Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРівень і динаміка фінансових результатів
Читайте также:
  1. Види фінансових стратегій
  2. Визначення геологічних показників результатів ГРР
  3. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  4. Винахідницький рівень.
  5. Глобалізація світових фінансових ринків. Фінансові центри розвинутих країн
  6. Джерела формування та класифікація фінансових ресурсів підприємств
  7. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств.
  8. Динаміка автомобільного колеса
  9. Динаміка економічного розвитку та його чинники
  10. Динаміка капі галізації акцій

________________

(назва підприємства)

Показник Попередній період, тис. грн. Звітний період, тис. грн. Відхилення (+, -)
абсолютне, тис. грн. відносне, %
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        
Податок на додану вартість        
Акцизний збір        
Інші вирахування з доходу        
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)        
Валовий прибуток (збиток)        
Інші операційні доходи        
Адміністративні витрати        
Витрати на збут        
Інші операційні витрати        
Прибуток (збиток) від операційної діяльності        
Дохід від участі в капіталі        
Інші фінансові доходи        
Інші доходи        
Фінансові витрати        
Втрати від участі в капіталі        
Інші витрати        
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування        
Податок на прибуток від звичайної діяльності        
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності        
Надзвичайні: Доходи Витрати        
Податки з надзвичайного прибутку        
Чистий прибуток (збиток)        

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: навчально-методичний посібник / Г.І. Андрєєва. - К.: Знання, 2008. - 263 с.

2. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.- метод. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. / В.М. Івахненко, М.І. Горбатюк. - К.: КНЕУ, 2005. - 302 с.

3. Кармазін В.А Економічний аналіз: практикум / В.А. Кармазін, О.М. Савицька. - К., 2007. - 255 с.

4. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: Підручник / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 487 с.

5. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / Г. І. Купалова. - К. : Знання, 2008. - 639 с.

6. Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник / Є.В. Мних; - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: ЦНЛ, 2005. - 472 с.

7. Організація і методика економічного аналізу (Збірник задач). Навч. посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка». – 2009. – 176 с.

8. Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу: навчальний посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 430 с.

9. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навчальний посібник / Г.В. Савицька. - 3-тє вид., виправл. і доп. - К.: Знання, 2007. - 668 с.10. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 3-ге вид., стер. – К.: Алеута, 2007. – 485с

11. Шубіна С.В. Економічний аналіз: практикум / С.В. Шубіна, Ж.І. Торяник. - К.: Знання, 2007. - 230 с.

 

ЗМІСТ

Загальні положення …………………………………………………………..
Структура контрольної роботи ………………………………………………
Послідовність виконання контрольної роботи ……………………………..
Завдання до теоретичної частини контрольної роботи ……………………
Завдання до виконання практичної частини контрольної роботи ………...
Рекомендації до виконання практичної частини контрольної роботи ……
Оформлення контрольної роботи ……………………………………………
Додатки ………………………………………………………………………..
Список рекомендованої літератури …………………………………………

Навчальне видання

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты