Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Документи з господарсько-договірної діяльності
В основі нових умов господарювання і розвитку ринкових відносин лежить економічна самостійність підприємств, і договір між ними є одним із важливих засобів міжвиробничих зв’язків. Цивільний кодекс передбачає такі види договорів: поставки, купівлі-продажу, закупівлі сільськогосподарської продукції, позики, оренди приміщень, підряду, спільної діяльності тощо.

Договір — це документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома сторонами про встановлення яких-небудь відносин і регулює ці відносини; має відповідати закону за змістом і за формою. Договір вважають укладеним тоді, коли сторони досягли згоди з усіх пунктів і оформили відповідну документацію.

Договір може бути укладеним між державними, кооперативними або громадськими організаціями, підприємствами чи установами, а також громадянами. Якщо в договірні відносини вступають організація (підприємство) та громадянин, то договір називають трудовою угодою. Укладаються договори у декількох (2-4) примірниках і засвідчуються печатками установ чи організацій — сторін договору.

Текст договору можна розбивати на розділи, підрозділи, пункти, підпункти.

Нумерацію здійснюють арабськими цифрами.

Реквізити:

· назва виду документа (ДОГОВІР);

· дата;

· індекс;

· місце складання;

· заголовок до тексту;

· текст;

· юридичні адреси сторін;

· підписи;

· печатки.

У вступній частині тексту договору зазначають найменування сторін, що його укладають, посади, прізвища та ініціали осіб, які його підписують, вказують відповідні повноваження. Далі подають опис предмета договору, виклад порядку розгляду суперечок, проставляють загальну суму договору, термін його дії.

Договір оренди обладнання.У пункті 1 цього договору повинно бути детально описано обладнання, що передається в оренду. Тут треба також зазначити: чи передається обладнання фізично, чи орендар допускається до користування ним. В останньому випадку обумовлюються додаткові умови: час використання, ліміт споживання електроенергії тощо.

Орендна плата встановлюється за згодою сторін при відсутності централізовано встановлених розцінок. Термін дії договору оренди встановлюється сторонами на термін, як правило, не менше 5 років.

Реквізити:

· назва виду документа (ДОГОВІР);

· місце укладання (ліворуч);

· дата (праворуч);

· сторони договору (орендар, орендодавець);

· текст;

· юридичні адреси сторін;

· підписи;

· печатки.

Структура тексту

договору оренди обладнання

1. Предмет договору.

2. Обов’язки сторін.

3. Розрахунки.

4. Відповідальність сторін.

5. Термін дії договору.

Протоколи розбіжностей оформляються на основі договорів поставки.

Договір поставки— це договір, за яким організація-постачальник зобов’язується передати в певні терміни організації-покупцеві (замовнику) у власність або оперативне управління певну продукцію, а організація-покупець зобов’язується прийняти продукцію до оплати за встановленими цінами.

Сторонами договору поставки можуть бути державні, кооперативні, громадські, орендні й інші організації та підприємства.

Реквізити:

· назва виду документа (ДОГОВІР);

· місце і дата укладання договору;

· вступна частина (назви сторін, що укладають договір, посади, прізвища, імена й по батькові осіб, що підписують договір, із зазначенням їх повноважень);

· предмет договору (точна назва, кількість і в разі необхідності асортимент продукції, що підлягає постачанню);

· характеристика якості й комплектність продукції;

· вимоги, що ставляться до тари й упакування;

· зазначення цін на продукцію;

· термін і порядок відвантаження продукції;

· порядок розрахунків;

· порядок кількісного й якісного приймання продукції;

· додаткові умови договору;

· вказівки на майнову відповідальність за невиконання зобов’язань постачальником або споживачем;

· виклад порядку розгляду суперечок;

· загальна сума договору;

· загальний термін дії договору;

· юридичні адреси сторін, що укладають договір;

· підписи й печатки сторін, що уклали договір.

Договір про матеріальну відповідальність — це договір, за яким одна сторона (матеріально відповідальна особа) бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов’язується дотримуватися встановлених правил їх приймання, зберігання, відпускання й обліку, а інша сторона (підприємство або організація, якій належать матеріальні цінності) зобов’язується створити матеріально відповідальним особам нормальні умови праці й виробництва, що забезпечує схоронність зданих ним на зберігання матеріальних цінностей.

Укладений договір про матеріальну відповідальність забезпечує беззаперечне стягнення з матеріально відповідальних осіб вартості матеріальних цінностей, нестача яких виявляється. Такі договори підписують при призначенні матеріально відповідальних осіб на роботу.

Реквізити:

· назва виду документа (ДОГОВІР);

· місце і дата укладання договору;

· назви сторін (адміністрація, працівник) – посади, прізвища, імена й по батькові тих, хто укладає та підписує договір;

· зобов’язання матеріально відповідальної особи;

· зобов’язання підприємства (організації);

· термін дії договору;

· адреси сторін;

· підписи осіб, що укладають договір;

· печатка підприємства (організації).

Такий документ укладається у двох примірниках: 1-й примірник зберігається у відділі кадрів підприємства (організації) в особовій справі матеріально відповідальної особи, а 2-й примірник передається працівникові, що підписав договір.

Договори візуються юрисконсультом і головним (старшим) бухгалтером підприємства (організації).

Договір підряду— це договір, за яким підприємство (організація)-підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт підприємству (організації)-замовнику.

Реквізити:

· назва виду документа (ДОГОВІР);

· місце і дата укладання договору;

· вступна частина (назви сторін, що укладають договір, посади, прізвища, імена та по батькові осіб, що підписують договір, із зазначенням їх повноважень);

· предмет договору (точне зазначення виду виконуваних робіт);

· термін виконання робіт;

· вимоги до виконуваних робіт;

· загальна сума договору;

· вартість робіт;

· виклад порядку розгляду суперечок;

· юридичні адреси сторін;

· підписи й печатки сторін, що уклали договір.

Додатками до договору, як правило, є особливі умови договору, графіки здавання робіт, передавання Замовником устаткування, матеріалів. Ними можуть бути внутрішньобудівельний титульний список, довідка про забезпечення та фінансування робіт тощо.

Договір про спільну діяльність є універсальним і може укладатися між двома й більше організаціями (підприємствами, кооперативами) на проведення різних робіт (дослідів) для досягнення спільної господарської або наукової мети, як-от: спільне дослідження, будівництво, експлуатація підприємств, будівель, споруд, доріг тощо.

Для цього сторони визначають розмір і характер внесків: грошові, майнові (сировина, обладнання), трудова участь.

Одна зі сторін за договором може виступати ініціатором його укладання, брати на себе виконання організаційних, координаційних, посередницьких та інших функцій (п. 1.3 договору). Слід зазначити, яка з організацій використовує результати спільної діяльності, права інших учасників договору, порядок розподілу прибутку (п. 1.6).

У розділі 2 договору треба визначити обов’язки кожної зі сторін залежно від характеру спільної діяльності. Тут можна зазначити порядок здавання й приймання робіт (етапів).

Порядок розрахунків при укладанні договору між кількома учасниками визначається в кожному конкретному випадку залежно від його характеру, джерел фінансування та інших умов. При визначенні відповідальності сторін повинно бути, як правило, передбачене сплачування штрафу (тверда грошова сума) або недотримки (% від суми невиконаного зобов’язання) за несвоєчасне виконання робіт, оплати.

Реквізити:

· назва виду документа (ДОГОВІР);

· місце укладання (ліворуч);

· дата (праворуч);

· сторони;

· текст;

· юридичні адреси сторін;

· підписи;

· печатки.

Структура тексту

договору про спільну діяльність

1. Предмет договору.

2. Обов’язки сторін.

3. Розмір і порядок оплати.

4. Відповідальність сторін.

5. Термін дії договору.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 110; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты