Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Відхилення та втрати напруги
 

 

 

 

 

  Елемент мережі Позначення Відхилення та втрати напруги, %
ДТП 10/0,4 кВ БТП 10/0,4 кВ
100% 25% 100% 25%
І.Шини 10 кВ РТП 35/10 кВ V10        
2.ЛЕП 10 кВ ΔU10        
3.Трансформатор ТП 10/0,4кВ:          
стала надбавка V        
відгалуження ПБЗ Vв        
втрати напруги ΔUт        
4.ПЛ 0,38 кВ ΔU0,38        
5. Споживачі Vcп        

 

1. Провести розрахунок для ДТП10/0,4 кВ.

1.1. Розрахувати сумарні допустимі втрати напруги в ЛЕП10 кВ та0,4 кВ.

Розрахунки сумарних допустимих втрат напруги проводити для режиму max навантаження до найвіддаленішого споживача (точка d) при регулювальному відгалуженні ПБЗ V_=0 %, користуючись рівнянням балансу напруги.

ΣΔUлеп 100 = ΔU10 100 + ΔU0,38 100 = V10 100 + (Vст+VB) – ΔUт100 - Vсп100,%

де V10100 - відхилення напруги на шинах 10 кВ РТП 35/10 кВ при max навантаженні, %

Vст , Vв - стала надбавка та регулювальне відгалуження ПБЗ трансформатора ДТП, %

ΔUт100 - втрати напруги в обмотках трансформатора ДТП при max навантаженні, %

Vсп100 - допустиме відхилення напруги на найдальшому споживачі при max навантаженні, %

1.2. Розподілити сумарні допустимі втрати напруги в ЛЕП по лініях10 та0,4 кВ.

Для ДТП ΣΔUлеп 100 є сумою втрат напруги в ЛЕП 10 кВ (ΔU10100) та втрат напруги в ЛЕП 0,4 кВ (ΔU0,38100). Прийняти втрати напруги в ПЛ 10 кВ рівними 60 % від втрат (ΣΔUлеп 100 ), а втрати напруги в ПЛ 0,38 кВ рівними 40 % від втрат ΣΔUлеп 100 .

ΔU10 100 = 0,6 ΣΔUлеп 100 =____________________________________________________,%

ΣΔU0,38 100= 0,4 ΣΔUлеп 100 =% ____________________________________________________ , %

1.3. Перевірити відхилення напруги на шинах 0,4 кВ ДТП (точка С) при min
навантаженні.

При min навантаженні Smin = 0,25 Smax, тому :

ΔU 1025 = 0,25 ΔU 10100= ________________________________________________________, %

Врахувати, що ΔU1025=0,25 ΔUт100 та ΔU0,3825=0%, оскільки втрати напруги_в лінії 0,38 кВ на

 

відхилення напруги на шинах 0,4 кВ ДТП (в точці С) не впливають.

Vcn(c)25-Y1025+(Vст+Vв)- ΔU1025-ΔUт25,%

Vcn(c)25=_______________________________________________________________ ,%

де Vcn25 - відхилення напруги на найближчому споживачі при min навантаженні, %

V1025 - відхилення напруги на шинах 10 кВ РТП 35/10 при min навантаженні, %

Vст, Vв - стала надбавка та регулювальне відгалуження ПБЗ трансформатора ДТП, %

ΔU1025 - втрати напруги в лінії 10 кВ при min навантаженні, %

ΔUт25 - втрати напруги в обмотках трансформатора ДТП при min навантаженні, %

Якщо Vcn(c)25>> Vдоп , необхідно вибрати відповідне регулювальне відгалуження ПБЗ трансформатора ДТП та повторити розрахунки по п. 1.1, 1.2, 1.3 до виконання умови

Vcn(c)25 ≤ Vдоп

Остаточні результати розрахунків записати в табл. 2 окремо для режимів max та min навантаження для ДТП.

Вибрано регулювальне відгалуження ПБЗ для трансформатора ДТП 10/0,4 кВ

Vв= ________________%

 

ΣΔUлеп 100 =______________________________________________________________,%

ΔU10 100 = 0,6 ΣΔUлеп 100 =____________________________________________________,%

ΣΔU0,38 100= 0,4 ΣΔUлеп 100 =______________________________________________________ , %

ΔU1025= 0,25ΔU10100 = ________________________________________________________ ,%

V cn(c) = _____________________________________________________________________________________________, %

 

2. Провести розрахунок для БТП10/0,4 кВ.

 

2.1. Розрахувати сумарні допустимі втрати напруги в ЛЕП.

Сумарні допустимі втрати напруги в ЛЕП для БТП 10/04 розраховувати при max навантаженні , при цьому врахувати, що для БТП втрати в ЛЕП 10кВ в обох режимах рівні 0% (ΔU10100 = ΔU1025 = 0%), тому для БТП ΣΔUлеп 100 = ΔU0,38 100

Якщо для ДТП було вибрано регулювальне відгалуження ПБЗ відмінне від 0 %, то і для БТП розрахунки слід починати при цьому ж відгалуженні ПБЗ.

ΣΔUлеп 100 =______________________________________________________________,%

2.2. Перевірити відхилення напруги на шинах0,4 кВБТП (точка а) при min
навантаженні.

На відхилення напруги на споживачах, що живляться від шин 0,4 кВ БТП втрати напруги в лінії 10 кВ в лінії 0,38 кВ не впливають, оскільки БТП живиться безпосередньо від шин 10 кВ РТП 35/10 кВ, а точка а живиться безпосередньо від шини 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ.

V cn(а)25 = _____________________________________________________________________________________________, %

Якщо Vcn(c) > Vдоп , необхідно вибрати відповідне регулювальне відгалуження ПБЗ трансформатора БТП та повторити розрахунки по п. п.2.1, 2.2 до виконання умови Vcn(a)<Vдоп. Остаточні результати розрахунків записати в табл. 2 окремо для режимів max та min навантаження для БТП.

Вибрано регулювальне відгалуження ПБЗ для трансформатора БТП 10/0,4 кВ

Vв = _____ ,%

ΣΔUлеп 100 =______________________________________________________________,%

Vcп(a)25= ________________________________________________________________________,%

 

3.Зробити висновки по роботі (при яких відгалуженнях ПБЗ забезпечуються допустимі відхилення напруги на споживачах).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контроль знань та умінь

 

Знати Уміти

Що таке втрати та відхилення напруги, дійсна напруга, допустимі втрати та відхилення напруги, їх нормовані значення? Порядок розрахунку допустимих втрат напруги в мережах. 3.Взаємозв'язок між втратами та відхиленнями напруги в мережі. 4. Як впливають різні елементи мережі на відхилення та втрати напруги? 1. Розраховувати допустимі втрати напруги в мережах та вибирати необхідні регулювальні відгалуження ПБЗ трансформаторів споживчих ТП. 2. Розраховувати відхилення напруги в будь-якій точці мережі для будь-якого режиму навантаження при відомих допустимих втратах та відхиленнях напруги.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3

 

Тема. Визначення втрат напруги в розгалуженій мережі трифазного струму.

Мета. Засвоїти методику визначення втрат напруги в розгалуженій мережі трифазного струму та набути практичних навичок розрахунків.

 

Умова задачі

 

Визначити втрати напруги у вольтах та у відсотках від Uном до точок 3 та 4 в трифазній лінії змінного струму. Марки та площі перерізів проводів подані на розрахунковій схемі (рисі), інші дані наведені в таблиці варіантів завдань (табл.1).

 

Рис.1 Розрахункова схема

 

Таблиця 1

Вихідні дані

 

Варіант Uном кВ Dсер м І1, (S1) A, (kBA) I2, (S2) A, (kBA) І3, (S3) A, (kBA) I4 (S4) A, (kBA) cos φ 1 cos φ2 cos φ з cos φ 4 La-1 km Ll-2, km L2-3. km     L2-4 km    
                             

 

Таблиця 2

 

Результати розрахунків

 

 

 

 

 

Ділянка Навантаження ділянки Іділ, А (Sділ, кВА) Rділ Ом/км Хділ, Ом/км Lділ km Марка та переріз провода, мм2 Втрати напруги
На ділянці Від початку
ΔUділ, В ΔUділ, % ΔUділ, В ΔUділ, %
A-l                  
1-2                  
2-3                  
2-4                  

Примітка. У дві останні колонки записуються втрати напруги від точки А до кожного вузла лінії

 

 

Хід роботи

 

Вписати вихідні дані згідно із своїм варіантом в табл. 1.

1. Визначити sin ф навантаження кожного вузла:sin φ1 = √1- cos2 φ1

sin φ1 = sin φ3 = ____________________________

sin φ2 = _______________________________ sin φ4 = _______________________________

 

де cos φ; та sin φ; - відповідно косинус та синус навантаження і-го вузла.

 

2. Вибрати Ro та Хо для заданих проводів кожної ділянки лінії.

 

Ro та Хо вибрати з додатка Г.

RoА-1 =________________________ , Ом/км Ro 2-3 = _________________ , Ом/км

Ro1-2 =__________________ ' Ом/км Ro2-4 = __________________________, Ом/км.

Xo = _________ , Ом/км

 

3. Розрахувати навантаження на ділянках лінії:

3.1. Навантаження у вузлах задані струмом:

,- to п

активна складова струму навантаження на ділянці, А: Іаділ = Σ (і1 cos φ)

і=1

Іа А-1 =_________________________________________________________________________________________________ , А

Іа 1-2 = _______________________________________________________ _____________ , А

Іа 2-3 = ____________________________________________________________________________________________ ,А

Іа 2-4 = ____________________________________________________________________________________ , а

 

п

реактивна складова струму навантаження на ділянці, А: Ірділ = Σ (і1 sin φ)

і=1

Іp А-1 =_________________________________________________________________________________________________ , А

Іp 1-2 = _______________________________________________________ _____________ , А

Іp 2-3 = ____________________________________________________________________________________________ ,А

Іp 2-4 = ____________________________________________________________________________________ , а

 

повний струм навантаження на ділянці, А: Іділ = √ І2а діл + І2р діл

ІА-1 =__________________________________________________________________________________________________ , А

І1-2 = ________________________ _______________________________ , А

І2-3 = _____________________________________________________________________________________________ ,А

І2-4 =___________________________________________________________ ___ , а

 

де Іі - повний струм навантаження і-го вузла

Ір діл - реактивний струм навантаження на ділянці, А

Іа діл - активний струм навантаження на ділянці, А.

 

3.2. Навантаження задані потужністю:

П

активна потужність навантаження ділянки, кВт: Pділ = Σ (S1 cos φ1)

s=l

Pa-i = _____________________________________________________________________, кВт

P1-2 = _____________________________________________________________________, кВт

P2-3= ______________________________________________________________________________, кВт

P2-4 = ______________________________________________________________________ , кВт

 

П

реактивна потужність навантаження ділянки, кВар: Qділ = Σ (S1 sin φ1)

і=1

Qa-1 = ____________________________________________________________________ . кВар

Q1-2 = ____________________________________________________________________. кВар

Q2-3 = _______________________________________________________ .____________ , кВар

Q2-4 =__________________________________________ —==_______________________ ' кВар

 

повна потужність навантаження ділянки, кВА: Sділ = √ P2діл + Q2діл

sА-1 =______________________________________________________________________ кВA

s1-2 = ______________________________________________________________________, кВA

s2-3= ______________________________________________________________________, кВA

s2-4= _______________________________________________. кВA

 

де Pділ.- активна потужність навантаження на ділянці, кВт

Qділ .- реактивна потужність навантаження на ділянці, кВар

Sділ - повна потужність навантаження і-го вузла, кВА.

 

4. Розрахувати втрати напруги на кожній ділянці у вольтах:

 

4.1. Навантаження у вузлах задані струмом:ΔUділ = √3(Іа діл R о +Ір ділХ0)Lділ,В

 

ΔUА-1 = ________________________________________________________________________________, В

ΔU1-2 = ______________________________________________________________________, В

ΔU2-3 = _______________________________________________________________________, В

ΔU2-4 = ______________________________________________________________________, В

де Іа діл - активний струм навантаження на ділянках, А

Ір діл - реактивний струм навантаження на ділянках, А.

 

4.2.Навантаження у вузлах задані потужністю: ΔUділ = діл R о + І ділХ0)Lділ, , В

Uн

ΔUА-1 = ________________________________________________________________________________, В

ΔU1-2 = ______________________________________________________________________, В

ΔU2-3 = _______________________________________________________________________, В

ΔU2-4 = ______________________________________________________________________, В

де Uн - номінальна напруга лінії, кВ;

Lділ – довжина ділянки, км;

Р діл , Р діл - активна та реактивна потужність навантаження на ділянках, кВт, кВар;

R о , Х0 – активний та реактивний опір 1 км проводу відповідної ділянки, Ом/км.

 

5. Розрахувати втрати напруги на кожній ділянці у відсотках:

ΔUділ = Uділ *100/ Uн,%

ΔUА-1 = ________________________________________________________________________________, В

ΔU1-2 = ______________________________________________________________________, В

ΔU2-3 = _______________________________________________________________________, В

ΔU2-4 = ______________________________________________________________________, В

де Uн - номінальна напруга лінії, В;

ΔUділ - втрата напруги на ділянці, В.

6. Визначити втрати напруги від початку лінії (точка А) до кожного вузла схеми.

 

Втрати напруги від початку до кожної точки розраховувати, сумуючи втрати напруги на відповідних ділянках лінії. Записати результати розрахунків в табл. 2.

втрати напруги від початку лінії до кожної точки (у вольтах): ΔUА-п = Σ ΔUi, В

ΔUА-1 = ________________________________________________________________________________, В

ΔU1-2 = ______________________________________________________________________, В

ΔU2-3 = _______________________________________________________________________, В

ΔU2-4 = ______________________________________________________________________, В

 

втрати напруги від початку лінії до кожної точки (у відсотках): ΔUА-п = UА-п *100/ Uн,%

ΔUА-1 = ________________________________________________________________________________, В

ΔU1-2 = ______________________________________________________________________, В

ΔU2-3 = _______________________________________________________________________, В

ΔU2-4 = ______________________________________________________________________, В

де Uн - номінальна напруга лінії, В;

ΔUділ - втрата напруги на ділянці, В;

ΔUА-п – втрата напруги від початку лінії до кожного вузла схеми, В.

 

7. Зробити висновки по роботі.

 

У висновках вказати, на яких ділянках та до яких точок втрати напруги найбільші та чому? Зробити висновок як та від чого залежать втрати напруги в лініях?

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 187; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты