Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Евангелие от Матфеа, зачало 107.
Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: Ве́сте, я́ко по двою́ дню Па́сха бу́дет, и Сын Челове́ческий пре́дан бу́дет на пропя́тие. Тогда́ собра́шася архиере́е, и кни́жницы и ста́рцы людсти́и во двор архиере́ов, глаго́лемаго Каиа́фы. И совеща́ша, да Иису́са ле́стию и́мут, и убию́т. Глаго́лаху же: но не в пра́здник, да не молва́ бу́дет в лю́дех. Иису́су же бы́вшу в Вифа́нии, в дому́ Си́мона прокаже́ннаго. Приступи́ к Нему́ жена́, сткля́ницу ми́ра иму́щи многоце́ннаго, и возлива́ше на главу́ Его́, возлежа́щу. Ви́девше же ученицы́ Его́, негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель сия́ бысть? Можа́ше бо сие́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зе, и да́тися ни́щим. Разуме́в же Иису́с рече́ им: что тружда́ете жену́? Де́ло бо добро́ соде́ла о Мне. Всегда́ бо ни́щия и́мате с собо́ю, Мене́ же не всегда́ и́мате. Возлия́вши бо сия́ ми́ро сие́ на те́ло Мое́, на погребе́ние Мя сотвори́. Ами́нь глаго́лю вам: иде́же а́ще пропове́дано бу́дет Ева́нгелие сие́ во всем ми́ре, рече́тся, и е́же сотвори́ сия́, в па́мять ея́. Тогда́ шед еди́н от oбоюна́десяте, глаго́лемый Иу́да Искарио́тский, ко архиере́ом. Рече́: что ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? Oни́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреник. И отто́ле иска́ше подо́бна вре́мене, да Его́ преда́ст. В пе́рвый же день опресно́чный приступи́ша ученицы́ Иису́сови, глаго́люще Ему́: где хо́щеши, угото́ваем Ти я́сти па́сху? Oн же рече́: иди́те во град ко óнсице, и рцы́те ему́: Учи́тель глаго́лет, вре́мя Мое́ близ есть, у тебе́ сотворю́ па́сху со ученики́ Мои́ми. И сотвори́ша ученицы́, я́коже повеле́ им Иису́с, и угото́ваша па́сху. Ве́черу же бы́вшу возлежа́ше со oбемана́десяте ученико́ма. Ве́дый Иису́с, я́ко вся даде́ Ему́ Oте́ц в ру́це, и я́ко от Бо́га изы́де, и к Бо́гу гряде́т. Воста́в с ве́чери, и положи́ ри́зы, и прие́м ле́нтион, препоя́сася. Пото́м же влия́ во́ду во умыва́льницу, и нача́т умыва́ти но́ги ученико́м, и отира́ти ле́нтием, и́мже бе препоя́сан. Прии́де же к Си́мону Петру́, и глаго́ла Ему́ той: Го́споди, Ты ли мои́ умы́еши но́зе? Отвеща́ Иису́с, и рече́ ему́: е́же Аз творю́, ты не ве́си ны́не, разуме́еши же по сих. Глаго́ла Ему́ Петр: не умы́еши но́гу мое́ю во ве́ки. Отвеща́ ему́ Иису́с: а́ще не умы́ю тебе́, не и́маши ча́сти со Мно́ю. Глаго́ла Ему́ Си́мон Петр: Го́споди, не но́зе мои́ то́кмо, но и ру́це и главу́. Глаго́ла ему́ Иису́с: измове́нный не тре́бует, то́кмо но́зе умы́ти, есть бо весь чист: и вы чи́сти есте́, но не вси. Ве́дяше бо предаю́щаго Его́, сего́ ра́ди рече́: я́ко не вси чи́сти есте́. Егда́ же умы́ но́ги их, прия́т ри́зы Своя́, возле́г па́ки, рече́ им: ве́сте ли что сотвори́х вам? Вы глаша́ете Мя Учи́теля и Го́спода: и до́бре глаго́лете, есмь бо. А́ще у́бо Аз умы́х ва́ши но́зе, Госпо́дь и Учи́тель, и вы до́лжни есте́ друг дру́гу умыва́ти но́зе. О́браз бо дах вам, да я́коже Аз сотвори́х вам, и вы твори́те. Ами́нь ами́нь глаго́лю вам: несть раб бо́лий го́спода своего́, ни посла́нник бо́лий посла́вшаго его́. А́ще сия́ ве́сте, блаже́ни есте́, а́ще творите́ я́. И яду́щим им, рече́: ами́нь глаго́лю вам, я́ко еди́н от вас преда́ст Мя. И скорбя́ще зело́, нача́ша глаго́лати Ему́ еди́н ки́йждо их: еда́ аз есмь, Го́споди? Oн же отвеща́в рече́: омочи́вый со Мно́ю в соли́ло ру́ку, той Мя преда́ст. Сын же Челове́ческий и́дет, я́коже есть пи́сано о Нем. Горе́ же челове́ку тому́, и́мже Сын Челове́ческий преда́стся: добро́ бы бы́ло ему́, а́ще не бы роди́лся челове́к той. Отвеща́в же Иу́да предая́й Его́, рече́: еда́ аз есмь, Равви́? Глаго́ла ему́: ты рече́. Яду́щим же им, прие́м Иису́с хлеб, и благослови́в преломи́, и дая́ше ученико́м, и рече́: приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́. И прие́м ча́шу, хвалу́ возда́в, даде́ им, глаго́ля: пи́йте от нея́ вси. Сия́ бо есть Кровь Моя́, Но́ваго Заве́та, я́же за мно́гия излива́ема, во оставле́ние грехо́в. Глаго́лю же вам: я́ко не и́мам пи́ти от ны́не от сего́ плода́ ло́знаго, до дне того́, егда́ и́ пию́ с ва́ми но́во во Ца́рствии Oтца́ Моего́. И воспе́вше, изыдо́ша в го́ру Елео́нску. Тогда́ глаго́ла им Иису́с: вси вы соблазните́ся о Мне в нощь сию́. Пи́сано бо есть: поражу́ па́стыря, и разы́дутся óвцы ста́да. По воскресе́нии же Мое́м, варя́ю вы в Галиле́и. Отвеща́в же Петр рече́ Ему́: а́ще и вси соблазня́тся о Тебе́, аз никогда́же соблажню́ся. Рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, я́ко в сию́ нощь, пре́жде да́же але́ктор не возгласи́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. Глаго́ла Ему́ Петр: а́ще ми есть и умре́ти с Тобо́ю, не отве́ргуся Тебе́. Та́кожде и вси ученицы́ ре́ша. Тогда́ прии́де с ни́ми Иису́с в весь, нарица́емую Гефсима́ниа, и глаго́ла ученико́м: седи́те ту, до́ндеже шед помолю́ся та́мо. И пое́м Петра́ и óба сы́на Зеведе́ова, нача́т скорбе́ти и тужи́ти. Тогда́ глаго́ла им Иису́с: приско́рбна есть душа́ Моя́ до сме́рти: пожди́те зде, и бди́те со Мно́ю. И преше́д ма́ло, паде́ на лице́ Свое́м, моля́ся и глаго́ля: Óтче Мой, а́ще возмо́жно есть, да мимои́дет от Мене́ ча́ша сия́: oба́че не я́коже Аз хощу́, но я́коже Ты. Яви́ся же Ему́ А́нгел с небесе́, укрепля́я Его́. И быв в по́двизе, приле́жнее моля́шеся: бысть же пот Его́, я́ко ка́пля кро́ве ка́плющи на зе́млю. И воста́в от моли́твы, прии́де ко ученико́м, и обре́те их спя́ща, и глаго́ла Петро́ви: та́ко ли не возмого́сте еди́наго часа́ побде́ти со Мно́ю? Бди́те и моли́теся, да не вни́дете в напа́сть: дух бо бодр, плоть же немощна́. Па́ки втори́цею шед помоли́ся, глаго́ля: Óтче мой, а́ще не мо́жет сия́ ча́ша мимоити́ от Мене́, а́ще не пию́ ея́, бу́ди во́ля Твоя́. И прише́д обре́те их па́ки спя́ща, бе́ста бо им óчи отяготе́не. И оста́вль их, шед па́ки помоли́ся трети́цею, то́жде сло́во рек. Тогда́ прии́де ко ученико́м Свои́м и глаго́ла им: спи́те про́чее, и почива́йте: се прибли́жися час, и Сын Челове́ческий предае́тся в ру́ки гре́шников. Воста́ните, и́дем: се прибли́жися предая́й Мя. И еще́ Ему́ глаго́лющу, се, Иу́да, еди́н от обоюна́десяте прии́де, и с ним наро́д мног, со oру́жием и дреко́льми, от архиере́й и ста́рец людски́х. Предая́й же Его́, даде́ им зна́мение, глаго́ля: Его́же а́ще лобжу́, Той есть, ими́те Его́. И а́бие присту́пль ко Иису́сови, рече́: ра́дуйся, Равви́, и облобыза́ Его́. Иису́с же рече́ ему́: дру́же, твори́ на не́же еси́ прише́л. Тогда́ присту́пльше возложи́ша ру́це на Иису́са, и я́ша Его́. И се, еди́н от су́щих со Иису́сом, просте́р ру́ку, извлече́ нож свой, и уда́ри раба́ архиере́ова, и уре́за ему́ у́хо. Тогда́ глаго́ла ему́ Иису́с: возврати́ нож твой в ме́сто его́: вси бо прие́мшии нож ноже́м поги́бнут. Или́ мни́тся ти, я́ко не могу́ ны́не умоли́ти Oтца́ Моего́, и предста́вит Ми вя́щше или́ двана́десяте легео́на А́нгел? Ка́ко у́бо сбу́дутся писа́ния, я́ко та́ко подоба́ет бы́ти? В той час рече́ Иису́с наро́дом: я́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жием и дреко́льми, я́ти Мя; по вся дни при вас седе́х уча́ в це́ркви, и не я́сте Мене́. Се же все бысть, да сбу́дутся писа́ния проро́ческая. Тогда́ ученицы́ вси оста́вльше Его́, бежа́ша. Во́ини же е́мше Иису́са ведо́ша к Каиа́фе архиере́ови, иде́же кни́жницы и ста́рцы собра́шася. Петр же идя́ше по Нем издале́ча, до двора́ архиере́ова: и вшед внутрь, седя́ше со слуга́ми, ви́дети кончи́ну. Архиере́е же и ста́рцы, и сонм весь иска́ху лжесвиде́тельства на Иису́са, я́ко да убию́т Его́. И не обрета́ху: и мно́гим лжесвиде́телем присту́пльшим, не обрето́ша. По́слежде же приступи́ша два лжесвиде́теля. Ре́ста: Сей рече́, могу́ разори́ти це́рковь Бо́жию и треми́ де́ньми созда́ти ю́. И воста́в архиере́й, рече́ Ему́: ничесо́же ли отвещава́еши, что си́и на Тя свиде́тельствуют? Иису́с же молча́ше. И отвеща́в архиере́й, рече́ Ему́: заклина́ю Тя Бо́гом живы́м, да рече́ши нам, а́ще Ты еси́ Христо́с, Сын Бо́жий? Глаго́ла ему́ Иису́с: ты рече́. Oба́че глаго́лю вам: отсе́ле у́зрите Сы́на Челове́ческаго седя́ща одесну́ю си́лы, и гряду́ща на о́блацех небе́сных. Тогда́ архиере́й растерза́ ри́зы своя́, глаго́ля, я́ко хулу́ глаго́ла, что еще́ тре́буем свиде́телей? Се ны́не слы́шасте хулу́ Его́. Что ся вам мнит? Oни́ же отвеща́вше, ре́ша: пови́нен есть сме́рти. Тогда́ заплева́ша лице́ Его́, и па́кости Ему́ де́яху, óвии же за лани́ту уда́риша, Глаго́люще: прорцы́ нам, Христе́, кто есть ударе́й Тя? Петр же вне седя́ше во дворе́, и приступи́ к нему́ еди́на рабы́ня, глаго́лющи: и ты бе со Иису́сом Галиле́йским. Oн же отве́ржеся пред все́ми, глаго́ля: не вем, что глаго́леши. Изше́дшу же ему́ ко врато́м, узре́ его́ друга́я, и глаго́ла им ту: и сей бе со Иису́сом Назоре́ом. И па́ки отве́ржеся с кля́твою: я́ко не зна́ю Челове́ка. По ма́ле же приступи́вше стоя́щии, ре́ша Петро́ви: вои́стинну и ты от них еси́, и́бо бесе́да твоя́ я́ве тя твори́т. Тогда́ нача́т роти́тися и кля́тися, я́ко не зна́ю Челове́ка. И а́бие пе́тель возгласи́. И помяну́ Петр глаго́л Иису́сов, рече́нный ему́: я́ко пре́жде да́же пе́тель не возгласи́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. И изше́д вон пла́кася го́рько. У́тру же бы́вшу, сове́т сотвори́ша вси архиере́е и ста́рцы людсти́и на Иису́са, я́ко уби́ти Его́. И связа́вше Его́ ведо́ша, и преда́ша Его́ Понти́йскому Пила́ту иге́мону.

И по чину Божественная Литургиа Великаго Василиа.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты