Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Алгоритм роботи
  5. Алгоритм роботи
  6. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  7. Апаратні засоби роботи з відео
  8. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  9. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.
  10. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств

 

Текст контрольної роботи роздруковують за допомогою принтера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через півтора міжрядкових інтервали з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14. Обсяг основного тексту контрольної роботи має становити 25-30 аркушів, оформлених відповідно до державного стандарту.

Текст контрольної роботи необхідно друкувати, залишаючи поля та­ких розмірів: ліве - 20 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

Текст основної частини контрольної роботи поділяють на розділи. Заголовки структурних частин проекту "зміст", "вступ", "розділ", "висновки", "список використаних джерел", "додатки" друкують великими жир­ними літерами си­ме­трично до тексту. Заголовки підрозділів друкують малень­кими літерами (крім першої великої) з абзацного підступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Кожну структурну частину контрольної роботи слід починати з нової сторінки. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ри­сун­ків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторін­кою контрольної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не став­лять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації (рисунки, схеми тощо) і таблиці необхідно подавати в контрольній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступ­ній сторінці. Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують по­слі­дов­­но в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Но­мер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстра­ції, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таб­ли­ці, між якими ставиться крапка, наприклад: Таблиця 1.2. При переносі части­ни таблиці на інший аркуш слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці.Формули в контрольній роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

При написанні контрольної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в проекті. По­си­лан­ня на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "... у посібнику [1]''. По­си­лання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад "... у формулі (2.1)''. На всі таблиці повинні бути поси­лан­ня в тек­сті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "...у табл.1.2''. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати ско­рочено слово "дивись", наприклад: "див. табл.1.3".У списку використаної літературиджерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: в порядку посилань у тексті (найбільш зручний для користування) або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заго­лов­ків. Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згід­но з вимогами державного стандарту.

Додатки оформлюють як продовження контрольної роботи у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої, симетричний відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток ____'' і велика літера української абетки, що позначає додаток. При оформленні додатків окремою частиною друкують великими жирними літерами слово "додатки".

 

Додаток А

Динаміка, склад і структура необоротних активів____________________________

(назва підприємства)

Необоротні активи На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення (+, –)
вартість, тис. грн. структура, % вартість, тис. грн. структура, % вартості, тис. грн. структури, %
Нематеріальні активи            
Незавершене будівництво            
Основні засоби            
Довгострокові фінансові інвестиції:            
- які обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств            
- інші фінансові інвестиції            
Довгострокова дебіторська заборгованість            
Відстрочені податкові активи            
Інші необоротні активи            
Разом            

  

Додаток Б


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты