Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПротидія злочинності неповнолітніх як самостійний напрям протидії злочинності
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. Адміністративна відповідальність неповнолітніх
  4. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  5. Б) напрямок дії ЕДЗ
  6. Богошукання орієнтального напряму
  7. В переліку спеціальностей та напрямів підготовки
  8. Визначає пріоритетні напрями роботи центрального органу виконавчої влади
  9. Визначення пристріляних поправок дальності і напрямку.
  10. Головні напрямки зовнішньої політики Київської Русі. Прийняття християнства.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вивченні даної теми слід орієнтуватися на кримінологічне вчення про попередження (протидію) злочинності. Загалом протидія злочинності - це різновид управлінської діяльності, стратегічна мета якої полягає у забезпеченні національної безпеки, захищеності суспільства від злочинних загроз. Протидія злочинності являє собою складну систему, яка включає такі елементи як об`єкти, суб`єкти, заходи, правова основа протидії. Ця діяльність передбачає додержання таких принципів, як системність, законність, цілеспрямованість, ресурсне забезпечення тощо.

Щодо протидії злочинності неповнолітніх можна виокремити такі специфічні аспекти:

1. Оскільки злочинність неповнолітніх є відносно самостійним кримінологічно значущим явищем, протидія їй передбачає врахування особливостей даного виду кримінальності. Стратегічна мета протидії злочинності не полягає лише у забезпеченні національної безпеки та захищеності суспільства від злочинних загроз. Вона також спрямована на забезпечення нормального розвитку дитини, захисту їх прав, свобод та інтересів, що загалом передбачає досягнення у майбутньому такого стану суспільного розвитку, за якого вчинення злочинів особами до 18 років стане винятком. У якості певного ідеалу можуть розглядатися країни Скандинавії та Швейцарія.

2. Відповідно до цього протидія злочинності неповнолітніх – це побудована на нормах права у відповідності з міжнародними стандартами діяльність держави та інститутів громадянського суспільства, яка полягає у виробленні та застосуванні спеціальних заходів, спрямованих на недопущення порушення неповнолітніми кримінально-правових заборон (раннє попередження), зменшення шкоди від уже вчинених злочинів, запобігання повторній криміналізації дітей. Оскільки вчинення злочинів неповнолітніми є, як правило, завершальним етапом делінквентності дитини, то принципове значення для протидії злочинності неповнолітніх становить державницько-суспільний вплив на так звані фонові явища (безпритульність, безнадзорність, вчинення адміністративних правопорушень, алкоголізація/наркотизація, родинне неблагополуччя, підвищена агресивність/віктимність тощо). Таким чином, об`єктом протидії злочинності неповнолітніх доцільно вважати:- кримінально активну поведінку осіб у віці від 14 до 18 років (основний об`єкт);

- суспільно небезпечну поведінку осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності;

- правопорушуючу (суспільно небезпечну) поведінку, яка не являє собою кримінально-правовий конфлікт;

- поведінку дітей, яка становить загрозу для їх нормального розвитку, створює небезпеку для фізичного та психічного здоров`я дітей.

3. Слід виокремлювати два основних напрями протидії злочинності неповнолітніх: вплив на правопорушників (потенційних правопорушників) та вплив на постраждалих (потенційних постраждалих). Останнім часом, із збільшенням кількості фактів вчинення насильницьких (у першу чергу, сексуального характеру) злочинів щодо дітей, особлива увага приділяється саме другому напряму.

4. Принципи протидії злочинності неповнолітніх можуть бути поділені на дві групи: загальні (притаманні протидії злочинності як такої) та спеціальні (притаманні протидії злочинності неповнолітніх). Серед останніх - пріоритет інтересів, забезпечення нормального розвитку дитини. Ці принципи визначають й цілі протидії злочинності неповнолітніх, які розуміються як ідеальний суспільний стан, що може бути досягнутий шляхом належної протидії злочинності. При цьому слід визнати, що подолання злочинності неповнолітніх є неможливим, це випливає з розуміння причинного комплексу цього виду кримінальності. Відповідно до цього така мета не може формулюватися.5. Специфіка системи протидії злочинності неповнолітніх полягає в таких аспектах:

- декілька об`єктів впливу (основний та ряд додаткових);

- суб`єктний склад протидії злочинності неповнолітніх передбачає системне поєднання державних та недержавних (громадських) органів, служб та структур із суттєво більшими (у порівнянні з попередженням злочинності дорослих) можливостями недержавних суб`єктів;

- заходи впливу обумовлені специфікою правового статусу дитини в Україні та реаліями сьогодення, які відображують його деформацію;

- правова основа включає нормативно-правову базу визначення правового статусу дитини та специфіки роботи з дітьми, які знаходяться в конфлікті із законом. Особливе місце посідають міжнародно-правові стандарти в сфері протидії злочинності неповнолітніх.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття протидії злочинності неповнолітніх.

2. Принципи протидії злочинності неповнолітніх.

3. Цілі протидії злочинності неповнолітніх.

4. Специфіка системи протидії злочинності неповнолітніх на сучасному етапі.

Практичне завдання:на підставі узагальнення специфіки протидії злочинності неповнолітніх зробити висновок щодо її оптимальної моделі.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Проблеми визначення об`єкту протидії злочинності неповнолітніх.

2. Стратегії протидії злочинності неповнолітніх в Україні та зарубіжних країнах. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ:

1. Проблеми визначення об`єкту протидії злочинності неповнолітніх.

2. Неспеціальні суб`єкти протидії злочинності неповнолітніх.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Благута Р.І. Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 19.00.06 / Київський нац. ун-т внутр. справ. – К., 2006. – 19 с.

Брейтуэйт Дж. Преступление, стыд и воссоединение / Пер. с англ. Н.Д. Хариковой ; Под общ. ред. М.Г. Флямера ; Комм. д.ю.н., профессора Я.И. Гилинского. - М. : МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2002. - 310 с.

Гумирова Г.Ф. Правовые и психологические аспекты оптимизации исправления осужденных к лишению свободы несовершеннолетнего возраста: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Самарский гос. ун-т. - Самара, 2009. - 21 с.

Залетов Ю.С. Профилактика правонарушений среди подростков в общеобразовательной и специальной школах: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. - Ярославль, 2007. – 24 с.

Зер Г. Зміна об’єктива : новий погляд на злочин та правосуддя / Пер. з англ. М. Яковлєва. - К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2004. - 224 с.

Карнозова Л.М. Восстановительный подход к правосудию для несовершеннолетних // Восстановительная ювенальная юстиция. - М.: МОО Центр «Судебно - правовая реформа», 2005. - С. 56-104.

Кондрат Е.Н. Профилактика делинквентного поведения несовершеннолетних. - СПб.: Изд. дом СПбГУ, Изд-во юрид. фак-та СпбГУ, 2006. - 168 с.

Райт М. Восстановительное правосудие - путь к справедливости. Симпозиум. - Пер. с англ. - К. : Изд. Захаренко В.А., 2007. - 304 с.

Романенко О.В. Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. акад. внутр. справ. – К., 2004. – 21 с.

Урбанович Н.Д. Соблюдение норм международного права по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних // Уголовное право. - 2005. - №6. - С. 65-69.


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 39; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты