Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ І ПЕРЕДДИПЛОМНОЮ ПРАКТИКОЮ МАГІСТРІВ
Читайте также:
 1. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ
 2. В – Індивідуальні розділи курсу
 3. Вимоги до природного та штучного освітлення виробничих приміщень стоматологічних поліклінік, підрозділів, зуботехнічних лабораторій.
 4. ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
 5. ВУЗЬКОПРОФІЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
 6. Динаміка як розділ механіки. Інерція. Маса тіла
 7. Дифракційна решітка. Кутова дисперсія і роздільна здатність дифракційної решітки
 8. Довідник підрозділів
 9. Економічна суть і організація страхування
 10. Ефективна організація пошуку. На завершення декілька порад щодо користування пошуковими системами.

Факультет економіки, управління та інженерії

Кафедра маркетингу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проектор з науково-педагогічної роботи

__________ д.е.н., проф. Папп В.В.

«____» ____________ 2014 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ І ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів спеціальності 8.03050701 «Маркетинг»

 

 

 

Схвалено на засіданні кафедри маркетингу

Протокол № __

від __.____.2014 р.

 

Мукачево-2014


Методичні вказівки і робоча програма виробничої і переддипломної практики для студентів спеціальності 8.03050701 «Маркетинг». – МДУ.-Мукачево. – 2014.- 24 с.

 

 

Укладачі:к.е.н, доц. Бочко О.Ю., к.е.н., доц. Зарічна О.В., ст. викладач Лендєл О.Д.

 

Відповідальний за випуск: зав. кафедрою, к.е.н., доц. І.М.Чучка

 

 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри маркетингу Протокол № __ від __.__.2014 р.

 


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДО ПРОГРАМИ

Програма визначає зміст і порядок проходження виробничої і переддипломної практики для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Маркетинг».

Цю програму розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України «Положення про проходження практики студентів вищих навчальних закладів України».

Метою практики є:

 • розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем управління підприємницькими структурами, удосконалення системи управління їх маркетинговою діяльністю в сучасних умовах господарювання;
 • набуття вміння адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію, викладеного в спеціальній літературі, передового досвіду маркетингу щодо умов діяльності підприємства, установи чи організації;
 • закріплення практичних навичок проведення маркетингового дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення, виходячи з сутності проблем, що вирішуються, та обмежень, пов'язаних з діяльністю конкретного підприємства, установи чи організації;
 • впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій в практичну діяльність підприємства, установи чи організації;
 • отримання матеріалів, аналіз та перевірка гіпотез щодо предмета дослідження дипломної (магістерської) роботи.

Зміст практики визначається навчальним планом підготовки студентів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Маркетинг» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра з маркетингу.РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ І ПЕРЕДДИПЛОМНОЮ ПРАКТИКОЮ МАГІСТРІВ

Виробнича і переддипломна практика для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Маркетинг» проводиться після вивчення теоретичної частини програми підготовки і є логічним завершенням практичної підготовки студента-магістра та слугує придбанню особистісних та професійних компетенцій, пов'язаних з вирішенням аналітично-дослідницьких завдань та оформленням отриманих наукових результатів. Також вона є підсумковим етапом збору матеріалів до виконання дипломної роботи та наступної самостійної професійної діяльності.

Тривалість практики складає 6 тижнів. Під час проходження практики студенти проводять експрес-аналіз стану підприємства, установи чи організації, а також поглиблену комплексну діагностику маркетингової діяльності об'єкта практики та виконують індивідуальне завдання відповідно до теми та завдань дослідження дипломної (магістерської) роботи. Керівник практики від навчального закладу готує індивідуальне завдання для студента та забезпечує загальне керівництво проходженням практики.Вимоги до об'єкта практики

Базою виробничої і переддипломної практики можуть бути підприємства різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше трьох років та здійснюють виробничу, торговельну, виробничо-торговельну, посередницьку, оптово-збутову, інші види діяльності, урядові організації або інші установи, які здійснюють економічну діяльність.

Студенти можуть самостійно, з дозволу кафедри маркетингу, підбирати для себе місце проходження практики та пропонувати його для затвердження.

Робочими місцями практики студента є відділ маркетингу як центральний орган маркетингової роботи на підприємстві або інший аналогічний відділ, що займається маркетингово-збутовими чи комерційними операціями. Питання програми практики, що не входять до компетенції існуючого на підприємстві відділу маркетингу чи іншого аналогічного відділу (підрозділу), студент-практикант зобов'язаний вивчити у необхідному обсязі у відповідних підрозділах: відділі логістики, планово-економічному відділі, фінансовому відділі, відділі матеріально-технічного забезпечення і збуту, зовнішньоекономічної діяльності, бухгалтерії тощо. Крім цього робочими місцями практики студентів є: відділи, сектори в структурах державних та місцевих органів влади, відділи обслуговування клієнтів банківських установ, страхових організацій тощо. Студенти можуть бути зараховані при проходженні практики на відповідне робоче місце.Робочий день студентів-практикантів встановлюється згідно з розпорядком і режимом роботи відповідного відділу підприємства, відділу держустанови, банківської установи тощо. Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається індивідуальним календарним планом її проходження, який складається до початку практики на базі навчального плану. Підприємство, де студент проходить практику, стає об’єктом його самостійного прикладного дослідження, результати якого представляються в дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Розподіл студентів за об'єктами практики і призначення керівників здійснюється кафедрою маркетингу, погоджується з деканом та навчальним відділом і оформлюється наказом ректора. Після підписання цього наказу зміни з організаційних питань практики студентів за спеціальністю «Маркетинг» не допускаються.

Керівництво практикою від вищого навчального закладу

До керівництва практикою за спеціальністю «Маркетинг» залучаються досвідчені викладачі кафедри. В узагальненому вигляді керівництво полягає у видачі студентам індивідуальних завдань та необхідних інструкцій щодо проходження виробничої і переддипломної практики, а також наданні щотижневих (за графіком) консультацій в університеті, перевірці та прийомі звітів із практики.

Керівник практики вищого закладу освіти зобов'язаний здійснювати такі види робіт:

 • оцінювати стан та відповідність бази практики основним вимогам та їх готовності для прийняття студентів;
 • проводити разом із деканатом установчі збори студентів, які відбувають на практику;
 • забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед відправленням студентів на практику;
 • складати графік виконання програми виробничої і переддипломної практики;
 • формувати завдання студентам-практикантам зі збору матеріалів для виконання науково-дослідної роботи;
 • регулярно консультувати студентів з питань програми практики. Спрямовувати науково-дослідну діяльність студентів, пов’язану з підготовкою магістерської дипломної роботи;
 • контролювати дотримання термінів виконання програмних завдань, складання звітів, регламенту підготовки дипломної роботи, а також дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку;
 • перевіряти звіти зі практики і визначити допуск їх до захисту;
 • брати участь у роботі комісій із захисту звітів по проходженню виробничої і переддипломної практики, які створюються на цей період на кафедрі маркетингу;
 • готувати і подавати завідувачу кафедри письмового звіту про проведення практики студентів із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення практичної підготовки студентів для розгляду на засіданні кафедри.

Керівництво студентами на об'єктах практики здійснюється керівниками підприємств, начальниками планових відділів, провідними фахівцями, провідними економістами, маркетологами та іншими кваліфікованими спеціалістами з повною вищою освітою.

Основними обов'язками керівників від підприємства, установи чи організації - об'єкта практики є:

 • створення необхідних організаційно-технічних умов для проходження практики;
 • забезпечення студентів необхідною маркетинговою, економічною, статистичною, бухгалтерською та іншою інформацією, документами, нормативними та іншими матеріалами з питань аналізу і планування господарської діяльності підприємства, установи чи організації;
 • залучення студентів-практикантів до активної участі в поточній роботі структурного підрозділу – місця практики;
 • контроль за виконанням як окремих завдань, так і програми практики в цілому.

Обов'язки студентів при проходженні практики полягають у наступному:

 • до початку практики одержати у вищому навчальному закладі всі необхідні документи і консультативну інформацію щодо їх оформлення;
 • своєчасно прибути на об'єкт практики і безпосередньо перед початком практики на підприємстві (фірмах, організаціях, бюджетних установах) пройти виробничий інструктаж з техніки безпеки і суворо дотримуватися його вимог під час проходження виробничої і переддипломної практики;
 • у повному обсягу виконувати всі завдання, що передбачені програмою практики і вказівками її керівників;
 • зібрати практичні матеріали, необхідні для виконання магістерської роботи і представляти їх науковому керівнику через кожні 2-3 тижні відповідно до графіка проходження виробничої і переддипломної практики;
 • приймати участь у суспільному житті колективу бази практики;
 • не пізніше, ніж за 1 день до закінчення практики оформити характеристику з указаною оцінкою роботи і підписом керівника практики від бази практики, завіреним печаткою; і виконувати роботу на місці практики відповідно до отриманих завдань;
 • регулярно відвідувати консультації на кафедрі;
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • засвоїти питання, передбачені програмою переддипломної практики і викласти результати у формі письмового звіту;
 • захистити звіт зі практики у встановлений термін.

При порушенні студентами трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та інших норм на них за наказом керівника підприємства може бути накладено стягнення, про що повідомляється декану факультету та на кафедру.

− ознайомитися з наказом про проходження виробничої і переддипломної практики та

Після закінчення виробничої і переддипломної практики студент зобов’язаний:

 • з’явитися до університету в установлений термін;
 • здати керівнику практики від університету завірені підписом і печаткою звіт про проходження виробничої і переддипломної практики згідно затвердженої програми, оформлений щоденник практики, іншу документацію;
 • підготуватися до захисту звіту з виробничої і переддипломної практики.

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МАРКЕТИНГ»

Програма виробничої і переддипломної практики передбачає комплексне обстеження маркетингової діяльності підприємства-бази практики за всіма напрямами його діяльності, виявлення проблем та перспектив його розвитку на основі оцінки відповідності існуючої маркетингової діяльності умовам навколишнього бізнес-середовища, виконання індивідуального завдання відповідно до тематики дипломної (магістерської) роботи.

При здійсненні комплексного обстеження маркетингової діяльності підприємства-бази практики до студентів-практикантів висуваються наступні вимоги:

 • дотримання принципів аналітичної роботи, які забезпечують об'єктивну оцінку стану маркетингової діяльності об’єкта дослідження;
 • знання методик та правил аналізу показників господарської діяльності, які викладені у навчальній та спеціальній літературі, нормативних документах органів державного управління, лекціях тощо;
 • використання в аналітичній роботі надійних джерел інформації;
 • максимально можливу конкретизацію факторів різного рівня, які вплинули на результати фінансово-господарської діяльності об’єкта практики.

При оцінці перспектив подальшого розвитку об'єкта практики необхідно враховувати не тільки результати аналітичної роботи, але й передбачати більш раціональне використання усіх видів ресурсів і наявних резервів зростання ефективності маркетингової діяльності. Важливими умовами підвищення рівня обґрунтованості висновків та пропозицій за наслідками практики є застосування здобутків теорії, вітчизняного та закордонного досвіду організації роботи кращих підприємств, установ і організацій, широке застосування сучасної обчислювальної техніки та модельного інструментарію .

Необхідні аналітичні, планово-розрахункові та оціночні таблиці студент складає самостійно, базуючись на конкретних умовах та особливостях маркетингової діяльності об’єкта практики.

Зміст програми:

1. Характеристика загальної системи управління підприємства, (установи чи організації).

2. Комплексне обстеження підприємства.

3. Дослідження маркетингової діяльності підприємства.

4. Загальна оцінка ефективності і перспективи діяльності підприємства.

5. Індивідуальне завдання.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты