Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Читайте также:
  1. IV. Практична робота
  2. V. ПРАКТИЧНА РОБОТА
  3. WORK. APPLYING FOR A JOB. РОБОТА. ЗВЕРНЕННЯ ПО РОБОТУ.
  4. Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Робота в термодинаміці
  5. Восстановление очерных экосистем Биологическая очистка природных водоемов. Биопруды и гидроботанические площадки
  6. ГЕОЛОГІЧНА РОБОТА ПОВЕРХНЕВІХ ВОД.
  7. Две проблемы с роботами
  8. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
  9. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності
  10. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.

 

Відповідно до „Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців”, індивідуальна робота студентів з земельного права включає до себе:

- занотування вивченої додаткової літератури, складання бібліографічних описів тощо,

- узагальнення судової практики:

- письмове есе за вузькоспеціальною проблемою тематики;

- складання термінологічних словників;

- написання курсових робіт, рефератів, наукових статей, тез наукових доповідей:

- інші форми роботи.

Вибір студентом видів індивідуальної роботи здійснюється за власними інтересами та узгоджується з викладачем на початку навчального року. Організацію, контроль га оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює керівник, який закріплюється кафедрою за академічною групою. За виконання індивідуальної роботи студент отримує від 0 до 12 балів.

Індивідуальна робота представляється для перевірки за 20 днів до початку екзаменаційної сесії.

Види та тематика індивідуальних робіт визначається окремими методичними рекомендаціями кафедри.

Навчальна діяльність студентів, які виконують курсові або науково-дослідні роботи з земельного права як члени студентського наукового гуртка кафедри, за результатами захисту курсових робот та виконання науково-дослідних завдань за рішенням кафедри можуть зараховуватися як індивідуальна робота

 

 

7. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ»

 

1. Повноваження представника у цивільному процесі та порядок їх оформлення

2. Показання свідків. Поняття та види свідків. Особи, які не можуть бути допитані як свідки

3. Правове становище експерта у цивільному процесі

4. Поновлення та продовження процесуальних строків

5. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі

6. Поняття та види процесуальних строків

7. Поняття та види процесуальної співучасті

8. Поняття та види судового представництва

9. Поняття та види територіальної підсудності

10. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі

11. Поняття та випадки постановлення додаткове рішення суду

12. Поняття та загальна характеристика виконавчого провадження.

13. Поняття та класифікація принципів цивільного процесуального права14. Попереднє судове засідання

15. Порядок вручення судових повісток

16. Порядок допиту свідків

17. Порядок забезпечення позову.

18. Порядок заочного розгляду справи

19. Порядок і строки подачі апеляційної та касаційної скарги

20. Порядок обчислення процесуальних строків

21. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги

22. Порядок подання касаційної скарги

23. Порядок поновлення та продовження процесуальних строків

24. Порядок приведення свідка, експерта та перекладача до присяги

25. Порядок проведення судових дебатів

26. Порядок розгляду скарги апеляційним судом

27. Порядок розгляду справ окремого провадження

28. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

29. Порядок розподілу судових витрат.

30. Правила поведінки учасників судового процесу на судовому засіданні.

31. Право суду зупинити провадження у справі

32. Предмет, метод та джерела цивільного процесуального права.

33. Протокол судового засідання

34. Процесуальна співучасть

35. Процесуальне правонаступництво та його види.

36. Процесуальні права та обов’язки сторін37. Рішення, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою.

38. Складові частини судового розгляду

39. Службові строки у цивільному процесі

40. Справи про визнання спадщини відумерлою

41. Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

42. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

43. Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

44. Справи про надання особі психіатричної допомоги в примусовому поряку

45. Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною

46. Справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

47. Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

48. Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

49. Справи про усиновлення

50. Строк для подачі апеляційної та касаційної скарги (подання).

51. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.

52. Судовий розпорядник та його повноваження

53. Судові виклики та повідомлення

54. Умови проведення заочного розгляд у справи

55. Учасники виконавчого провадження, їх права та обов’язки.

56. Факти, які не підлягають доказуванню

57. Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового засідання

58. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги

59. Форма і зміст касаційної скарги

60. Характеристика стадій цивільного процесу.

61. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність.

62. Види експертиз по цивільній справі.

63. Види забезпечення позову64. Види заходів процесуального примусу

65. Види судових рішень

66. Види цивільного судочинства: загальна характеристика

67. Виключна територіальна підсудність

68. Випадки залишення позовної заяви без розгляду

69. Випадки обов’язкового зупинення провадження у справі

70. Випадки обов’язкового призначення експертизи

71. Витрати пов’язані з розглядом справи.

72. Гласність та відкритість судового розгляду

73. Документи, що посвідчують повноваження представників

74. Випадки заміни неналежного відповідача

75. Загальна характеристика Закону України від 21 квітня 1999 р. “Про виконавче провадження ”

76. Загальна характеристика наказного провадження

77. Загальна характеристика окремого провадження

78. Загальна характеристика порядку та умов здійснення виконавчих дій.

79. Заходи примусового виконання рішень.

80. Зміст і форма позовної заяви.

81. Зміст рішення суду

82. Зустрічний позов

83. Класифікація доказів у цивільному процесі

84. Мирова угода сторін

85. Місце, час та строк виконання рішення.

86. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання

87. Особи, які беруть участь у цивільній справі: права та обов’язки.

88. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу

89. Підстави закриття провадження у справі

90. Підстави і способи забезпечення позову.

91. Підсудність справ за вибором позивача (альтернативна підсудність)

92. Повноваження апеляційного суду при розгляді апеляційної скарги

93. Повноваження представника у цивільному процесі та порядок їх оформлення

94. Показання свідків. Поняття та види свідків. Особи, які не можуть бути допитані як свідки

95. Правове становище експерта у цивільному процесі

96. Поновлення та продовження процесуальних строків

97. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі

98. Поняття та види процесуальних строків

99. Поняття та види процесуальної співучасті

100. Поняття та види судового представництва

101. Поняття та види територіальної підсудності

102. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі

103. Поняття та випадки постановлення додаткове рішення суду

104. Поняття та загальна характеристика виконавчого провадження.

105. Поняття та класифікація принципів цивільного процесуального права

106. Попереднє судове засідання

107. Порядок вручення судових повісток

108. Порядок допиту свідків

109. Порядок забезпечення позову.

110. Порядок заочного розгляду справи

111. Порядок і строки подачі апеляційної та касаційної скарги

112. Порядок обчислення процесуальних строків

113. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги

114. Порядок подання касаційної скарги

115. Порядок поновлення та продовження процесуальних строків

116. Порядок приведення свідка, експерта та перекладача до присяги

117. Порядок проведення судових дебатів

118. Порядок розгляду скарги апеляційним судом

119. Порядок розгляду справ окремого провадження

120. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

121. Порядок розподілу судових витрат.

122. Правила поведінки учасників судового процесу на судовому засіданні.

123. Право суду зупинити провадження у справі

124. Предмет, метод та джерела цивільного процесуального права.

125. Протокол судового засідання

126. Процесуальна співучасть

127. Процесуальне правонаступництво та його види.

128. Процесуальні права та обов’язки сторін

129. Рішення, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою.

130. Складові частини судового розгляду

131. Службові строки у цивільному процесі

132. Справи про визнання спадщини відумерлою

133. Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

134. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

135. Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

136. Справи про надання особі психіатричної допомоги в примусовому поряку

137. Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною

138. Справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

139. Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

140. Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

141. Справи про усиновлення

142. Строк для подачі апеляційної та касаційної скарги (подання).

143. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.

144. Судовий розпорядник та його повноваження

145. Судові виклики та повідомлення

146. Умови проведення заочного розгляд у справи

147. Учасники виконавчого провадження, їх права та обов’язки.

148. Факти, які не підлягають доказуванню

149. Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового засідання

150. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги

151. Форма і зміст касаційної скарги

152. Характеристика стадій цивільного процесу.

 

8. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в індивідуальний навчальний план студента (залікову книжку) відповідно до шкали.

Оцінка ECTS За національною шкалою Визначення
А (90-100) відмінно ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
В (82-89) добре ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками
С (75-81) ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
D (68-74) задовільно ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків
Е (60-67) ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії
FX (35-59) незадовільно з можливістю повторного складання НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік
F (1-34) незадовільно з обов’язковим повторним курсом НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

 

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты