Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодатки (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо).
Читайте также:
  1. Додатки
  2. Додатки
  3. доДАТКИ
  4. ДОДАТКИ
  5. Додатки
  6. Додатки
  7. Додатки
  8. Додатки
  9. Додатки (див. пункт 3.1.9)

 

Текст звіту пишеться українською мовою, без скорочень, чітким і розбірливим почерком. Звіт по проходженню виробничої і переддипломної практики повинен містити: тематичний та календарно-тематичний план, титульний аркуш, зміст, основну частину, додатки. Кожен розділ звіту рекомендується починати з нової сторінки. Текстовий матеріал необхідно супроводжувати формулами і розрахунками, схемами та таблицями. У додатках до звіту про проходження виробничої і переддипломної практики слід навести зразки документів, що використовуються на підприємстві при здійсненні маркетингової діяльності (договір, контракт, калькуляцію собівартості, шляховий лист та ін.). При оформленні звіту необхідно дотримуватися загальних вимог до оформлення тексту документів.

Після титульної сторінки до звіту підшивається:

1. Тематичний план проходження виробничої і переддипломної практики, де відображається перелік тем практики і терміни їх виконання, завірені керівником практики від підприємства (печатка установи та підпис керівника практики).

2. Календарно-тематичний план проходження виробничої і переддипломної практики, де фіксується види робіт, які були виконані в процесі проходження практики та дати їх виконання, завірені керівником практики від підприємства (печатка установи та підпис керівника практики).

Зразок тематичного та календарно-тематичного плану проходження виробничої і переддипломної практики наведено у додатках ( Б, В).

До звіту про проходження практики додається щоденник, в якому вказується: точна назва підприємства-об'єкта практики, дата прибуття і від'їзду, підпис керівника практики від інституту і керівник підприємства, який завіряється печаткою даного підприємства. У щоденнику подається перелік завдань (календарний та календарно-тематичний план), які необхідно вирішити на протязі проходження виробничої і переддипломної практики, із вказівкою терміну виконання кожного з них. Керівник від підприємства представляє відгук про роботу практиканта.

Письмовий звіт з результатами практики разом із щоденником подається у встановлений термін (не пізніше трьох днів після закінчення практики) керівнику від вищого навчального закладу для перевірки, рецензування і допуску до захисту. Письмова рецензія керівника практики від кафедри заноситься до щоденника практиканта.Звіт про проходження виробничої і переддипломної практики повинен містити відомості щодо виконання студентом усіх розділів програми практики. Обов'язковим є наявність висновків та пропозицій, яких вимагає зміст завдань.

Розділи і окремі питання звіту повинні бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності та конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки повинні бути змістовні й оформлені відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.

Звіт про проходження виробничої і переддипломної практики друкується на ПЕОМ на одному боці аркуша білого паперу формату А4 через полуторний інтервал шрифтом 14, за обсягом не менше 30 сторінок.. За необхідності окремі таблиці та рисунки можна подавати на аркушах формату АЗ.

Границі аркуша мають бути наступних розмірів: ліве поле - не менше як 30 мм, праве - не менше як 10 мм, верхнє - не менше як 20 мм, нижнє - не менше як 20 мм.

Текст звіту поділяють на розділи, підрозділи і пункти відповідно до структури програми стажування.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул і тощо подають арабськими цифрами без знаку №. Таблиці та ілюстративний матеріал, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. Ілюстрації (графіки, діаграми тощо) позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно у межах розділу. Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «Рис. 2.1».Кожна таблиця повинна мати назву, яка пишеться над таблицею симетрично до тексту. Слово «Таблиця» та безпосередньо її назва починається з великої літери. У кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають єдине ціле.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не повторюючи назву, а вказуючи «Продовження табл.»

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, при цьому слово «Таблиця» пишуть скорочено, наприклад, «Табл. 2.3». У повторних посиланнях за текстом на таблиці треба зазначити «див. табл. 2.3».

Оформлений за всіма вказаними вимогами і прорецензований звіт про стажування приймається викладачем-керівником стажування від кафедри в університеті протягом тижня після її закінчення. За результатами захисту звіту виставляється диференційований залік. Оцінка за стажування вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки студента.

Під час визначення рівня академічної успішності для отримання диплому разом з іншими оцінками студента враховується й оцінка за практику.

Студент, який без поважних причин не виконав програму практики, відраховується з інституту. В окремому випадку йому може бути надано право проходження практики повторно під час канікул. Студент, який повторно отримав негативну оцінку зі практики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

Інформація про хід практики та її підсумки обговорюється на засіданнях кафедри маркетингу, а її загальні підсумки підводяться на засіданні ради факультету економіки, управління та інженерії .

 

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 40; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты