Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналіз фінансової стійкості підприємства
Аналіз динаміки основних відносних показників фінансової стійкості підприємства здійснюють на основі значень коефіцієнтів капіталізації.

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності, концентрації власного капіталу) (ка) характеризує незалежність фінансового стану підприємства від зовнішніх джерел фінансування, показує частку власних коштів підприємства у загальній сумі джерел її фінансування і розраховується за формулою

(10)

де ЗК - загальна сума джерел фінансування (загальний капітал) підприємства (ва­люта балансу); А - загальна вартість всіх активів підприємства (валюта балансу).

Чим вище значення цього коефіцієнта, тим фінансово стійкішою і незалежнішою від зовнішніх кредиторів є підприємство. Мінімальне значення кое­фіцієнта автономії оцінюється на рівні 0,5. Якщо ка > 0,5, то теоретично всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті її власними коштами.

Коефіцієнт фінансової залежності (кфз) є оберненим до коефіцієнта автономії і розраховується за формулою

(11)

Він показує, яка сума загальної вартості майна (активів) припадає на 1 грн. власного капіталу підприємства. Теоретично його значення є не меншим за 1,0. (100 %) і означає, що підприємство не використовує позикових коштів, а повністю фінансується за рахунок власного капіталу. Зростання показника в динаміці свідчить про збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, а отже, і зростання її фінансової залежності від кредиторів та інвесторів.

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності (коефіцієнт фінансової стійкості) (кфс) характеризує рівень незалежності підприємства від короткострокових позикових джерел фінансування і розрахо­вується за формулою

(12)

Чим більшим є значення показника, тим вища фінансова стійкість підприємства і тим нижча частка її поточних зобов'язань. З позицій довгострокової перспективи підприємство більшою мірою залежить від зовнішніх кредиторів та інвесторів, якщо в загальній сумі довгострокових (капіталізованих) джерел фінансування переважає частка довгострокових зобов'язань. Водночас підприємство привабливіше для нових інвесторів, якщо в загальній сумі довго­строкових джерел фінансування переважає частка власного капіталу.

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу (коефіцієнт
фінансування, коефіцієнт фінансового ризику) (кпв) показує обсяг залучених
коштів, що припадає на гривню власного капіталу, характеризує рівень залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування і розрахо­вується за формулою

(13)

де ЗНВ - нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі; ДМП - доходи, отримані протягом поточ­ного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Зростання цього показника свідчить про посилення залежності від позикового капіталу і зниження фінансової стійкості. Рекомендований рівень коефіцієнта співвідно­шення позикового і власного капіталу менший за 0,7 - 1,0. Ситуація, коли значення коефіцієнта більше за 1,0 (більша частина майна підприємства сформована за рахунок позикових коштів), може свідчити про небезпеку неплатоспроможності .

Коефіцієнт фінансового левериджу (кфл) характеризує співвідношення довгострокових зобов'язань підприємства і власного капіталу.Його зростання свідчить про посилення залежності від довгострокового пози­кового капіталу, про зниження фінансової стійкості.

Коефіцієнти структури довгострокових джерел фінансування: коефі­цієнт фінансової залежності капіталізованих джерел (кзкд) і коефіцієнт фінан­сової незалежності капіталізованих джерел (kнкд). Їх розраховують відповідно за формулами:

(14)

Вони характеризують структуру капіталу підприємства, показують частку власного капіталу і довгострокового позикового капіталу в сумі усіх його довгострокових джерел фінансування. Зростання коефіцієнта кзкд в динаміці свідчить про погіршення фінансового стану підприємства, тобто в довгостроковій перспективі організація дедалі більше залежатиме від зовнішніх кредиторів. Частка власного капіталу в загальній сумі довгострокових джерел фінансування (kнкд) повинна бути достатньо високою (не меншою за 0,6 або 60 %).

Результати аналізу відносних показників фінансової стійкості підприємства подати в таблиці (додаток Ж) та зробити відповідні висновки.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 486; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты