Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗахист кваліфікаційних робіт

Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  3. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  4. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
  5. БАКАЛАВРСЬКИХ) РОБІТ З КУРСУ
  6. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  7. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  8. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
  9. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях
  10. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ

 

До захисту кваліфікаційних робіт допускаються студенти, які виконали в повному обсязі завдання на роботу.

Не пізніше, ніж за тиждень до початку роботи ДЕК студентом подається на кафедру такі матеріали:

- Подання Голові державної екзаменаційної комісії (Додаток Е);

- пояснювальна записка, графічна та електронна частина (за наявності) матеріал з усіма необхідними підписами;

- відгук керівника кваліфікаційної роботи за встановленою формою (Додаток Б);

- довідка про підготовку студента-дипломника (Додаток Ж).

До ДЕК можуть бути подані також інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної кваліфікаційної роботи: надруковані статті за її темою, документи, які вказують на практичне використання роботи, макети, зразки матеріалів, виробів тощо.

Захист кваліфікаційних робіт проводиться на засіданні ДЕК за участю не менше половини його складу. Під час захисту дозволяється бути присутніми всім бажаючим.

На початку кожного захисту оголошують дані про успішність студента за час навчання в академії. Для доповіді студентові надають не більше 15 хвилин, впродовж яких він повинен сформулювати її мету і завдання, шляхи рішення поставлених завдань, одержані результати, висновки та рекомендації.

Після закінчення доповіді члени ДЕК, а також присутні задають дипломнику запитання, що відносяться до теми роботи.

Тривалість захисту однієї кваліфікаційної роботи складає до 45 хвилин. Після відповідей на запитання зачитують відгук керівника. Дипломник відповідає на зауваження керівника, які надані у відгуку.

Результати захисту кваліфікаційної роботи визначають оцінками за дванадцятибальною, національною шкалою та шкалою ECTS. Особливості оцінювання наведено в підрозділі 4.3.

Рішення про оцінку захищеної кваліфікаційної роботи, а також про присвоєння кваліфікації фахівця і видачу диплома з відзнакою приймається ДЕК на закритому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів «за» і «проти» голос голови є вирішальним. ДЕК може ухвалювати рішення про рекомендацію випускника на наукову роботу і до аспірантури. Всі засідання ДЕК протоколюють. До протоколу вносять оцінку кваліфікаційної роботи, а також записують основні запитання, які було задано, особливі думки та ін. У ньому також вказують надану кваліфікацію, рішення про те, який диплом видати після закінчення академії (з відзнакою або звичайний). Протоколи підписують голова і члени ДЕК, які брали участь у засіданні.Результати захисту оголошують того ж дня після оформлення протоколів засідань ДЕК.

Студентові, який захистив кваліфікаційну роботу, рішенням ДЕК надається кваліфікація згідно з одержаною спеціальністю (напрямом) і видається диплом встановленого зразка.

Студентові, який склав державні екзамени, захистив кваліфікаційну роботу з оцінкою “відмінно”, впродовж навчання отримав не менше, ніж 75% підсумкових оцінок з дисциплін навчального плану “відмінно”, а по решті дисциплін – “добре”, видається диплом з відзнакою.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 8; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Підготовка кваліфікаційних робіт до захисту | Оцінювання кваліфікаційних робіт
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты