Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
Аналіз ліквідності балансу підприємства полягає у порівнянні статей активу, що згруповані за ознакою ліквідності та розташовані в порядку її спадання, зі статтями пасиву, що згруповані за ознакою терміновості і розміщені в порядку збільшення термінів погашення зобов'язань. Баланс вважають абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:

А11; А22; А33; А44, (15)

де А1 - високоліквідні активи: сума за всіма статтями грошових коштів та їх еквівалентів, а також поточні інвестиції; А2 - иівидколіквідні активи: дебіторська заборгованість, платежі за якою очікують протягом дванадцяти місяців після звітної дати; А3 - повільноліквідні активи: запаси, інші оборотні активи, витрати майбутніх періодів; А4 - важколіквідні активи: необоротні активи; П1 - термінові пасиви: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та поточні зобов'язання за розрахунками; П2 - короткострокові пасиви: короткострокові кредити банків та інші поточні зобов'язання, що підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу; П3 - довгострокові пасиви: довгострокові зобов'язання; П4 - постійні пасиви: власний капітал, забезпечення наступних витрат і платежів, доходи майбутніх періодів.

Необхідною умовою абсолютної ліквідності є виконання перших трьох нерівностей. Зіставлення груп А1 - П1, та А2 - П2дає змогу виявити так звану поточну ліквідність підприємства, яка свідчить про поточну його платоспромож­ність (неплатоспроможність). Порівняння А3 з П3 відображає перспективну платоспроможність підприємства. На її основі прогнозується її довгострокова орієнтовна платоспроможність.

У контрольній роботі результати аналізу ліквідності балансу подати в аналітичній таблиці (додаток З) та зробити відповідні висновки.

Оцінка відносних показників ліквідності та платоспроможності проводиться за такими коефіцієнтами.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (кал) показує, яку частину поточних зобов'язань організація може погасити негайно за рахунок високоліквідних активів, і розраховується як відношення вартості високоліквідних активів (А1) до суми поточних зобов'язань (П12). Теоретично достатнім вважається зна­чення коефіцієнта, більше за 0,20 - 0,35, тобто в найкоротший термін орга­нізація може погасити 20 - 35 % своїх поточних боргів;

Коефіцієнт критичної ліквідності (ккл) відображає прогнозні платіжні можливості підприємства за умови вчасного проведення розрахунків з дебіторами і обчислюється діленням суми високоліквідних та швид­ко­ліквід­них активів (А1+ А2) на суму поточних зобов'язань (П1 + П2) підприємства. Оптимальним вважається значення цього коефіцієнта на рівні 1,0;

Коефіцієнт поточної ліквідності (кпл) визначають як відношення суми оборотних активів (А1 + А2 + А3) до суми поточних зобов'язань (П1 + П2) підприємства. Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує очікувану плато­спроможність підприємства за період, який дорівнює середній тривалості одного обороту його оборотних активів. Підприємство своєчасно погашає борги, якщо значення цього коефіцієнта в межах 1,0 - 1,5 і має неліквідний баланс - при значенні, меншому за 1,0.

У контрольній роботі відносні показники ліквідності та платоспроможності підприємства подати в таблиці (додаток К) і зробити аналітичні висновки.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 149; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты