Мій друг, якого ви добре знаєте, не хворий.

Виділення членів речення за допомогою

підсилювальної конструкції IT IS (was, will be) ... THAT (who, which)

Іноді в англійських реченнях вживаються конструкція типу It is (was) ... that (who). Українською мовою такі конструкції перекладають словом саме і використовують для виділення певного члена речення.

Якщо слід виділити обставину часу, то, як правило, вживають таку конструкцію: it was not until... that, а її українські відповідник – слова лише, лише після; ли­ше тоді, коли.

It was not until 1538 that A. Vesalius published this work. – Лише в 1538 році А. Везалій опублікував свою роботу.

УМОВНИЙ СПОСІБ

Умовний спосіб виражає дію не як реальну, а як таку, що могла б відбу­тися за певних умов, а також необхідну, бажану або нереальну, нездійснен­ну. Форми переважної більшості дієслів умовного способу збігаються з фор­мами дійсного способу. Виняток становлять дієслова 3-ої особи однини, котрі не мають закінчення -s: It was necessary (that) the doctor take the patient's blood pressure immediately. – Було необхідно, щоб лікар негайно виміряв хворому кров'яний тиск.

Для утворення умовного способу також вживаються дієслова should, would та might: The patient must follow the administered course of treatment lest an unfavourable reaction should develop. – Хворий має дотримуватися курсу призначеного лікування, щоб не виникли небажані наслідки.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.027 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты