Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття про фізичні властивості грунтів.
Читайте также:
  1. Amp; 1. Загальні поняття про основи теорії горіння.
  2. III. Поняття, ознаки та функції правових пільг
  3. IV. Поняття, ознаки та функції правових заохочень
  4. IV. Права людини: поняття та структура
  5. VI. Поняття юридичного обов’язку
  6. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  7. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  8. Б) поняття, ознаки види колізійних норм.
  9. Багатозначність поняття топології
  10. Будова кристалів. Фізичні типи ґраток

Будівельньна якість грунтів як основ споруд залежить також і від їх фізичних

Властивостей - щільністі частинок грунту та його всього, пористості та вологості.

Всі ці властивості визначають безпосередньо на місці залягання їх або в лабораторії. Пористість та щільність необхідно визначати на зразках без порушення їхньої природної структури.

В грунтах завжди знаходяться порожнини,тріщини, пори; вони найбільш знач-

ні у пухких осадових породах.Їх вплив визначає фізичну величину-пористість,

П о р и с т і с т ь грунту ( n )—сумарний об’єм всіх пор в одиниці об’єму грунту і визначається за формулою:

 

n= Vp/Vs.100%

Vp—об’єм пор в грунті, Vs=об’єм грунту ( твердої фази і пор),

К о е ф і ц і е н т п о р и с т о ст і—е визначається відношенням:

e=Vp/ Vg

тут Vg - об’єм твердих частинок грунту.

Показники пористості використовуються для розрахунків водопроникності, стисливості та інш. Вони часто служать класифікаційними показниками для піщаних грунтів за характером складання ( Табл.7.3.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Види пісків І складання пісків

----------------------------------------------------------------------------

І Щільне І середньої щільності пухке

Гравелисті крупні та І e < 0,55 0,55 < e < 0,70 e>0,70

середн. крупності І

дрібні І e < 0,60 0,60 < e < 0,75 e> 0,70

пилуваті І e < 0,60 0,60 < e < 0,80 e> 0,80

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Щ і л ь н і с т ь ρ —відношення маси грунту та води ms до об’єму грунту Vs і визначається за формулою:

ρ=ms/Vs

 

Щ і л ь н і с т ь ч а с т и н о к ρs грунту визначається відношенням:

ρs =md / Vd

md- маса сухого грунту;

Vd –об’єм твердої частини грунту.

Щ і л ь н і с т ь с у х о г о грунту ρd визначається за формулою:

ρd=md /Vs

В о л о г і с т ь грунтів --фізична характеристика. Розрізняють вагову вологість W та об’ємну Wv .

W= (ms –md ) /md .100%; Wv=(Vs-Vd ) /Vd.100%

M

ms , Vs -маса та об`єм грунту та води відповідно.

В залежності від вологості грунтів змінюється їх міцність, реформованість та стійкість і тому є найважливішою характеристикою стану піщаних та глинистих грунтів.Т е п л о ф і з и ч н і в л а с т и в о с т і. Тепловий режим товщі грунтів у земляному полотні і в основах аеродромних та дорожніх споруд має великий вплив на їхню стійкість. Він характеризується такими важливими теплофізичними властивостями, як теплоємкість,теплопровідність, температуропровідність.

Теплоємкість характеризує спроможність грунтів поглинати теплову енергію при теплообміні і вона залежить від складу та вологості грунту.

Розрізняють питому і об*ємну теплоємкість. Питома С дорівнює кількості теп-

Ла, яку потрібно витратити для зміни температури одиниці маси грунту на 10 С

( Дж / кг.) при відсутності фазових переходів.

Об*ємна теплоємкість ( Сν ) це кількість тепла необхідного для зміни температури одиниці об*єму на 10 С, (Дж / м3. С0 )

Вони пов*язані залежністю: Сν =ρ С де ρ-щільність.

Теплопровідність характеризує здатність грунтів проводити тепло. Вона оці- нюється коефіцієнтом теплопровідності - кількість тепла, що проводиться в оди-

ницю часу кризь одиницю площі при температурному градієнті в одиницю-( Вт./ м. С0 ). Вона для більшості породоутворюючих мінералів дорівнює

0,4-7,0 Вт./м.С0; для води-о,63, для повітря-0,021, тобто грунт мае максимальну

Теплопровідність, коли повністю водо насичений, тобто в стані ґрунтової маси. Вона суттєво залежить від щільності: чим вище, тим краще (приклад с полотном дороги).

Температурапровідність - це зміна температури 1см3 грунту при надходженні

тепла за 1 сек. крізь 1 см.2 поперечного перерезу за різніцу температур,що

дорівнює 10 С на відстані 1см. і оцінюється коефіціентом а ( м2 / сек.). Вона

зумовлює коливання добових, сезонних та річних температур грунту, що впли-

ває на стан покриття доріг та аеродромних споруд. Температуропровідність

тим нижче, чим вище вологість.

7.7. Класифікація грунтів( З)

Класифікація - це система, яка відображае ступінь вивчення будь - якого об’єкту. Завдяки якій можна всю різноманітність г. пород розподіліти на групи, які суттєво відрізняються генетичними, петрографічними, будівельними якостями, що дозволяє робити інженерно—геологічну оцінку г. пород. Якщо вони є основами для будівлі—вони грунти.

Класифікація за таксономічними (греч.—розташовані по закону) одиницями розподіляють за группами ознак:

1. класс—за характером структурних зв’язків (напр. скельні—жорстко зв’язані);

2. група—за походженням( магматичні, осадови);

3. підгрупа—за умовами утворення ( генетичні підрозділ—магматичні вилівні);

4. тип—за петрографічним та гранулометричним складом, ступенем неоднорідності, числом пластичності;

5. вид—за структурою, текстурою, складом цементу, щільністю, вмістом органічних речовин, коєфіціентом пористості6. різновидність—за фізичними, хімичними та фізико—механичними властивостями і станом.

Приклад ( для граніта):

1. Класс…………………………Скельна порода (з жорсткими зв’язками );

2. Группа…………………………….Магматична;

3. Підгрупа…………………………Глибинна;

4. Тип………………………………Граніт;

5. Вид………………………………..Середньозернистий;

6. Різновід…………………………….Дуже міцний, нерозм’якшуваний.

Такі номенклатурні одиниці характеризуються ознаками, які найбільш суттєві з інженерно—геологічної точкизору.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты