Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК, НА УТРЕНИ
Клеплет параекклисиарх в седмый час нощи, и собравшимся нам в церковь, и сотворшу священнику начало: Благослове́н Бог наш: Начинаем абие по обычаю, таже шестопсалмие, по исполнении шестопсалмиа, Аллилу́иа, на глас 8.

И тропарь глас 8, трижды:

Егда́ сла́внии ученицы́ / на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, / тогда́ Иу́да злочести́вый / сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, / и беззако́нным судия́м Тебе́, Пра́веднаго Судию́, предае́т. / Виждь, име́ний рачи́телю, / сих ра́ди удавле́ние употреби́вша! / Бежи́ несы́тыя души́, / Учи́телю такова́я дерзну́вшия. / И́же о всех благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Таже, Евангелие от Луки, зачало 108.
[Лк. 22, 1 – 39.]

Во вре́мя о́но, приближа́шеся пра́здник опресно́к, глаго́лемый Па́сха. И иска́ху архиере́е и кни́жницы, ка́ко бы́ша убили Его́: боя́хуся бо люде́й. Вни́де же сатана́ во Иу́ду нарица́емаго Искарио́т, су́ща от числа́ обоюна́десяте. И шед глаго́ла архиере́ом и воево́дам, ка́ко Его́ преда́ст им. И возра́довашася, и совеща́ша ему́ сре́бреники да́ти. И испове́да, и иска́ше подо́бна вре́мене, да преда́ст Его́ им без наро́да. Прии́де же день опресноко́в, во́ньже подо́бно бе [вре́мя] жре́ти па́сху. И посла́ Петра́ и Иоа́нна, рек: ше́дша угото́вайта нам па́сху, да я́мы. О́на же реко́ста Ему́: где хо́щеши угото́ваем? Он же рече́ има: се восходя́щема ва́ма во град, сря́щет вы челове́к в скуде́льнице во́ду нося́: по нем иде́та в дом, во́ньже вхо́дит. И рце́та до́му влады́це: глаго́лет тебе́ Учи́тель, где есть оби́тель, иде́же па́сху со ученики́ Мои́ми снем? И той ва́ма пока́жет го́рницу ве́лию по́стлану: ту угото́вайта. Ше́дша же обрето́ста, я́коже рече́ и́ма: и угото́васта па́сху. И егда́ бысть час, возлеже́, и обана́десяте апо́стола с Ним. И рече́ к ним: жела́нием возжеле́х сию́ па́сху я́сти с ва́ми, пре́жде да́же не прииму́ мук. Глаго́лю бо вам, я́ко отсе́ле не и́мам я́сти от него́, до́ндеже сконча́ются во Ца́рствии Бо́жии. И прии́м ча́шу, хвалу́ возда́в, рече́: приими́те сию́, и раздели́те себе́. Глаго́лю бо вам, я́ко не и́мам пи́ти от плода́ ло́знаго, до́ндеже Ца́рствие Бо́жие прии́дет. И прии́м хлеб, хвалу́ возда́в преломи́, и даде́ им, глаго́ля: сие́ есть те́ло Мое́, е́же за вы дае́мо: сие́ твори́те в мое́ воспомина́ние. Та́кожде же и ча́шу по ве́чери, глаго́ля: сия́ ча́ша, Но́вый Заве́т Мое́ю кро́вию, я́же за вы пролива́ется. Оба́че се рука́ предаю́щаго Мя со мно́ю есть на трапе́зе. И Сын у́бо Челове́ческий и́дет по рече́нному: оба́че го́ре челове́ку тому́, и́мже предае́тся. И ти́и нача́ша иска́ти в себе́, кото́рый у́бо от них хотя́й сие́ сотвори́ти. Бысть же и пря в них, кий мни́тся их бы́ти бо́лий. Он же рече́ им: ца́рие язы́к госпо́дствуют и́ми, и облада́ющии и́ми, благода́теле нарица́ются. Вы же не та́ко, но бо́лий в вас, да бу́дет я́ко мний. и ста́рей, я́ко служа́й. Кто бо бо́лий, возлежа́й ли, или́ служа́й; не возлежа́й ли? Аз же посреде́ вас есмь я́ко служа́й. Вы же есте́ пребы́вше со Мно́ю в напа́стех Мои́х. И Аз завещава́ю вам, я́коже завеща́ Мне Оте́ц Мой, Ца́рство, да я́сте и пие́те на трапе́зе Мое́й во Ца́рствии Мое́м, и ся́дете на престо́лех, судя́ще обемана́десяте коле́нома Изра́илевома. Рече́ же Госпо́дь: Си́моне, Си́моне, се сатана́ про́сит вас, да бы се́ял, я́ко пшени́цу. Аз же моли́хся о тебе́, да не оскуде́ет ве́ра твоя́: и ты не́когда обра́щься, утверди́ бра́тию твою́. Он же рече́ Ему́: Го́споди, с Тобо́ю гото́в есмь, и в темни́цу, и на смерть ити́. Он же рече́: глаго́лю ти, Пе́тре, не возгласи́т пе́тель днесь, до́ндеже трикра́ты отве́ржешися Мене́ не ве́дети. И рече́ им: егда́ посла́х вы без влага́лища, и без ме́ха, и без сапо́г, еда́ чго лише́ни бы́сте? Они́ же ре́ша: ничесо́же. Рече́ же им: но ны́не и́же и́мать влага́лище, да во́змет, та́кожде и мех, а и́же не и́мать, да прода́ст ри́зу свою́, и ку́пит нож. Глаго́лю бо вам, я́ко еще́ пи́саное се, подоба́ет, да сконча́ется о Мне, е́же: и со беззако́нными вмени́ся. И́бо е́же о Мне, кончи́ну и́мать. Они́ же ре́ша: Го́споди, се ножа́ зде два. Он же рече́ им: дово́льно есть. И изше́д, и́де по обы́чаю в го́ру Елео́нскую: по Нем же идо́ша ученицы́ Его́.

И псалом 50. Молитвы же, Спаси́ Бо́же лю́ди Твоя́: не глаголем.

И начинаем канон, творение господина Космы, глас 6: ирмосы по дважды, тропари же на 6. Канон, егоже краестрочие: Ти макра́ пе́мпти макро́н и́мнон екса́до. Еже есть, В Вели́кий Четверто́к до́лгую песнь пою́.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 33; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты