Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПідготовка кваліфікаційних робіт до захисту

Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  3. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  4. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
  5. БАКАЛАВРСЬКИХ) РОБІТ З КУРСУ
  6. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  7. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  8. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
  9. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях
  10. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ

 

Кваліфікаційну роботу студент оформляє за розділами згідно з календарним планом, використовуючи при цьому норми і правила, що наведені у цьому посібнику. Керівник і консультанти можуть попередньо перевіряти розділи, які виконані.

Після перевірки консультанти оцінюють відповідні розділи кваліфікаційної роботи за дванадцятибальною, національною шкалою та шкалою ECTS, та виставляють оцінки до довідки про підготовку студента-дипломника (Додаток Ж)

Для остаточної перевірки кваліфікаційна робота подається керівникові у закінченому вигляді, зброшурована, з підписами на титульному аркуші студента і консультантів з окремих розділів.

Під час її перевірки керівник і консультанти відзначають чорнилом технічні і граматичні помилки, помилки у розрахунках та інші недоліки. Виправлення студентом відзначених у пояснювальній записці і кресленнях помилок не допускається. Якщо викрито такі виправлення, питання про можливість допущення такої кваліфікаційної роботи до захисту вирішується на засіданні випускової кафедри.

Після перевірки кваліфікаційної роботи керівник підписує її і складає за встановленою формою (додаток Б) письмовий відгук. У ньому не допускається ніяких змін у формулюванні теми без оформлення такої зміни наказом по академії.

У відгуку необхідно вказати обсяг пояснювальної записки і графічної частини, відповідність їх завданню щодо всіх розділів роботи, стисло відобразити переваги і недоліки кваліфікаційної роботи, оригінальність рішень, що прийняті, та можливе їх використання, якість оформлення пояснювальної записки і виконання графічної частини, загальну, спеціальну і виробничу підготовку автора роботи і ступінь самостійності її виконання. Загальна оцінка кваліфікаційної роботи повинна бути проставлена за дванадцятибальною, національною шкалою та шкалою ECTS. Не допускається використовувати для оцінювання кваліфікаційної роботи інші оцінки і формулювання.

Студент готує доповідь тривалістю 10-15 хвилин, у якій відображається основний зміст кваліфікаційної роботи.

Відгук підписує керівник кваліфікаційної роботи; при цьому, треба вказати вчений ступінь і вчене звання керівника, дату складання відгуку, поряд з підписом чітко написати прізвище та ініціали керівника.Для більш якісного подання результатів кваліфікаційної роботи у ДЕК може проводитись попередній захист, який організовує її керівник.

Потім кваліфікаційна робота надається відповідальному за нормоконтроль, який перевіряє:

– відповідність теми кваліфікаційної роботи наказу по академії та її частин затвердженому завданню;

– правильність оформлення завдання на кваліфікаційну роботу, наявність у завданні дати і номера наказу ректора, підписів керівника і консультантів з усіх частин, дату затвердження завдання на кафедрі;

– відповідність обсягу пояснювальної записки і графічної частини кваліфікаційної роботи встановленим нормам;

– правильність оформлення пояснювальної записки (дотримання вимог відповідних стандартів та наявного посібника);

– правильність виконання основного напису на кресленнях;

– правильність скорочень слів за ДСТУ 3582–97;

– наявність і правильність посилань на джерела інформації;

– відповідність форм відомості кваліфікаційної роботи і специфікацій до складальних креслень формам, які встановлені стандартами, і дотримання правил їх заповнення;

– дотримання вимог стандартів ЄСКД, правил і норм проектування.Усі зауваження відповідальний за нормоконтроль записує чорнилом на полях пояснювальної записки і на кресленнях. Під зауваженнями повинні бути дата і підпис.

У разі виявлення під час нормоконтролю в кваліфікаційній роботі великої кількості грубих порушень і відхилень від установлених норм і правил, така робота не допускається до захисту. Питання про можливість переробки кваліфікаційної роботи і допущення її до захисту у поточному навчальному році або перенесення захисту до наступного навчального року вирішується на засіданні випускової кафедри за участю керівника роботи, консультантів розділів, де були виявлені грубі порушення і відхилення, та студента - її автора. Рішення кафедри затверджує проректор з навчальної роботи.

Після перевірки відповідальним за нормоконтроль завідувач кафедри у присутності студента переглядає пояснювальну записку і графічну частину кваліфікаційної роботи. На підставі ознайомлення з ними і бесіди з автором завідувач кафедри вирішує питання про допущення студента до захисту. Кваліфікаційну роботу, виконану на низькому рівні або не самостійно, завідувач кафедри до захисту не допускає. Питання про таку роботу розглядається на засіданні кафедри за участю керівника дипломного проектування. Протокол засідання кафедри подається для затвердження першому проректору.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 5; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Організація виконання кваліфікаційної роботи | Захист кваліфікаційних робіт
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты