Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВимоги до рефератів
Читайте также:
  1. ВИДИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. ВИМОГИ ДО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ.
  2. Визначити єдині вимоги до тур продукту.
  3. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  5. Вимоги безпеки перед початком роботи
  6. Вимоги безпеки перед початком роботи
  7. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РУХУ ТРАНСПОРТУ ПО ТЕРИТОРІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА
  9. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦI ПIД ЧАС НЕСЕННЯ СЛУЖБИ, ГАСIННЯ ПОЖЕЖ
  10. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦI ПРИ ПРОВЕДЕННI ЗАНЯТЬ, НАВЧАНЬ, СПОРТИВНИХ ЗАХОДIВ

Студент виконує один із сорока запропонованих варіантів (див. нижче) рефератів, номер якого визначається за двома останніми цифрами шифру студента.

Реферати друкуються за допомогою комп’ютера або машинописним способом на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297) з використанням шрифту текстового редактора Times New Roman розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Обсяг реферату повинен становити не менше 10 друкованих сторінок, або не менше 15 рукописних, які мають бути написані розбірливо.

До загального обсягу реферату не входять: титульна сторінка, план реферату, перелік використаних джерел. Але при цьому всі сторінки реферату нумеруються на загальних підставах, крім титульної.

На титульній сторінці повинні бути вказані: номер варіанту реферату, його назва (тема), прізвище, ім’я та по батькові студента, номер його групи, спеціальність.

При написанні реферату студенту рекомендується давати посилання на кожну цитату, запозичену думку, цифру.

Структура реферату повинна бути такою:

1. План.

2. Вступна частина (актуальність проблеми, які завдання поставлені в роботі).

3. Основна частина.

4. Висновки (стисло викласти результати дослідження).

5. Перелік використаних джерел.

Методика написання рефератів. Перш ніж розпочати написання реферату, студент має ознайомитися зі змістом літератури за даною темою і скласти план реферату. План реферату є відображенням його структури, під якою розуміється порядок компонування матеріалу і взаємозв’язок окремих його частин.

Матеріал студент повинен викласти послідовно, логічно взаємопов’язати окремі його частини, повністю розкрити тему реферату.

Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, розглянути і творчо осмислити відповідну наукову літературу, нормативні джерела та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми реферату.

На основі аналізу матеріалу та удосконалень слід зробити короткі висновки, підсумувавши основне з викладеної теми.

Досвід показує, що в рефератах зустрічаються такі недоліки:

– відхід від теми (тема реферату передбачає розкриття одних питань, а фактично розкриваються інші);– безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих же положень;

– логічні помилки, невміння виокремити головне;

– відсутність висновків;

– просте переписування матеріалу з друкованих видань;

– невдалий підбір фактичного матеріалу для розкриття тих чи інших теоретичних положень;

– невміння правильно оформити апарат реферату.

У разі негативної оцінки реферат разом з рецензією повертається V студенту, який повинен допрацювати його з урахуванням зауважень і подати допрацьований варіант для повторної перевірки.

При оформленні списку використаної літератури слід дотримуватися таких вимог:

– роботи розміщувати в алфавітному порядку;

– у літературних і наукових джерелах указувати прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання;

– для статей, опублікованих у періодичній пресі, зазначати прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети.

До уваги студентів пропонуються такі теми рефератів:

1. Поняття інтелектуальної власності та система її правової охорони.2. Інтелектуальна діяльність і цивільно-правовий режим охорони та використання її результатів.

3. Спеціальні інститути цивільного права, що опосередковують інтелектуальну діяльність та її результати

4. Специфіка права інтелектуальної власності.

5. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.

6. Правова охорона інтелектуальної власності.

7. Інтелектуальна та промислова власність.

8. Об’єкти права інтелектуальної власності.

9. Суб’єкти права інтелектуальної власності.

10. Авторське право та суміжні права.

11. Патенти та споріднені поняття.

12. Засоби індивідуалізації товарів і послуг.

13. Нетрадиційні результати інтелектуальної діяльності.

14. Система джерел авторського права.

15. Система джерел суміжних прав.

16. Система джерел патентного права.

17. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг.

18. Правова охорона наукового відкриття.

19. Правова охорона компонувань інтегральних мікросхем

20. Правова охорона сортів рослин, порід тварин (селекційних досягнень).

21. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій.

22. Правова охорона комерційної таємниці.

23. Поняття й ознаки об’єкта авторського права.

24. Види об’єктів авторського права.

25. Суб’єкти авторського права: загальна характеристика.

26. Автори твору як суб’єкти авторських прав.

27. Спадкоємці та правонаступники автора як суб’єкти авторських прав.

28. Організації колективного управління майновими правами.

29. Особисті немайнові права авторів.

30. Майнові права авторів.

31. Вільне використання творів.

32. Передання майнових авторських прав.33. Суміжні права та їх реалізація.

34. Колективне управління авторським правом і суміжними правами.

35. Захист авторських і суміжних прав.

36. Об’єкти патентного права.

37. Суб’єкти патентного права.

38. Оформлення патентних прав.

39. Права авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків.

40. Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

41. Правове регулювання комерційного (фірмового) найменування.

42. Зміст права на комерційне найменування.

43. Захист права на комерційне найменування.

44. Правова охорона торговельної марки.

45. Оформлення прав на торговельну марку.

46. Права, що випливають зі свідоцтва на торговельну марку.

47. Захист прав на торговельну марку.

48. Правова охорона географічного зазначення.

49. Порядок реєстрації географічного зазначення та (або) права на нього.

50. Правова охорона наукового відкриття.

51. Оформлення права на відкриття.

52. Права авторів відкриттів.

53. Правова охорона компонування інтегральної мікросхеми.

54. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій.

55. Оформлення права на раціоналізаторську пропозицію.

56. Використання раціоналізаторської пропозиції.

57. Правова охорона сортів рослин і порід тварин (селекційних досягнень).

58. Охорона прав на комерційну таємницю.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты