Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділIII. Патентне право. Положення надало можливість уже у жовтні 1992 р
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  3. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  4. I.4.1) Обычное право.
  5. I.4.4) Магистратское право.
  6. II ОБЩИЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКА
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II. Политико-правовое учение Петра Алексеевича Кропоткина
  9. II. Право частной собственности
  10. II.6.2.) Организация и правоспособность корпораций.

Положення надало можливість уже у жовтні 1992 р. розпочати прийом та експертизу заявок на винаходи, а у грудні того ж року видати перші патенти на винаходи.

У грудні 1993 р. у Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», який із липня 1994 р. набрав чинності, прийшовши на зміну Тим­часовому положенню. За процедурою регулювання відносин прийнятий закон у цілому гармонізований із моделями законів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) і основ­ними принципами, на яких базуються міжнародні договори з питань інтелектуальної власності.

Згідно з цим законом єдиною формою охорони винаходів і корис­них моделей став патент. Це привело до принципових змін у право­вому статусі охоронних документів і значно розширило перелік суб'єктів права інтелектуальної власності на зазначені об'єкти.

На сьогодні в Україні діє більше десятка спеціальних законів із питань інтелектуальної власності. Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом права власності на ви­находи (корисні моделі) в Україні, регулюються Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»1.

Основною особливістю Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» є поєднання у ньому норм, які регулю­ють майнові та немайнові відносини, що виникають у зв'язку зі створенням, правовою охороною і використанням винаходів і ко­рисних моделей, службових винаходів і корисних моделей, секрет­них винаходів і корисних моделей. Таким чином, Закон здійснює комплексну правову охорону всіх категорій винаходів і корисних моделей.

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулюються За­коном України «Про охорону прав на промислові зразки»2.

1 Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р.
№ 3687-ХІІ в редакції Закону України № 1771-Ш від 1 червня 2000 р. (з наступними зміна­
ми) // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2000. - № 37. - Ст. 307.

2 Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХП
(з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1994. —
№ 7. - Ст. 34.
Глава 13. Патентне право: поняття, предмет, принципи, джерела

Поряд із законами у всіх країнах діють підзаконні нормативно-правові акти, розроблені урядовими органами (головним чином міністерствами — торгівлі, промисловості, економіки) і патентни­ми відомствами: декрети, ордонанси, правила, інструкції, регла­менти тощо.

Підзаконні акти більш докладно регламентують питання, що стосуються патентоздатності винаходів, що заявляються, порядку проходження заявки у патентному відомстві, видачі охоронних до­кументів і низки інших моментів, що стосуються оформлення і правової охорони винаходів.

Найважливішими актами, що видаються патентними відомст­вами, є патентні правила, за допомогою яких докладно регламен­тується діяльність патентного відомства, що стосується процесу одержання прав на винаходи. У США, Англії, Канаді патентні правила є основним актом, що містить докладну регламентацію порядку застосування патентного закону.

Велике значення мають керівництва, інструкції з експертизи за­явок, що регламентують порядок її здійснення. Ці акти формально призначаються для керівництва діяльністю експертів, однак, оскільки в них розглядаються такі питання, як патентоздатність винаходу, вимоги до патентних заявок, вони безсумнівно станов­лять інтерес і для заявників. Підзаконні акти охоплюють широке коло патентно-правових питань і мають велике практичне значен­ня при оформленні патентних прав. З їхньою допомогою виконавчі органи держав через патентні відомства здійснюють патентну політику, що зумовлюється економічним і технічним розвитком країни.В Україні існує понад 80 підзаконних актів, затверджених по­становами Кабінету Міністрів або наказами відповідних централь­них органів виконавчої влади, зокрема Міністерством освіти і на­уки України, до системи якого входить Державний департамент інтелектуальної власності і, відповідно, Український інститут про­мислової власності (Укрпатент).

Помітне місце у патентному законодавстві багатьох країн (особ­ливо з англосаксонською системою права) посідає судова практи­ка. Пояснюється це тим, що патентне законодавство більшості


 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты