Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 13-14. Управління підприємством. Менеджмент. Маркетингова діяльність.
Читайте также:
  1. Amp; 3. Управління, прийняття рішень та інформаційна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій.
  2. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  3. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  4. Анализ рынка и маркетинговая стратегия
  5. Анализ рынка и маркетинговая стратегия.
  6. Апарат державного управління
  7. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
  8. Види актів управління
  9. Види методів державного управління
  10. Види принципів державного управління

Лекція (2)

1. Зміст управління підприємством (менеджменту) в умовах ринкової економіки. Основні школи управління.

2. Функції управління фірмою.

3. Необхідність, суть та цілі маркетингу. Функції маркетингу.

 

Семінар (2)

1. Зміст управлінської діяльності та основні теорії управління. Функції менеджменту.

2. Організаційні структури управління та їх розвиток.

3. Сутність та цілі маркетингу. Принципи маркетингової діяльності.

 

Питання для самостійної роботи студентів

1. Зміст адміністративної (класичної) школи управління

2. Школа людських відносин: загальна характеристика.

3. Системний підхід та ситуаційні концепції в теорії управління.

4. Порівняльна характеристика японської та американської моделей менеджменту.

5. Стратегії маркетингової діяльності та управління ними.

6. Концепції ринкової діяльності. Маркетинг як особлива концепція.

7. Маркетинг в Україні.

 

Пошукові питання

1. Які основні причини виникнення менеджменту як виду діяльності та як науки?

2. Назвіть найвідоміші сучасні визначення менеджменту та зробіть їх аналіз.

3. В чому полягає відмінність термінів „управління”, „менеджмент” та „керування”?

4. В чому полягає зміст поняття „система управління”? З яких компонентів вона складається і який механізм її функціонування?

5. З’ясуйте сутність та взаємозв’язок понять: „цілі”, „завдання”, „функції”, „результати”.

6. Покажіть, як взаємопов’язані між собою функції менеджменту.

7. Визначте переваги та недоліки кожної з основних видів організаційних структур управління. В яких умовах доцільно застосовувати кожний з видів цих оргструктур?

8. Складіть алгоритм створення оргструктури організації.

9. В яких країнах і під впливом яких факторів вперше формується наукове осмислення управління як особливого виду людської діяльності?

10. Які основні проблеми управління поставила та вирішила наукова школа менеджменту? Назвіть основних її представників та їх здобутки.

11. Які основні причини виникнення школи адміністративного управління? Розкрийте зміст наукових досягнень в сфері менеджменту А. Файоля та М. Вебера.

12. В чому полягають особливості школи людських відносин та школи поведінкових наук?13. Хто з вітчизняних вчених займався і займається проблемами управління? Назвіть їх і дайте коротку характеристику їх науковим досягненням.

14. В чому різниця між маркетингом і збутом продукції?

15. Чим відрізняється маркетинг у вузькому розумінні від маркетингу в широкому розумінні?

16. Що розуміється під поняттям “маркетинговий потенціал”?

17. Доведіть, що успішно працювати на сьогоднішньому ринку неможливо без розвинутої маркетингової системи.

18. Назвіть передумови та охарактеризуйте етапи утворення цільового ринку.

19. Назвіть стратегічні цілі маркетингу на кожній із стадій життєвого циклу товару.

20. Яка основна мета та завдання сучасного маркетингу?


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты