Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика виховної роботи
Методика виховної роботи

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6020202 Педагогічна освіта

Cпеціальність: ХІ, ОМ, М

Курс навчання ІІ Семестр 3-й

 

Укладач: к. п. н., ст.. викладач Волик Л.В.

 

Полтава 2010

 

 

Методика виховної роботи

Робоча навчальна програма дисципліни „Методика виховної роботи” базується на нових концептуальних підходах до виховання дітей, підлітків у національній системі освіти і побудована у відповідності з Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді, у якій визначені сучасні теоретичні засади виховання. Мета навчальної дисципліни– набуття студентами системи знань, вмінь і навичок з методики виховної роботи, необхідних для організації виховної діяльності з дітьми та підлітками, формування особистості фахівця, розвиток професійних якостей, особистої ерудиції студентів, професійної компетентності, творчої професійної спрямованості.

Основні завдання:

· oзнaйoмити cтyдeнтiв із теоретичними основами організації процесу виховання;

· розкрити сутність складових виховних технологій – методів, прийомів, форм і засобів виховання;

· cфopмyвaти елементарні практичні вміння та навички організації і проведення різних форм виховних справ з учнями різного віку;

· ознайомлення студентів з специфікою виховної діяльності вчителя початкових класів в умовах розбудови української національної школи;

· формування практичних вмінь та навичок здійснення цілеспрямованого виховного процесу;стимулювання пізнавальної та творчої активності студентів.

Програмовий матеріал являє собою чітку структуру виховного процесу, компонентами якого є мета і зумовлені нею завдання, принципи та зміст виховання. Сучасний зміст виховання в Україні складає науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, самої себе, праці, виконання своїх обов’язків перед собою та перед своєю державою.

В процесі вивчення курсу студенти знайомляться з понятійним апаратом. Програмою навчальної дисципліни передбачено вивчення технологій виховного процесу, складовими якого є форми організації, методи як способи впливу на дітей та підлітків, прийоми та засоби виховання. В ході проведення практичних занять, передбачених програмою, студенти мають можливість набувати конструктивних вмінь моделювання форм організації пізнавальної, трудової, фізкультурно-оздоровчої, культурно-масової діяльності молодших школярів в позаурочний час. Навчальна дисципліна передбачає вивчення технології організації учнівського колективу, розвиток організаторських здібностей, творчої самодіяльності школярів через організацію колективних творчих справ.

Вирішення поставлених завдань забезпечується завдяки проведенню лекційних, семінарських та практичних занять. Включені в програму практичні заняття є активним засобом пошуку інформації у педагогічній літературі та періодиці, а також стимулюють розвиток організаторських та комунікативних вмінь студентів.

Пропонуються тематика семінарських занять та питань, які виносяться на самостійне опрацювання, завдання на педагогічну практику, список рекомендованої літератури. Контроль за роботою студентів здійснюється шляхом поточної оцінки знань та проведенням заліку в кінці семестру.

Зміст програмового матеріалу зорієнтований на методичну підготовку майбутніх педагогів до формування в учнів системи загальнокультурних і національних цінностей та відповідної сукупності соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, самої себе, праці, природи, мистецтва.

Програмовий матеріал вивчається за трьома змістовими модулями:

Модуль І. Теоретичні основи організації процесу виховання (36год.);

Модуль ІІ. Методичний інструментарій виховної діяльності педагога (36год.);

Модуль ІІІ. Майстерність педагога у виховній взаємодії (36год.).

Вимоги до знань і вмінь студента:

· понятійний апарат теоретичних основ процесу виховання;

· сучасні підходи до виховання, цільові стратегії та програми виховання;

· сутність основних методів, засобів і форм виховання як складових виховних технологій;

· методику підготовки і проведення різних форм позакласної виховної роботи;

· вимоги до виховної діяльності педагога.

· діагностувати рівень вихованості учнів і виявляти проблеми у їх розвитку і поведінці;

· добирати оптимальний методичний інструментарій для організації виховної роботи;

· організовувати та проводити різні форми позакласної виховної роботи;

· реалізовувати інноваційні виховні технології на практиці;

· аналізувати ефективність виховної діяльності. :

Навчально-тематичний план дисципліни

"Методика виховної роботи"

№ п\п Назви модулів і тем Аудиторні заняття Сам.р.
л.з. с.з. пр.з.
  Вступ.Мета і завдання навчальної дисципліни. Джерела вивчення
Модуль І. Теоретичні основи організації процесу виховання
1-2 Суть процесу виховання. Складові компоненти виховного процесу
3-4 Сучасні підходи до виховання. Мета, завдання, принципи та стратегії виховання
5-6 7-8 Сучасний зміст виховання. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні. Цільові програми виховання та виховні технології, їх загальна характеристика
9-10 Система виховної роботи у класі та етапи організації виховної діяльності педагога – вихователя
  Модуль ІІ. Методичний інструментарій виховної діяльності педагога
11-12 Методи і форми виховання, їх класифікація.
13-14 Методика підготовки і проведення бесіди. Проведення фрагментів бесіди, їх аналіз
15-16 Методика її підготовки і проведення диспуту. Проведення фрагментів диспуту та їх аналіз
17-18 Методика підготовки і проведення конкурсів. Проведення фрагментів конкурсних програм та їх аналіз
19-20 Методика КТД- форми колективної творчої діяльності. Основні ознаки методики КТД та етапи її реалізації
Модуль ІІІ. Майстерність педагога у виховній взаємодії
21-22 23-24 Інтерактив як методична інновація. Методика підготовки і проведення інтерактивного виховного заняття. Проведення інтерактивних вправ, їх аналіз
25-26 Особливості організації проектної діяльності учнів у позаурочний час. Презентація учнівських проектів
27-28 29-30 Діагностика ефективності процесу виховання. Методики оцінювання рівнів вихованості (за Н.Є.Щурковою)

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів

Організація самостійної роботи студента – важлива складова навчального процесу. Теми, що виносяться для самостійного опрацювання студента, безпосередньо пов’язані з навчальним матеріалом, який вивчається під час проведення аудиторних занять. Для самостійної роботи студенту пропонується ряд завдань, що мають розширити, систематизувати й узагальнити знання, отримані при вивченні навчальної дисципліни та вміти застосувати їх на практиці.

Робочою навчальною програмою Методика виховної роботи передбачена самостійна робота, яка включає вивчення теоретичних положень про виховання у Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді та навчальних посібниках Педагогіка С.П. Максимюк, Основи педагогічних знань Н.В.Якса, Теорія і методика виховної роботи С.Г.Карпенчук.

Основний зміст завдань самостійної роботи студента-заочника – складання тез, опорних конспектів, таблиць, розробка планів проведення бесіди, диспуту, сценарію конкурсної програми тощо. Головне, щоб студент в окремому зошиті для самостійної роботи із навчальної дисципліни вказував тему й зміст завдання, робив необхідні записи й міг їх раціонально використати при підготовці до семінарських занять, а також при написанні домашньої контрольної роботи на 4 сесії, при підготовці до іспиту на 5 сесії та у подальшій самостійній професійній діяльності.

Для того, щоб самостійну роботу обліковувати і записи систематизувати, майбутньому фахівцю доцільно створити свій каталог чи картотеку за зразком бібліотечного або ввести свої умовні позначення, обов’язково вказуючи авторів і назви опрацьованих джерел.

Радимо формувати свою власну бібліотеку, розпочавши з підписки науково-методичних журналів „Світ виховання”, „Виховна робота в школі”, „Позашкілля”. У книжному кіоску КОІПОПК (корпус 2, поверх 1) можна придбати новинки науково-методичної літератури, серед яких „Довідник заступника директора школи з виховної роботи”, „Довідник класного керівника”, „Професія соціальний педагог” та інші з серії „Настільна книга педагога” (посібник для тих, хто хоче бути педагогом-майстром.

Завдання для самостійної роботи із дисципліни "Методика виховної роботи"

К-сть год. Зміст роботи Рекомендована література
1. Проаналізувати та оформити схему «Складові компоненти виховного процесу» Карпенчук С.Г.Теорія і методика виховної роботи.-К.,2005.- с. 16-17.
2. Охарактеризувати загальні та практичні принципи виховання та скласти опорну таблицю "Принципи виховання" Н.В.Якса, Основи педагогічних знань: Навч. пос..-К.:Знання, 2007.-с.231-233.
3. Скласти опорну таблицю ”Сучасний зміст виховання школярів”, виділивши змістовні лінії Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні //Світ виховання, №4(5), 2004.-с.7-36.
4. Скласти опорний конспект «Виховні технології та цільові програми виховання» Підписка науково - методичного журналу "Виховна робота в школі". Видавнича група "Основа". Індекс 901811.
5. Скласти опорну таблицю "Формування ключових компетентностей учнів" О.В.Овчарова. Компетентнісниий підхід в освіті: світовий досвід та українські перспективи, к,.2004.-с. 86-91.
6. Скласти опорну таблицю "Методи виховання", порівнявши різні підходи до класифікації методів виховання Н.В.Якса, Основи педагогічних знань: Навч. пос..-К.: Знання, 2007.- с.276-281; Карпенчук С.Г.Теорія і методика виховної роботи.К.,2005.- с.111-114.
7. Скласти опорну таблицю «Форми виховання», порівнявши різні підходи до класифікації форм виховання Карпенчук С.Г.Теорія і методика виховної роботи. К.,2005.- с.107-110; Н.В.Якса, Основи педагогічних знань: Навч. пос..-К.: Знання, 2007.-с.271-273.
8. Скласти тематику морально-етичних бесід для підлітків. Розробити план –конспект проведення етичної бесіди Карпенчук С.Г.Теорія і методика виховної роботи.К.,2005.- с. 120- 123; Школа класного керівника, 2005.-с.88-91.
9. Скласти тематику диспутів для старшокласників на актуальні теми. Розробити орієнтовний план проведення диспуту (тема за власним вибором) Карпенчук С.Г.Теорія і методика виховної роботи. К.,2005.- с.128-134; с. 143-146; Диспут "Як працювати над собою" // Виховна робота в школі №8, 2006.- с. 45-49.
10. Скласти сценарій проведення конкурсної програми (тема за власним вибором) Конкурс "Хочу і буду" //Виховна робота в школі № 31, 2007.- с.54-55
11. Визначити основні ознаки методики КТД та етапи її реалізації. Скласти календар КТС Н.В.Якса, Основи педагогічних знань: Навч. пос.. -К.: Знання, 2007.- с. 273-276; Календар КТС // Відкритий урок, №34, 2002.- с.77-80.
12. Оформити пам’ятку "Загальні правила і методи роботи в малих групах" Максимюк С.П. Педагогіка, 2005.- с. 621-633.
13. Підготувати розробку учнівського проекту для презентації Виховна робота в школі №1, 2007.- с.18-22
14. Проаналізувати методики вимірювання рівня вихованості учнів ( за Т.І.Шамовою) Л.Є. Литвин, К.І. Приходько Діагностика у виховному процесі.- Харків, Вид гр. «Основа», 2006.- с.105-110.

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 165; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты