Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 1. Вступ до права інтелектуальної власності
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. I.2.1) Понятие права.
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  5. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  6. II. Обязанности и права призывников
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II.3. Закон как категория публичного права
  9. Ius gentium и его роль в истории права
  10. IV.2.1) Понятие и классификация исков частного права.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………….4

1. Тематичний план дисципліни…………………………………………5

2. Методичні вказівки до проведення семінарських занять……………8

3. Методичні вказівки щодо написання рефератів…………………….14

Список рекомендованої літератури……………………………………...18


ВСТУП

Двадцять перше століття стане століттям економіки, яка грунтується на знаннях, у якій інтелектуальна власність буде основною рушійною силою.

Завдяки бурх­ливому розвитку науково-технічного прогресу, інтернаціоналізації господарських зв’язків, комп’ютеризації виробництва інформація ста­ла таким самим об’єктом права власності, як і засоби виробництва. Досвід розвинених країн показав, що саме по собі виробництво вже не є визначальним чинником зростання економічних показників, воно поступово поступається місцем науці, розвитку нових технологій. У зв’язку з цим питома значимість інтелектуальної власності в житті людей зростає вже не щодня, а щогодини.

Охорона прав на результати інтелектуальної діяльності введена порівняно недавно – дещо більше 200 років тому, – термін, з історич­ної точки зору, мізерно малий. І належала вона лише до деяких видів інтелектуальних продуктів, що є результатами творчої діяльності, які вийшли на той час на ринок, – творів літератури і мистецтва, а також винаходів. Поступово захист права інтелектуальної власності розповсюджується на всі результати інтелектуальної діяльності.

Не залишається осторонь цих процесів і Україна. Відповідно до Конституції України, що гарантує кожному громадя­нину свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, наша держава послідовно створює власні механізми захис­ту авторських прав, прав промислової власності, моральних і ма­теріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інте­лектуальної діяльності.

Країни приймають закони з охорони інтелектуальної власності з таких основних причин: по-перше, вони прагнуть законодавчо оформити немайнові та май­нові права творців на їхні твори і право суспільства на доступ до цих творів; по-друге, уряди країн свідомо прагнуть заохочувати творчість, поширення і застосування результатів творчої праці, а також сприяти вільній торгівлі в інтересах економічного та соціального розвитку.У цілому законодавство у сфері інтелектуальної власності прагне захистити інтереси авторів та інших творців інтелектуальних товарів і послуг шляхом надання їм певних визначених, обмежених у часі прав, що дозволяють контролювати використання їхньої творчої діяльності. Причому ці права стосуються не матеріального об’єкта, в якому може бути втілений результат творчої праці, а продукту діяль­ності людського розуму як такого.

Питання охорони і використання інтелектуальної власності в су­часних умовах переходу до ринкових відносин починають відігравати все важливішу роль у комерційній, підприємницькій і виробничій діяльності підприємств та установ України усіх форм власності. У цьому відношенні всім, хто займається або готується до подібного роду діяльності, треба досить чітко уявляти собі, що таке інтелекту­альна власність, у чому полягає її сутність, як вона охороняється в су­часному світі, до яких серйозних матеріальних витрат може призвести порушення прав інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність, що охороняється зараз у більшості країн світу, в сучасних умовах є одним з наймогутніших стимуляторів про­гресу в усіх галузях розвитку суспільства.Інтелектуальна власність – частина цивільного права, що об’єднує дві сфери прав – промислову власність та авторське право і суміжні права. Для того, щоб навчитися вчасно виявляти у своїй продукції, роз­робках створювані при цьому об’єкти інтелектуальної власності, не­обхідно набути певних знань у зазначеній сфері. Це дасть можливість одержати не лише право на охорону інтелектуальної власності в країні та за кордоном, а й перетворити її в особливо конкурентоспроможний на ринку товар, нерідко дуже дорогий і високоприбутковий, у разі правильного його використання.

Необхідним елементом соціально-економічного прогресу держави є наявність сучасної, міжнародно визнаної системи охорони об’єктів інтелектуальної власності. Україна – держава із значним науково-технічним та інтелектуальним потенціалом створює саме таку систему.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

  Тема Кількість годин
1. Вступ до права інтелектуальної власності
2. Об’єкти права інтелектуальної власності
3. Суб’єкти права інтелектуальної власності
4. Права і обов’язки суб’єктів права інтелектуальної власності
5. Договори в сфері інтелектуальної діяльності
6. Захист права інтелектуальної власності
7. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності
8. Управління майновими правами суб’єктів права інтелектуальної власності
Разом  

 

Тема 1. Вступ до права інтелектуальної власності

Предмет, система і метод охорони права інтелектуальної власності. Загальні положення про інтелектуальну власність. Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства.Види інтелектуальної діяльності. Особливості літературної діяльності. Науково-технічна діяльність. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності.

Поняття права інтелектуальної власності. Види права інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності в Україні. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність. Авторське право і патентне право: спільне і відмінність.

Інтелектуальна власність України та її вплив на соціально-економічний розвиток держави. Державне управління інтелектуальною власністю.

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты