Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМА 1. Об’єкти права інтелектуальної власності
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. I.2.1) Понятие права.
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  5. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  6. II. Обязанности и права призывников
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II.3. Закон как категория публичного права
  9. Ius gentium и его роль в истории права
  10. IV.2.1) Понятие и классификация исков частного права.

 

1. Поняття та види об’єктів права інтелектуальної власності.

2. Об’єкти авторського і суміжних прав.

3. Характеристика об’єктів промислової власності.

4. Об’єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту,

товарів і послуг.

5. Особливості об’єктів селекційних досягнень, науково-технічної

інформації та нетрадиційних рішень.

Починаючи розгляд першого питання семінарського заняття, студенти повинні дати визначення поняття права інтелектуальної власності, показати його предмет. Потрібно розкрити сутність відмінностей понять „об’єкти цивільного права”, „об’єкти права інтелектуальної власності”, „результати інтелектуальної діяльності”. Слід зосередити увагу на їх специфіці, виділити характерні ознаки кожного з них.

При розгляді другого питання необхідно з’ясувати, що є об’єктами авторського права. Слід виділити основні види об’єктів авторського права, визначених в українському законодавстві. Буде доречним розповісти про кожен з цих видів, показати їх особливості, характерні ознаки, за допомогою яких вони реалізуються.

Далі необхідно зосередити увагу на визначенні певних категорій творів, які не визнаються об’єктами авторського права. На семінарі варто дати правову характеристику причин, з яких окремі категорії творів не визнаються об’єктами авторського права.

Після цього можна переходити до правового визначення поняття „об’єкти суміжних прав”. Студенти повинні дати стислий огляд українського законодавства, яке регулює правовий статус об’єктів суміжних прав. Необхідно вказати на ті зміни, які відбулися в українському законодавстві після 1 січня 2004 року, коли вступив у дію Цивільний кодекс.

Розглядаючи третє питання теми, необхідно зупинитися на характеристиці таких об’єктів промислової власності, як результати винахідництва, промислові зразки та об’єкти компонування (топографій) інтегральних мікросхем, з’ясувати, яке місце вони займають серед об’єктів права інтелектуальної власності. Виходячи з цього, варто розглянути правові новації законодавства України про промислову власність, зробити висновки щодо характерних ознак та специфіки винаходів, корисних моделей і промислових зразків.

Четверте питання семінару присвячено аналізу об’єктів засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Їх визначення і правова охорона має особливе значення, тому що правопорушення у цій сфері права інтелектуальної власності є найбільш розповсюдженими в сучасній Україні. При розгляді питання потрібно зосередитися на характеристиці об’єктів комерційного (фірмового) найменування, вимогах, які до нього пред’являються, визначитися зі його структурою, виділивши корпус і додаток.Крім комерційного найменування до об’єктів засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг відносяться об’єкти торговельних марок. Студенти повинні відзначити недоліки чинного законодавства з цього питання, зокрема відсутність визначення підстав та критеріїв, за якими певне позначення можна визнавати торговельною маркою. Особливу увагу слід звернути на те, що правова охорона надається тільки такому знаку, який не суперечить певним вимогам (навести приклади).

Розглядаючи питання, не можна обійтися без стислої характеристики таких об’єктів знака, як словесні, зображувальні, об’ємні позначення, комбіновані знаки, знаки обслуговування, колективні товарні знаки.Завершуючи розгляд питання, потрібно згадати і про об’єкти географічних зазначень походження товарів, які набувають все більшої ваги. В умовах ринкової економіки зазначений чинник зумовлює попит на певний товар. Об’єкти географічних зазначень походження товарів розділяються на просте і кваліфіковане зазначення походження товару. Студенти повинні чітко розрізняти ці поняття, особливості їх реєстрації, обсяг охорони прав.

Приступаючи до вивчення п’ятого питання, потрібно дати правову характеристику об’єктів селекційних досягнень, науково-технічної інформації та нетрадиційних рішень. Студентам потрібно визначитися, що селекційним досягненням слід вважати результат науково-практичної діяльності, внаслідок якої створюються сорти і гібриди рослин і породи тварин із заданими ознаками. Так, об’єктом селекційного досягнення у рослинництві є новий сорт, у тваринництві – група племінних тварин, яка має нові генетичні ознаки, що стійко передаються їх потомству.

На сьогоднішній день країни з розвиненою економікою мають ефективну систему правової охорони науково-технічної інформації, яка є досить цінним товаром. При розгляді цього питання. необхідно визначитися, що об’єктом науково-технічної інформації виступає документована на будь-яких носіях або публічно проголошена вітчизняна або зарубіжна науково-технічна інформація. Вона є об’єктом права інтелектуальної власності, але за наявності певних умов, які і повинен охарактеризувати студент. Особливо слід наголосити на недоліках патентної охорони об’єктів науково-технічної інформації та існуючих правових механізмах їх подолання (у т. ч. правова охорона комерційної таємниці).

До об’єктів права інтелектуальної власності відносяться також об’єкти наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій, захисту від недобросовісної конкуренції. Характеризувати їх студенти можуть, використовуючи наступну схему: визначення поняття у чинному законодавстві, особливості та спільні риси правового захисту, механізм і послідовність реалізації права на об’єкти нетрадиційних рішень.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты