Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПротидія злочинності неповнолітніх в Україні на сучасному етапі та проблеми її удосконалення
Читайте также:
  1. Amp; 6. Сучасні проблеми життєдіяльності
  2. Quot;Українізація" 20-х років як соціокультурний процес.
  3. V. Держава та особа: проблеми взаємодії
  4. V. Шлях вдосконалення юридичної практики в Україні
  5. Адміністративна відповідальність неповнолітніх
  6. Активізація революційно – визвольної боротьби на Україні у складі двох імперій.
  7. Актуальні проблеми визначення підстав господарсько-правової відповідальності в теорії юридичної (правової) відповідальності.
  8. Аналіз тенденцій творчої практики сучасної журналістики: досягнення і проблеми.
  9. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
  10. Біоетичні проблеми реанімації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Протидія злочинності неповнолітніх в Україні базується на міжнародно-правових стандартах та широкому колі національних нормативно-правових актів, у яких регламентовано перелік та основні повноваження суб`єктів запобіжної діяльності.

Основним законом в цій сфері є Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей». Головним суб`єктом загальносоціальної роботи з дітьми є родини та школи, спеціалізованим – служби у справах дітей, кримінальна міліція у справах дітей.

Основними загальносоціальними заходами протидії правопорушенням серед неповнолітніх є формування у підлітків системи цінносних орієнтацій, формування особистісних якостей, які відповідали б вимогам суспільства, орієнтація на потреби та здорові інтереси дитини. Важливе значення має запобігання насильству в родинах, обмеження деструктивного впливу ЗМІ, надмірного включення дитини у віртуальні комунікації, запобігання аутодеструктивній поведінці.

Механізм спеціально-кримінологічної протидії включає конструктивну позицію правоохоронних органів, доцільним є обмеження їх компетенції з акцентом на відновлення позитивних соціальних відносин неповнолітніх.

Щодо ювенальної юстиції в нашій державі слід зазначити, що значна кількість компонентів ювенальної юстиції в Україні уже існує та діє. Реформування та завершення побудови системи ювенальної юстиції в Україні має відбуватися зі збереженням усіх існуючих її компонентів, а не шляхом руйнації хоча й недосконалої, але працюючої моделі. Механізм ювенальної юстиції України має діяти на принципах, вироблених з урахуванням як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду.

Зокрема, кримінальне провадження щодо розгляду стосовно неповнолітньої особи обвинувального акта, клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, їх продовження, зміну чи припинення, а також кримінальне провадження в апеляційному чи касаційному порядку щодо перегляду прийнятих із зазначених питань судових рішень здійснюються суддею, уповноваженим згідно із Законом України "Про судоустрій і статус суддів" на здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх. У разі якщо таке кримінальне провадження має здійснюватися судом колегіально, головуючим під час судового розгляду може бути лише суддя, уповноважений згідно із Законом України "Про судоустрій і статус суддів" на здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх. Судді, уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, не звільняються від виконання обов'язків судді відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повноважень враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.Кримінальне провадження щодо неповнолітніх згідно КПК України здійснюється на підставі положень глави 38.

Розвиток ювенальної політики в Україні доцільно спрямовувати у напрямі поширення децентралізації й підвищення ролі органів місцевого самоврядування, що безпосередньо працюють із дітьми, їх батьками та особами, які їх замінюють. Перспективними напрямами розвитку ювенальної юстиції є введення ювенальної прокуратури, ювенальної адвокатури, формуання інфраструктури органів та установ запобігання бездоглядності та правопорушень неповнолітніх.

Щодо уповноваженого з прав дитини Міжнародна асоціація юристів прийняла таке визначення поняття «омбудсман»: «Служба, передбачена Конституцією або актом законодавчої влади і очолювана незалежною публічною посадовою особою високого рангу, яка відповідальна перед законодавчою владою, отримує скарги на державні органи від постраждалих осіб, службовців, наймачів або діє на власний розсуд і уповноважена проводити розслідування, рекомендувати коригуючі дії та надавати доповіді» омбудсман має бути інститутом саме громадянського суспільства, а не органом державної влади.На сьогодні ставиться питання щодо систематизації ювенальних норм та створення Ювенального кодексу України, в якому було б відображено норми процесуального та матеріального права, що стосуються дітей.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Особливості правової регламентації протидії злочинності неповнолітніх.

2. Суб`єкти протидії злочинності неповнолітніх.

3. Основні загальносоціальні заходи протидії злочинності неповнолітніх.

4. Спеціально-кримінологічні заходи протидії злочинності неповнолітніх.

5. Проблеми удосконалення протидії злочинності неповнолітніх в Україні у світлі реформування кримінальної юстиції.

6. Вітчизняна модель ювенальної юстиції: проблеми розбудови.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Участь недержавних інституцій в протидії злочинності неповнолітніх в Україні.

2. Проблеми запровадження примирних процедур для неповнолітніх, які вчинили злочини.

3. Дискусія щодо ювенальної юстиції: за та проти.

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ:

1. Кримінально-правові заходи, які застосовуються до неповнолітніх, за КК України.

2. Примусові заходи виховного характеру: проблеми відповідності міжнародним стандартам.3. Релігійні організації як суб`єкти протидії злочинності неповнолітніх.

4. Проблеми запровадження Ювенального кодексу в Україні.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Багаденко І.П. Заходи адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / ДНДІ МВС України. – К., 2011. – 19 с.

Березовська Н.Л. Покарання неповнолітніх і виправно-трудовий вплив. – О.: Фенікс, 2011. – 250 с.

Боровиков С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних как альтернатива уголовному наказанию: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / МГЮА. - М., 2007. - 18 с.

Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні. - К.: Атіка, 2004. - 240 с.

Васильєв А.А. Психічні аномалії неповнолітніх та їх вплив на кримінальну відповідальність // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. - 2003. - №3. - С.271-276.

Вечерова Є.М. Деякі питання кримінальної політики України щодо неповнолітніх // Законодавство кримінально-правового напрямку : стратегія, тактика, техніка. Шості юридичні читання : матеріали наук. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (ОНУ ім. І.І. Мечникова, 24 квітня 2009 р.) ; укл. : Є.Л. Стрельцов, І.С. Доброход. – О.: Астропринт, 2009. - С. 11-13.

Вечерова Є.М. Кримінально-правовий вплив на неповнолітніх в Україні: деякі проблеми ефективності // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. Вип. 47. - редкол. С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Ю.М. Оборотов, - О.: Юридична література, 2009. - С. 161-165.

Вечерова Є.М. Некаральний кримінально-правовий вплив на неповнолітніх в Україні (кримінологічні засади): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2010. – 232 с.

Вечерова Є.М. Проблеми правової регламентації суб'єктів некарального кримінально-правового впливу на неповнолітніх в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www. jurlugansk. ucoz. оrg/publ/internet_konferencija_po_ugolovnoj_justicn

Гончар Т.О. Неповнолітній як суб’єкт відповідальності за кримінальним правом України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська нац. юрид. акад. – О., 2005. - 20 с.

Ибрагимова А.М. Проблемы реализации мер уголовно-правового воздействия в отношении несовершеннолетних // Современное право. - 2005. - №6. - С. 52-54

Калашников И.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными преступными группами с участием несовершеннолетних: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Московский ун-т МВД России. – М., 2011. – 20 с.

Кальченко Т.Л. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та установами: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2004.- 26 с.

Ковальчук Ю.І. Неповнолітній як суб`єкт адміністративної відповідальності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2007. – 20 с.

Крестовська Н. М. Вдосконалення кримінально-правових засобів захисту права дитини на життя / Н. М. Крестовська // Феномен жорстокого поводження з дітьми: Стан, проблеми, шляхи розв’язання : матеріали наук.-практ. конф. 21 квітня 2004 р. – О. : Б.в., 2004. – С. 48-54.

Максименко О.В. Адміністративно-правові засади реалізації ювенальної політики в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / ДНДІ МВС України. – К., 2011. – 16 с.

Орловская Н.А. Принудительные меры воспитательного характера : проблемы законодательного закрепления // Делінквентна поведінка дітей та молоді : сучасні технології протидії : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 31 березня - 1квітня 2006 р.) / За заг. ред д.ю.н., професора О.Ф. Долженкова, д.ю.н., доцента В.О. Меркулової. - У 2 ч. - Ч. 1. – О.: ОЮІ ХНУВС, 2006. - С. 53-58.

Орловська Н.А. До питання щодо ювенального кодексу : проблеми та шляхи їх вирішення // Проблеми правової соціалізації молоді в сучасних умовах розвитку українського суспільства : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 липня 2006 року) / За заг. ред. докт. пед. наук Яворської Г.Х., канд. юрид. наук Цимбалюка М.М. – О.: ГУ МВС України в Одеській області, 2006. - С. 94-102.

Орловська Н.А. Примусові заходи виховного впливу : проблеми відповідності міжнародним стандартам // Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх : проблеми теорії та практики : Матеріали наук. семінару, 30.11.2004 р. / За ред. Меркулової В.О., Крестовської Н.М. – О. : Вид-во Одес. юрид. ін-ту Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. - С. 37-41.

Подводова Е.В. Принудительные меры воспитательного воздействия (проблемы теории и правового регулирования): Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / МГЮА. – М., 2005. - 19 с.

Правова система України : історія, стан та перспективи : у 5 т. - Х. : Право, 2008. Т.5 : Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В.В. Сташиса. - 840 с.

Романенко О.В. Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. акад. внутр. справ. – К., 2004. – 21 с.

Романчук С. Г. Правова природа адміністративних заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх // Вісник Одес. ін-ту внутр справ. – 2003. – № 4. – С. 44-47.

Северин О.О. Застосування до неповнолітніх заходів кримінально-правового характеру, не пов'язаних з позбавленням волі: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ін-т права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного ун-ту. - Запоріжжя, 2009. - 20 с.

Ткачев В.Н. Проблемы реализации уголовной политики в отношении несовершеннолетних: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Донской юрид. ин-т. – Р/н-Дону, 2007. - 41 с.

Храпенко О.О. Удосконалення діяльності прокуратури із захисту прав і свобод неповнолітніх: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – О., 2012. – 20 с.

Ямкова О.О. Примусові заходи виховного характеру: правова природа і види: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Од. нац. юрид. акад. – О., 2004. - 247 с.

Яцун О.С. Особливості кримінального покарання неповнолітніх: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Львівський держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2009. - 18 с.

 


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 51; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты