Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовні схеми аналізу уроку
Читайте также:
  1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  2. Аналіз зображувальних засобів. Застосування цілісного аналізу
  3. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  4. Аналізу
  5. Будувати схеми ходу променів в оптичних приладах(кафедра фізики).
  6. Визначення завдань уроку
  7. Виконання вправ на розвиток уміння аналізувати індивідуальну педагогічну бесіду
  8. Виконання вправ на формування вміння аналізувати різні аспекти педагогічного спілкування
  9. Виконання завдань і вправ на моделювання фрагментів уроку
  10. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз

Міністерство освіти і науки України

Комунальний вищий навчальний заклад

«Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського»

Херсонської обласної ради

Методичний довідник

Студента з пробної педагогічної практики

До уроку

Фізичної культури

Розглянуто і затверджено

на засіданні предметної (циклової) комісії викладачів фізичного виховання

Протокол №__від ______20__р.

Голова предметної (циклової) комісії

____________ В.О. Лактіонов

 

Назви розділів

 

1. Схеми аналізів уроків.

2. Типи і структура уроків.

3. Щільність уроків.

4. Домашні завдання.

5. Фізичні навантаження на уроці.

6. Визначення завдань уроку.

7. Мета уроку.

8. Методи навчання на уроці фізичної культури.

9. Методи ведення уроку фізичної культури в школі.

10. Вимоги до уроку

11. План-конспект уроку фізичної культури.

12. Комплекси загально-розвиваючих вправ:

- Скакалка.

- М’яч.

- В русі.

13. Ігри медитації.

14. Гімнастика « Гарні очі».

15. Студенти повинні знати.

16. Студенти повинні вміти.

17. Перелік сайтів до підготовки проведення уроку.

 

 

Орієнтовні схеми аналізу уроку

1. Мета та завдання уроку: освітні, виховні, розвивальні; їх взаємо­зв'язок та шляхи реалізації.

2. Готовність учителя та учнів до уроку: облаштування уроку, наочні та навчальні посібники, ТЗН, санітарно-гігієнічний стан класу.

3. Організаційна структура: типи уроку, його місце в системі занять із предмета; чіткість, послідовність етапів уроку, дозування часу; відповід­ність етапів уроку характеру пізнавальної діяльності учнів.

4. Зміст уроку: науковість навчального матеріалу, його виховне та розвивальне значення; правильність відбору матеріалу за обсягом і змістом; труднощі для учнів; співвідношення теоретичного та дидактичного матері­алів; групування, класифікація матеріалу навколо ключових понять; спря­мованість матеріалу на зв'язок із життям.

5. Методичне забезпечення уроку:

5.1. використання методів і прийомів навчання, характер їх сполучення, обґрунтованість вибору; доцільність та ефективність; відповідність змісту матеріалу рівню підготовленості учнів; відповідність принципам навчання; темп навчальної роботи;5.2. методика проведення різних частин уроку:

> поставлення пізнавальних завдань перед учнями;

> методика перевірки домашніх завдань;

> методика викладання нових знань;

> методика проведення та закріплення навчального матеріалу;

> методика перевірки та оцінка знань, умінь і навичок учнів;

> прийоми активізації пізнавальної діяльності школярів (їх сприй­няття, пам'яті, мислення, уяви тощо);

> організація репродуктивної та творчої діяльності учнів, їх співвід­ношення;

> застосування на уроці проблемного та елементів програмного на­вчання (використання навчальних карток, завдань, перфокарт тощо);

> врахування індивідуальних особливостей та інтересів учнів, рівня їх підготовленості, здійснення індивідуалізації навчання та диферен­ційованого підходу;

> організація різних видів самостійної роботи учнів (відтворювальних, творчих та ін.), їх місце на уроці;

> домашнє завдання (як задається обсяг);

> здійснення виховного навчання на уроці; виховання свідомості й переконань, трудових, естетичних і фізичних якостей особистості, культури, навчальної праці учнів;> виявлення та застосування на уроці внутрішньо-предметних і міжпредметних зв'язків у навчальному матеріалі;

> обґрунтування їх педагогічної доцільності;

6. Поведінка та діяльність учнів на уроці:

а) порядок і дисципліна учнів, методика їх підтримання;

б) активність, самостійність, інтерес до занять учнів різного рівня підго­товленості; зосередженість і стійкість уваги на різних етапах уроку;

в) діяльність учнів, їхня організованість, охайність; ставлення до невстигаючих і порушників дисципліни; характер участі в роботі на уроці окре­мих учнів і всього колективу;

г) ставлення учнів до вчителя і один до одного (боязкість, доброзичли­вість, повага, взаємодопомога, підказки і т. п.).

7. Характеристика ділових якостей вчителя:

а) рівень наукових знань учителя і його підготовленість до уроку;

б) знання вчителем теорії навчання та виховання учнів, методики пред­мета, психології та гігієни, його вміння застосовувати ці знання на уроці;

в) педагогічний такт, стиль у роботі, культура праці та поведінки, мова вчителя;

г) взаємостосунки вчителя з класом та окремими учнями, мова вчителя.

8.Загальні результати уроку:

а) виконання плану уроку;

б) досягнення загальноосвітньої, виховної та розвиваючої цілей уроку;

в) загальна оцінка уроку, його ефективність і якість;

г) висновки та пропозиції з подальшого вдосконалення роботи, закріп­лення успіхів і усунення помилок.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты