Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Слава, и ныне, глас 8: Творение Кассианы инокини.
Го́споди, я́же во мно́гия грехи́ впа́дшая жена́, / Твое́ ощути́вшая Божество́, / мироно́сицы взе́мши чин, / рыда́ющи ми́ро Тебе́ пре́жде погребе́ния прино́сит: / увы́ мне, глаго́лющи, / я́ко нощь мне есть разжже́ние блуда́ невоздержа́нна, / мра́чное же и безлу́нное раче́ние греха́. / Приими́ моя́ исто́чники слез, / и́же облака́ми производя́й мо́ря во́ду. / Приклони́ся к мои́м воздыха́нием серде́чным, / приклони́вый небеса́, неизрече́нным Твои́м истоща́нием, / да облобыжу́ пречи́стеи Твои́ но́зе, / и отру́ сия́ па́ки главы́ моея́ власы́, / и́хже в раи́ Е́ва, по полу́дни, шу́мом у́ши огласи́вши, стра́хом скры́ся. / Грехо́в мои́х мно́жества, / и суде́б Твои́х бе́здны кто изсле́дит? / Душеспа́сче Спа́се мой, / да мя, Твою́ рабу́, не пре́зриши, / и́же безме́рную име́яй ми́лость.

Вход со Евангелием. Све́те ти́хий:

Прокимен, псалом 135, глас 4: Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, / я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Стих: Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́.

Исхода чтение.
[Глава 2, ст. 18 – 22.]

Бысть во дни мно́гия о́ны, вели́к быв Моисе́й, изы́де к бра́тиям свои́м сыно́м Изра́илевым: разуме́в же боле́знь их, ви́де челове́ка еги́птянина бию́ща не́коего евре́анина от бра́тии его́ сыно́в Изра́илевых. Обозре́вся же се́мо и ова́мо, никого́же ви́де: и порази́в еги́птянина, скры его́ в песце́. Изше́д же во вторы́й день, ви́де два му́жа евре́анина бию́щияся, и глаго́ла оби́дящему: чесо́ ра́ди ты бие́ши и́скренняго? Он же рече́: кто тя поста́ви кня́зя и судию́ над на́ми? Еда́ уби́ти мя ты хо́щеши, и́мже о́бразом уби́л еси́ вчера́ еги́птянина? Убоя́ся же Моисе́й, и рече́: а́ще си́це явле́н бысть глаго́л сей? Услы́ша же фарао́н глаго́л сей, и иска́ше уби́ти Моисе́а. Оты́де же Моисе́й от лица́ фарао́нова, и всели́ся в земли́ Мадиа́мстей: прише́д же в зе́млю Мадиа́мскую, се́де при кла́дязе. Свяще́ннику же Мадиа́мскому бе́ша седмь дще́рей пасу́щих о́вцы отца́ своего́ Иофо́ра: прише́дше же че́рпаху, до́ндеже напо́лниша коры́та, напои́ти о́вцы отца́ своего́ Иофо́ра. Прише́дше же па́стырие изгна́ша я́: воста́в же Моисе́й изба́ви их, и налия́ им, и напои́ о́вцы их. Приидо́ша же к Рагуи́лу отцу своему́, он же рече́ им: что я́ко ускори́сте приити́ днесь? О́ныя же реко́ша: челове́к еги́птянин изба́ви нас от па́стырей, и наче́рпа нам, и напои́ о́вцы на́ша. Он же рече́ дще́рем свои́м: и где есть? И вску́ю си́це оста́висте челове́ка? Призови́те у́бо его́, да яст хлеб. Всели́ся же Моисе́й у челове́ка: и даде́ Сепфо́ру дщерь свою́ Моисе́ю в жену́. Во чре́ве же заче́нши жена́, роди́ сы́на, и нарече́ Моисе́й и́мя ему́, Гирса́м, глаго́ля: я́ко пришле́ц есмь в земли́ чужде́й. Еще́ же заче́нши роди́ сы́на втора́го, и нарече́ и́мя ему́ Елиезе́р, глаго́ля: Бог бо отца́ моего́ Помо́щник мой, и изба́ви мя из руки́ фарао́новы.

Прокимен, псалом 137, глас 4: Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, / дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, и пред а́нгелы воспою́ Тебе́.

Иова чтение.
[Глава 2, ст. 1 – 10]

Бысть я́ко день сей, и приидо́ша а́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем: и диа́вол прии́де посреде́ их предста́ти пред Го́сподем. И рече́ Госпо́дь диа́волу: отку́ду ты гряде́ши? Тогда́ рече́ диа́вол пред Го́сподем: проше́д поднебе́сную, и обше́д всю зе́млю, приидо́х. И рече́ Госпо́дь к диа́волу: внял ли еси́ у́бо [мы́слию твое́ю] рабу́ моему́ И́ову; я́ко несть такова́ от су́щих на земли́: челове́к незло́бив, и́стинен, непоро́чен, Богочести́в, удаля́яйся от вся́каго зла, еще́ же придержи́тся незло́бия: ты же рекл еси́ име́ния его́ погуби́ти вотще́. Отвеща́в же диа́вол Го́сподеви, рече́: ко́жу за ко́жу, и вся ели́ка и́мать челове́к, даст за ду́шу свою́. Оба́че посли́ ру́ку Твою́, и косни́ся косте́м его́, и пло́ти его́, а́ще не в лице́ Тя благослови́т. Рече́ же Госпо́дь диа́волу: се предаю́ ти его́, то́кмо ду́шу его́ соблюди́. Изы́де же диа́вол от лица́ Госпо́дня, и порази́ И́ова гно́ем лю́тым от ног да́же до главы́. И взя [И́ов] чреп, да острога́ет гной свой, и той седя́ше на гно́ищи вне гра́да. Вре́мени же мно́гу мину́вшу, рече́ к нему́ жена́ его́ глаго́лющи: доко́ле терпи́ши, се пожду́ вре́мя еще́ ма́ло, ча́ющи наде́жди спасе́ния моего́. Се бо потреби́ся от земли́ па́мять твоя́, сы́нове твои́ и дще́ри, моего́ чре́ва боле́зни и труды́, и́миже вотще́ труди́хся с боле́зньми: ты же сам в гнои́ черве́й седи́ши, обнощева́я вне без покро́ва, и аз скита́ющися и служа́щи, ме́сто от ме́ста преходя́щи, и дом от до́му, ожида́ющи со́лнца, когда́ за́йдет, да почи́ю от трудо́в мои́х, и от боле́зней, я́же мя ны́не обдержа́т. Но рцы глаго́л не́кий ко Го́споду, и умри́. Он же воззре́в рече́ к ней: вску́ю я́ко еди́на от безу́мных жен возглаго́лала еси́? А́ще блага́я прия́хом от руки́ Госпо́дни, злых ли не стерпи́м? Во всех сих приключи́вшихся ему́, ничи́мже согреши́ И́ов устна́ма пред Бо́гом, [и не даде́ безу́мия Бо́гу].

Таже, Да испра́вится моли́тва моя́:

Евангелие от Матфеа, зачало 108.
[Мф. 26, 6 – 16.]

Во вре́мя о́но, Иису́су бы́вшу в Вифа́нии, в дому́ Си́мона прокаже́ннаго. Приступи́ к Нему́ жена́, сткля́ницу ми́ра иму́щи многоце́ннаго, и возлива́ше на главу́ Его́ возлежа́ща. Ви́девше же ученицы́ Его́, негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель сия́ (бысть)? Можа́ше бо сие́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зе, и да́тися ни́щим. Разуме́в же Иису́с рече́ им: что тружда́ете жену́? Де́ло бо добро́ соде́ла о Мне. Всегда́ бо ни́щия и́мате с собо́ю, Мене́ же не всегда́ и́мате. Возлия́вши бо сия́ ми́ро сие́ на те́ло Мое́, на погребе́ние Мя сотвори́. Ами́нь глаго́лю вам: иде́же а́ще пропове́дано бу́дет Ева́нгелие сие́ во всем ми́ре, рече́тся, и е́же сотвори́ сия́, в па́мять ея́. Тогда́ шед еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый Иу́да Искарио́тский, ко архиере́ом, рече́: что ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? Они́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреник. И отто́ле иска́ше подо́бна вре́мене, да Его́ преда́ст.

И прочее последование Преждеосвященных. И по пренесении честных Даров поклоны 3. И абие упраждняются совершенно в церкви бываемыя поклоны. В келлиах же даже и до Великаго Пятка совершаются.

 


 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 57; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты