Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 17. Правовий статус керівника організації як працівника

Читайте также:
  1. II.4.2) Государственный статус монарха.
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  5. V. ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА
  6. Адвокат, статус адвоката и порядок его приобретения.
  7. Административная опека и статус ее субъектов
  8. Административно-правовой статус государственных служащих.
  9. Административно-правовой статус гражданина
  10. Административно-правовой статус гражданина

Год.).

Лекція 17. Правовий статус керівника організації як працівника

Год.).

1. «Керівник підприємства, установи, організації» як категорія трудового права».

2. Особливість правового статусу керівника підприємства, установи, організації.

3. Трудові відносини з участю керівників підприємств, установ, організацій як такі, що належать до сфери дії норм трудового права.

4. Виникнення та припинення трудових правовідносин з керівниками підприємств, установ, організацій.

5. Повноваження та відповідальність керівників підприємств, установ, організацій.

 

Практичне заняття 17. Тема. Правовий статус керівника організації як працівника (2 год.).

1. «Керівник підприємства, установи, організації» як категорія трудового права».

2. Особливість правового статусу керівника підприємства, установи, організації.

3. Трудові відносини з участю керівників підприємств, установ, організацій як такі, що належать до сфери дії норм трудового права.

4. Виникнення та припинення трудових правовідносин з керівниками підприємств, установ, організацій.

5. Повноваження та відповідальність керівників підприємств, установ, організацій.

 

Завдання для самостійної роботи

Підготувати наукові повідомлення на тему:

1. Особливості правового регулювання праці керівників підприємств, установ, організацій.

2. Цивільно-правові засоби регулювання трудових відносин із участю керівників підприємств, установ, організацій.

3. Роль керівника в організації трудових правовідносинах з працівниками.

4. Особливості правового регулювання умов праці та відповідальності керівників підприємств, установ, організацій.

Контрольні запитання та завдання

1. Сформулюйте визначення поняття «керівник підприємства, установи, організації» як фізичної особи.

2. Розкрийте основний зміст трудової функції керівника підприємства, установи, організації.

3. Які, на вашу думку, чинники обумовлюють необхідність в особливому правовому врегулюванні праці керівників підприємств, установ, організацій?

4. Поясніть, хто є стороною у правовідносинах щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи керівників підприємств, установ, організацій?

5. Чому специфіка соціальної ролі керівника обумовлює особливості нормативного та індивідуального закріплення прав і обов’язків керівника?6. Чи має бути розширене коло підстав звільнення з роботи керівників підприємств, установ, організацій?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підруч. – [5–те вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 860с.

2. Внутрішній трудовий розпорядок: теоретико-правовий аспект: монографія / В.О. Голобородько, Д.В. Журавльов, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко; За наук. ред. проф.. Ярошенка О.М. – Харків: Юрайт, 2012. – 256 с.

3. Курс порівняльного трудового права : підручник / Іншин М.І., Мацюк А.Р., Соцький А.М., Щербина В.І. / За ред. А.Р. Мацюка. – Харків : НікаНова, 2012. – 979 с.

4. Мельничук Н.О. Договірне регулювання трудових відносин в нових економічних умовах. Монографія. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 340 с.

5. Могила Д.В. Правовий статус керівника організації як працівника: Автореф. дис. …канд.юрид.наук: 12.00.05. / Д.В. Могила – НУ «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. – 20 с.

6. Никишенко А. В. Особенности защиты трудовых прав руководителей / А. В. Никишенко // Трудовое право. - 2009. - № 5.7. Трудове право: підручник /М.І.Іншин, В.І.Щербина, Д.І.Сіроха та ін.; за ред. проф.. М.І.Іншина та доц. В.І.Щербини. – Х.:Ніка Нова, 2012. – 560 с.

8. Трудове право: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко т ін.; за ред. В.В. Жернакова. – Х.:Право, 2012. – 496 с.

 

Контрольні запитання та завдання до модуля 2

1. Вчення про соціальне партнерство.

2. Категорія соціально-трудових відносин як комплекс взаємовідносин між найманими працівниками і роботодавцями в умовах ринкової економіки.

3. Проблема термінології у галузі соціально-трудових відносин.

4. Співідношення понять «соціальне партнерство» і «соціальний діалог».

5. Досвід соціального партнерства в зарубіжних країнах.

6. Міжнародно-правові акти про соціальний діалог у сфері праці.

7. Законодавство України про соціальний діалог: розвиток соціального діалогу в Україні.

8. Законодавство зарубіжних країн про соціальний діалог у сфері праці: досвід для України.

9. Поняття та принципи соціального діалогу у сфері праці

10. Рівні соціального діалогу у сфері праці.

11. Органи соціального діалогу у сфері праці.

12. Обмін інформацією та консультації між сторонами соціального діалогу у сфері праці.

13. Колективні переговори з укладання колективних угод і колективних договорів.

14. Узгоджувальні процедури як одна з організаційно-правових форм соціального діалогу у сфері праці.

15. Поняття та предмет колективних переговорів з укладення колективних договорів, угод, їх співвідношення з іншими формами здійснення соціального діалогу.

16. Міжнародні стандарти права на колективні переговори.

17. Нормативне закріплення права на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод в актах трудового законодавства України.

18. Реалізація права на колективні переговори і укладення колективних договорів, угод.

19. Захист права на колективні переговори і укладення колективних договорів, угод.

20. Правова природа трудових правовідносин між домашнім працівником і роботодавцем-фізичною особою.

21. Особливості виникнення та припинення трудових правовідносин між домашнім працівником і роботодавцем-фізичною особою.

22. Світова практика правового регулювання праці домашніх працівників.

23. Правове поняття безпеки праці та його ознаки.

24. Соціально-історичні передумови права працюючого на безпеку праці.

25. Правова сутність безпеки праці як умови трудового договору.

26. Нормативно-правове забезпечення безпеки праці.

27. Проблемні питання процесуально-правового забезпечення безпеки праці.

28. Поняття і сутність санкцій трудового права.

29. Місце санкцій трудового права в системі заходів правового примусу.

30. Санкції трудового права в їх історичному розвитку.

31. Класифікація санкцій в трудовому праві.

32. Ефективність санкцій трудового права в умовах ринкових відносин.

33. Аналіз змісту терміну «оплата праці».

34. Проблеми нормативного розмежування змісту термінів «заробітна плата» та «оплата праці».

35. Міжнародно-правове дослідження термінології інституту оплати праці.

36. Історичний аналіз розвитку правового регулювання оплати праці.

37. Принципи та функції оплати праці.

38. «Керівник підприємства, установи, організації» як категорія трудового права».

39. Особливість правового статусу керівника підприємства, установи, організації.

40. Трудові відносини з участю керівників підприємств, установ, організацій як такі, що належать до сфери дії норм трудового права.

41. Виникнення та припинення трудових правовідносин з керівниками підприємств, установ, організацій.

42. Повноваження та відповідальність керівників підприємств, установ, організацій.

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 17; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лекція 15. Проблеми санкцій в трудовому праві (2 год.). | ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 2.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты