Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. до виконання контрольної роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання контрольної роботи

для студентів напрямів підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030507 “Маркетинг”, 6.030508 “Фінанси і кредит”

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри обліку та аналізу

протокол № 8 від24.02.2011 р.

 

Львів – 2011

Економічний аналіз: Методичні рекомендації до виконання конт­роль­ної роботи для студентів напрямів підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030507 “Маркетинг”, 6.030508 “Фінанси і кредит” / Укл.: Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, Ю.І. Кулиняк. – Львів: Ви­давництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011 – 37 с.

 

 

Укладачі   Кіндрацька Г.І., к.е.н., доц., Коваль З.О., к.е.н., доц., Кулиняк Ю.І., асист.  
     
Відповідальний за випуск Чубай В.М. к.е.н., доц.  
     
Рецензенти   Ольшанська М.В., к.е.н., доц., Пилипенко Л.М., к.е.н., доц..

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курс "Економічний аналіз" є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін підготовки бакалавра за напрямами підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030507 “Маркетинг”, 6.030508 “Фінанси і кредит”. Предметом курсу є галузь знань про методологічні основи і способи системного, комплексного і взаємопов'язаного вивчення фінансово-господарської діяль­ності підприємств із метою її об'єктивної оцінки, забезпечення необхідною інформацією прийняття обгрунтованих управлінських рішень і здійснення контролю та регулювання економічних процесів.

Методичні рекомендації призначені для студентів напрямів підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030507 “Маркетинг”, 6.030508 “Фінанси і кредит” денної форми навчання, навчальним планом якого пе­редбачено виконання контрольної роботи з курсу "Економічний аналіз". У контрольній роботі має бути досліджена господарська діяльність підприємства за такими основними напрямами: аналіз необоротних активів, аналіз ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів, загальна оцінка фінансового стану, аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, ділової активності та прибутковості його діяльності.

Джерелом інформації для виконання контрольної роботи є основні форми фінансової звітності конкретного підприємства. Поданий перелік літера­тури дає змогу детальніше опрацювати окремі питання.

Результати оцінки господарської діяльності підприємства подають у формі аналітичної довідки, структура якої відповідає напрямам дослідження. Вона має містити розрахунки показників та аналітичні таблиці, макети яких наведені в додатках до мето­дичних рекомендацій, а також аналітичні висновки до кожної з них.

Контрольна робота складається з титульного аркуша, змісту, теоретичної та практичної частин, додатків та списку використаної літератури.

Виконання та захист контрольної роботи проводиться протягом семестру і є підставою для допуску до складання семестрового контролю у формі диференційованого заліку з курсу "Економічний аналіз".


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 88; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты