Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК, ВЕЧЕРА
Во 2-й час нощи знаменует. И собравшимся нам во храм, благословившу священнику поем начало по обычаю, якоже в четверток 5-й седмицы. Таже шестопсалмие. Посем ектения великая, и по возгласе поем, Аллилу́иа, на глас 8.

И тропарь глас 8, трижды,
косно и со сладкопением:

Егда́ сла́внии ученицы́ / на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, / тогда́ Иу́да злочести́вый / сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, / и беззако́нным судия́м Тебе́, Пра́веднаго Судию́, предае́т. / Виждь, име́ний рачи́телю, / сих ра́ди удавле́ние употреби́вша! / Бежи́ несы́тыя души́, / Учи́телю такова́я дерзну́вшия. / И́же о всех благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Таже ектения малая. И даются свещи братии от екклисиарха. И глаголет священник: И о сподо́битися нам:

И чтет первое Евангелие от Иоанна,
завета Святых Страстей, зачало 46:

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: ны́не просла́вися Сын Челове́ческий, и Бог просла́вися о Нем. А́ще Бог просла́вися о Нем, и Бог просла́вит Его́ в Себе, и а́бие прославит Его́. Ча́дца, еще́ с ва́ми ма́ло есмь: взы́щете Мене́, и я́коже рех иуде́ом, я́ко а́може Аз иду, вы не мо́жете приити́, и вам глаго́лю ны́не. За́поведь но́вую даю́ вам, да лю́бите друг дру́га: я́коже возлюби́х вы, да и вы лю́бите себе́. О сем разуме́ют вси, я́ко Мои́ ученицы́ есте́, а́ще любо́вь и́мате между́ собо́ю. Глаго́ла Ему́ Си́мон Петр: Го́споди, ка́мо и́деши? Отвеща́ ему́ Иису́с: а́може Аз иду́, не мо́жеши ны́не по Мне ити́, последи́ же по Мне и́деши. Глаго́ла Ему́ Петр: Го́споди, почто́ не могу́ ны́не по Тебе́ ити́? Ны́не ду́шу мою́ за Тя положу́. Отвеща́ ему́ Иису́с: ду́шу ли твою́ за Мя положи́ши? Ами́нь, ами́нь глаго́лю тебе́: не возгласи́т але́ктор, до́ндеже отве́ржешися Мене́ три́щи. Да не смуща́ется се́рдце ва́ше: ве́руйте в Бо́га, и в Мя ве́руйте: В дому́ Отца́ Моего́ оби́тели мно́ги суть: а́ще ли же ни, рекл бых вам: иду́ угото́вати ме́сто вам. И а́ще угото́влю ме́сто вам, па́ки прииду́, и поиму́ вы к Себе́: да иде́же есмь Аз и вы бу́дете. И а́може Аз иду́, ве́сте, и путь ве́сте. Глаго́ла Ему́ Фома́: Го́споди, не ве́мы, ка́мо и́деши; и ка́ко мо́жем путь ве́дети? Глаго́ла ему́ Иису́с: Аз есмь путь, и и́стина, и живо́т: никто́же прии́дет ко Отцу́, то́кмо Мно́ю. А́ще Мя бы́сте зна́ли, и Отца́ Моего́ зна́ли бы́сте у́бо: и отсе́ле позна́сте Его́, и ви́десте Его́. Глаго́ла Ему́ Фили́пп: Го́споди, покажи́ нам Отца́, и довле́ет нам. Глаго́ла ему́ Иису́с: толи́ко вре́мя с ва́ми есмь, и не позна́л еси́ Мене́, Фили́ппе? Ви́девый Мене́, ви́де Отца́: и ка́ко ты глаго́леши, покажи́ нам Отца́? Не ве́руеши ли, я́ко Аз во Отце́, и Оте́ц во Мне есть? Глаго́лы, я́же Аз глаго́лю вам, о Себе́ не глаго́лю: Оте́ц же во Мне пребыва́яй, Той твори́т дела́. Ве́руйте Мне, я́ко Аз во Отце́, и Оте́ц во Мне: а́ще ли же ни, за та дела́ ве́ру ими́те Ми. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам: ве́руяй в Мя, дела́, я́же Аз творю́, и той сотвори́т, и бо́льша сих сотвори́т, я́ко Аз ко Отцу́ Моему́ гряду́. И е́же а́ще что про́сите от Отца́ о и́мени Мое́м, то сотворю́, да просла́вится Оте́ц в Сы́не. И а́ще чесо́ про́сите во и́мя Мое́, Аз сотворю́. А́ще лю́бите Мя, за́поведи Моя́ соблюди́те. И Аз умолю́ Отца́, и ино́го Уте́шителя даст вам, да бу́дет с ва́ми в век, Дух и́стины, Его́же мир не мо́жет прия́ти, я́ко не ви́дит Его́, ниже́ зна́ет Его́: вы же зна́ете Его́, я́ко в вас пребыва́ет, и в вас бу́дет. Не оста́влю вас си́ры: прииду́ к вам. Еще́ ма́ло, и мир ктому́ не ви́дит Мене́, вы же ви́дите Мя, я́ко Аз живу́, и вы жи́ви бу́дете. В той день разуме́ете вы, я́ко Аз во Отце́ Мое́м, и вы во Мне, и Аз в вас. Име́яй за́поведи Моя́ и соблюда́яй их, той есть любя́й Мя, а любя́й Мя возлю́блен бу́дет Отце́м Мои́м, и Аз возлюблю́ его́, и явлю́ся ему́ Сам. Глаго́ла Ему́ Иу́да, не Искарио́тский: Го́споди, и что бысть, я́ко нам хо́щеши яви́тися, а не ми́рови? Отвеща́ Иису́с, и рече́ ему́: а́ще кто лю́бит Мя, сло́во Мое́ соблюде́т: и Оте́ц Мой возлю́бит его́, и к нему́ прии́дема, и оби́тель у него́ сотвори́ма. Не любя́й Мя, слове́с Мои́х не соблюда́ет: и сло́во, е́же слы́шасте, несть Мое́, но посла́вшаго Мя Отца́. Сия́ глаго́лах вам в вас сый: Уте́шитель же, Дух Святы́й, Его́же по́слет Оте́ц во и́мя Мое́, Той вы научи́т всему́, и воспомяне́т вам вся, я́же рех вам. Мир оставля́ю вам, мир Мой даю вам: не я́коже мир дае́т, Аз даю́ вам. Да не смуща́ется се́рдце ва́ше, ни устраша́ет. Слы́шасте, я́ко Аз рех вам: иду́ и прииду́ к вам. А́ще бы́сте люби́ли Мя, возра́довалися бы́сте у́бо, я́ко рех: иду ко Отцу́: я́ко Оте́ц Мой бо́лий Мене́ есть. И ны́не рех вам, пре́жде да́же не бу́дет, да, егда́ бу́дет, ве́ру и́мете. Ктому́ не мно́го глаго́лю с ва́ми: гряде́т бо сего́ ми́ра князь, и во Мне не и́мать ничесо́же. Но да разуме́ет мир, я́ко люблю́ Отца́, и я́коже запове́да Мне Оте́ц, та́ко творю́: воста́ните, и́дем отсю́ду. Аз есмь лоза́ и́стинная, и Оте́ц Мой де́латель есть: Вся́ку розгу́ о Мне не творя́щую плода́, и́змет ю́, и вся́ку творя́щую плод, отреби́т ю́, да мно́жайший плод принесе́т. Уже́ вы чи́сти есте́ за сло́во, е́же глаго́лах вам. Бу́дите во Мне, и Аз в вас. Я́коже розга́ не мо́жет плода́ сотвори́ти о себе́, а́ще не бу́дет на лозе́, та́ко и вы, а́ще во Мне не пребу́дете. Аз есмь лоза́, вы же ро́ждие; и и́же бу́дет во Мне, и Аз в нем, той сотвори́т плод мног, я́ко без Мене́ не мо́жете твори́ти ничесо́же. А́ще кто во Мне не пребу́дет, изве́ржется вон, я́коже розга́, и изсы́шет: и собира́ет ю́, и во огнь влага́ют, и сгара́ет. А́ще пребу́дете во Мне, и глаго́лы Мои́ в вас пребу́дут: ему́же а́ще хо́щете, проси́те, и бу́дет вам. О сем просла́вися Оте́ц Мой, да плод мног сотворите́, и бу́дете Мои́ ученицы́. Я́коже возлюби́ Мя Оте́ц, и Аз возлюби́х вас: бу́дите в любви́ Мое́й. А́ще за́поведи Моя́ соблюде́те, пребу́дете в любви́ Мое́й, я́коже Аз за́поведи Отца́ Моего́ соблюдо́х, и пребыва́ю в Его́ любви́. Сия́ глаго́лах вам, да ра́дость Моя́ в вас бу́дет, и ра́дость ва́ша испо́лнится. Сия́ есть за́поведь Моя́, да лю́бите друг дру́га, я́коже возлюби́х вы. Бо́льши сея́ любве́ никто́же и́мать, да кто ду́шу свою́ положи́т за дру́ги своя́. Вы дру́зи Мои́ есте́, а́ще творите́, ели́ка Аз запове́даю вам. Не ктому́ вас глаго́лю рабы́, я́ко раб не весть, что твори́т госпо́дь его́: вас же реко́х дру́ги, я́ко вся, я́же слы́шах от Отца́ Моего́, сказа́х вам. Не вы Мене́ избрасте, но Аз избрах вас, и положих вас, да вы идете и плод принесете, и плод ваш пребудет, да, его́же а́ще просите от Отца́ во и́мя Мое́, даст вам. Сия́ запове́даю вам, да лю́бите друг дру́га. А́ще мир вас ненави́дит, ве́дите, я́ко Мене́ пре́жде вас возненави́де. А́ще от ми́ра бы́сте бы́ли, мир у́бо свое́ люби́л бы: я́коже от ми́ра не́сте, но Аз избра́х вы от ми́ра, сего́ ра́ди ненави́дит вас мир. Помина́йте сло́во, е́же Аз рех вам: несть раб бо́лий го́спода своего́. А́ще Мене́ изгна́ша, и вас изжену́т: а́ще сло́во Мое́ соблюдо́ша, и ва́ше соблюду́т. Но сия́ вся творя́т вам за и́мя Мое́, я́ко не ве́дят Посла́вшаго Мя. А́ще не бых прише́л и глаго́лал им, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же вины́ не и́мут о гресе́ свое́м. Ненави́дяй Мене́, и Отца́ Моего́ ненави́дит. А́ще дел не бых сотвори́л в них, и́хже ин никто́же сотвори́, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же и ви́деша, и возненавидеша Мене́ и Отца́ Моего́. Но да сбу́дется сло́во, пи́санное в зако́не их, я́ко возненави́деша Мя ту́не. Егда́ же прии́дет Уте́шитель, Его́же Аз послю́ вам от Отца́, Дух и́стины, И́же от Отца́ исхо́дит, Той свиде́тельствует о Мне. И вы же свиде́тельствуете, я́ко искони́ со Мно́ю есте́. Сия́ глаго́лах вам, да не соблазните́ся. От со́нмищ иждену́т вы, но прии́дет час, да всяк, и́же убие́т вы, мни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу. И сия́ сотворя́т, я́ко не позна́ша Отца́, ни Мене́. Но сия́ глаго́лах вам, да егда́ прии́дет час, помина́йте сия́, я́ко Аз рех вам. Сих же вам испе́рва не рех, я́ко с ва́ми бех. Ны́не же иду́ к Посла́вшему Мя, и никто́же от вас вопроша́ет Мене́, ка́мо и́деши? Но я́ко сия́ глаго́лах вам, ско́рби испо́лних сердца́ ва́ша. Но Аз и́стину вам глаго́лю, у́не есть вам, да Аз иду́: а́ще бо не иду́ Аз, Уте́шитель не прии́дет к вам. А́ще ли же иду́, послю́ Его́ к вам. И прише́д Он, обличи́т мир о гресе́, и о пра́вде, и о суде́. О гресе́ у́бо, я́ко не ве́руют в Мя. О пра́вде же, я́ко ко Отцу́ Моему́ иду́, и ктому́ не ви́дите Мене́. О суде́ же, я́ко князь ми́ра сего́ осужде́н бысть. Еще́ мно́го и́мам глаго́лати вам, но не мо́жете носи́ти ны́не. Егда́ же прии́дет Он, Дух и́стины, наста́вит вы на вся́ку и́стину: не от Себе́ бо глаго́лати и́мать, но ели́ка а́ще услы́шит, глаго́лати и́мать, и гряду́щая возвести́т вам. Он Мя просла́вит, я́ко от Моего́ прии́мет, и возвести́т вам. Вся, ели́ка и́мать Оте́ц, Моя́ суть: сего́ ра́ди рех, я́ко от Моего́ прии́мет, и возвести́т вам. Вма́ле, и ктому́ не ви́дите Мене́: и па́ки вма́ле, и у́зрите Мя, я́ко иду́ ко Отцу́. Ре́ша же от учени́к Его́ к себе́: что есть сие́, е́же глаго́лет нам, вма́ле, и не ви́дите Мене́; и па́ки, вма́ле и у́зрите Мя; и я́ко Аз иду́ ко Отцу́? Глаго́лаху у́бо, что сие́ есть, е́же глаго́лет, вма́ле; не ве́мы, что глаго́лет. Разуме́ же Иису́с, я́ко хотя́ху Его́ вопроша́ти, и рече́ им: о сем ли стяза́етеся между́ собо́ю, я́ко рех: вма́ле, и не ви́дите Мене́: и па́ки, вма́ле, и у́зрите Мя? Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко воспла́четеся и возрыда́ете вы, а мир возра́дуется; вы же печа́льни бу́дете, но печа́ль ва́ша в ра́дость бу́дет. Жена́, егда́ ражда́ет, скорбь и́мать, я́ко прии́де год ея́: егда́ же роди́т отроча́, ктому́ не по́мнит ско́рби за ра́дость, я́ко роди́ся челове́к в мир. И вы же печа́ль и́мате у́бо ны́не: па́ки же узрю́ вы, и возра́дуется се́рдце ва́ше, и ра́дости ва́шея никто́же во́змет от вас. И в той день Мене́ не вопро́сите ничесо́же. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко ели́ка а́ще чесо́ про́сите от Отца́ во и́мя Мое́, даст вам. Досе́ле не проси́сте ничесо́же во и́мя Мое́: проси́те, и прии́мете, да ра́дость ва́ша испо́лнена бу́дет. Сия́ в при́тчах глаго́лах вам, но прии́дет час, егда́ ктому́ в при́тчах не глаго́лю вам, но я́ве о Отце́ возвещу́ вам. В той день во и́мя Мое́ вопро́сите, и не глаго́лю вам, я́ко Аз умолю Отца́ о вас. Сам бо Оте́ц лю́бит вы, я́ко вы Мене́ возлюби́сте, и ве́ровасте, я́ко Аз от Бо́га изыдо́х. Изыдо́х от Отца́, и приидо́х в мир: и па́ки оставля́ю мир, и иду́ ко Отцу́. Глаго́лаша Ему́ ученицы́ Его́: се ны́не не обину́яся глаго́леши, а при́тчи никоея́же не глаго́леши. Ны́не ве́мы, я́ко ве́си вся, и не тре́буеши, да кто Тя вопроша́ет: о сем ве́руем, я́ко от Бо́га изше́л еси́. Отвеща́ им Иису́с: ны́не ли ве́руете? Се гряде́т час, и ны́не прии́де, да разы́детеся ко́ждо во своя́, и Мене́ еди́наго оста́вите: и несмь еди́н, я́ко Оте́ц со Мно́ю есть. Сия́ глаго́лах вам, да во Мне мир и́мате. В ми́ре ско́рбни бу́дете, но дерза́йте, я́ко Аз победи́х мир. Сия́ глаго́ла Иису́с, и возведе́ о́чи Свои́ на не́бо, и рече́: О́тче, прии́де час, просла́ви Сы́на Твоего́, да и Сын Твой просла́вит Тя. Я́коже дал еси́ Ему́ власть вся́кия пло́ти, да вся́ко е́же дал еси́ Ему́, даст им живо́т ве́чный. Се же есть живо́т ве́чный, да зна́ют Тебе́ еди́наго и́стиннаго Бо́га, и Его́же посла́л еси́ Иису́с Христа́. Аз просла́вих Тя на земли́, де́ло соверши́х, е́же дал еси́ Мне да сотворю́. И ны́не просла́ви Мя Ты, О́тче, у Тебе́ Самаго́ сла́вою, ю́же име́х у Тебе́ пре́жде мир не бысть. Яви́х и́мя Твое́ челове́ком, и́хже дал еси́ Мне от ми́ра: Твои́ бе́ша, и Мне их дал еси́, и сло́во Твое́ сохрани́ша. Ны́не разуме́ша, я́ко вся, ели́ка дал еси́ Мне, от Тебе́ суть. Я́ко глаго́лы, и́хже дал еси́ Мне, дах им, и ти́и прия́ша, и разуме́ша вои́стинну, я́ко от Тебе́ изыдо́х, и ве́роваша, я́ко Ты Мя посла́. Аз о сих молю́: не о всем ми́ре молю́, но о тех, и́хже дал еси́ Мне, я́ко Твои́ суть. И Моя́ вся, Твоя́ суть, и Твоя́ Моя́: и просла́вихся в них. И ктому́ несмь в ми́ре, и си́и в ми́ре суть, и Аз к Тебе́ гряду́. О́тче Святы́й, соблюди́ их во и́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, да бу́дут еди́но, я́коже и Мы. Егда́ бех с ни́ми в ми́ре, Аз соблюда́х их во и́мя Твое́: и́хже дал еси́ Мне, сохрани́х, и никто́же от них поги́бе, то́кмо сын поги́бельный, да сбу́дется Писа́ние. Ны́не же к Тебе́ гряду́, и сия́ глаго́лю в ми́ре, да и́мут ра́дость Мою́ испо́лнену в себе́. Аз дах им сло́во Твое́, и мир возненави́де их, я́ко не суть от ми́ра, я́коже и Аз от ми́ра несмь. Не молю́, да во́змеши их от ми́ра, но да соблюде́ши их от неприя́зни. От ми́ра не суть, я́коже и Аз от ми́ра несмь. Святи́ их во и́стину Твою́: сло́во Твое́ и́стина есть. Я́коже Мене́ посла́л еси́ в мир, и Аз посла́х их в мир. И за них Аз свящу́ Себе́, да и ти́и бу́дут свяще́ни во и́стину. Не о сих же молю́ то́кмо, но и о ве́рующих словесе́ их ра́ди в Мя. Да вси еди́но су́ть, я́коже Ты, О́тче, во Мне, и Аз в Тебе́, да и ти́и в Нас еди́но бу́дут: да и мир ве́ру и́мет, я́ко Ты Мя посла́л еси́. И Аз сла́ву, ю́же дал еси́ Мне, дах им: да бу́дут еди́но, я́коже Мы еди́но есма́. Аз в них, и Ты во Мне, да бу́дут сверше́ни во еди́но, и да разуме́ет мир, я́ко Ты Мя посла́, и возлюби́л еси́ их, я́коже Мене́ возлюби́л еси́. О́тче, и́хже дал еси́ Мне, хощу́, да иде́же есмь Аз, и ти́и бу́дут со Мно́ю, да ви́дят сла́ву Мою́, ю́же дал еси́ Мне, я́ко возлюби́л Мя еси́ пре́жде сложе́ния ми́ра. О́тче пра́ведный, и мир Тебе́ не позна́, Аз же Тя позна́х, и си́и позна́ша, я́ко Ты Мя посла́. И сказа́х им и́мя Твое́, и скажу́, да любы́, е́юже Мя еси́ возлюби́л, в них бу́дет, и Аз в них. И сия́ рек Иису́с, изы́де со ученики́ Свои́ми на он пол пото́ка Ке́дрска, иде́же бе вертогра́д, во́ньже вни́де Сам и ученицы́ Его́.

И скончавшуся Евангелию, поем: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди. И абие поем антифоны, повторяюще вся тропари.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 41; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты