Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТест 14. За якимкритерієм здійснюється сегментування ринку?
За якимкритерієм здійснюється сегментування ринку?

а) за характером і терміном споживання товарів;

б) за особливостями споживачів;

в) за споживчими звичками покупців.

 

Тест 15 .

Рекламу для просування товару на ринку доцільно використовувати, коли:

а) реалізують товари промислового значення;

б) ціна одиниці товару висока;

в) реалізується продукція, яку важко відрізнити від конкурентної;

г) реалізовуються технічно нескладні товари, характеристика яких описується легко;

д) реалізується товар-новинка.

 

Тест 16.

До якої класифікації групи товарів широкого споживання треба віднести телевізор:

а) товар особливого попиту;

б) товар пасивного попиту;

в) товар поширеного вибору.

Завдання 1.Складіть перелік переваг, недоліків та умов застосування кожної з основних типів організаційних структур управління.

 

Завдання 2.Розвиток вітчизняної науки управління пройшов декілька етапів і має певні особливості. На основі підручників складіть хронологію основних напрямків вітчизняних досліджень в галузі менеджменту і дайте їм характеристику.

Завдання 3. Проаналізуйте процес утворення цільового ринку та визначте, яке завдання ставиться перед фірмою на кожному із його етапів.

Завдання 4. Проаналізуйте маркетингову політику фірми на кожному із етапів життєвого циклу товару.

Завдання 5. На основі аналізу внутрішнього ринку України назвіть товари, які за своїми споживчими властивостями мають коефіцієнт конкурентоспроможності більше 1.

Реферат (фіксований виступ)

1. Роль менеджменту у діяльності вітчизняних підприємств.

2. Порівняльна характеристика американської та японської моделей менеджменту.

3. Необхідність та проблеми розвитку маркетингу в Україні.

4. Реклама як засіб комунікативного зв'язку в маркетингу.

5. Маркетингові структури в освітній галузі.

 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні умови та фактори виникнення менеджменту.

2. В чому заключається сутність менеджменту? Яке завдання менеджменту на підприємстві?

3. Які основні принципи менеджменту? Розкрийте їх значення на прикладах.

4. Назвіть та розкрийте функції менеджменту.

5. Чи залежить зміст принципів та функцій менеджменту від видів менеджменту?6. Поняття та види організаційних структур управління.

7. Основні риси механістичних оргструктур (лінійної, функціональної, лінійно-функціональної).

8. Характерні ознаки адаптивних оргструктур (дивізіональної, проектної, конгломератної).

9. Зміст основних етапів процесу створення організаційної структури управління підприємством.

10. Назвіть фактори, які впливають на вибір типу оргструктури.

11. Які причини виникнення і основні риси школи наукового управління?

12. Сформулюйте основні наукові досягнення Ф. Тейлора.

13. Який вклад в менеджмент внесли Г. Гант, Ф. Гільбрет та Л. Гільбрет?

14. Дайте загальну характеристику класичної (адміністративної) школи менеджменту. В чому відмінність її від школи наукового управління?

15. Який вклад в менеджмент внесли А. Файоль та М. Вебер?

16. Які причини виникнення школи людських відносин? В чому полягає основний її зміст?

17. Які особливості поведінкової школи менеджменту? Назвіть основних її представників.

18. Коротко охарактеризуйте зміст сучасних підходів в менеджменті.

19. Назвіть основних представників вітчизняної наукової думки менеджменту. Який вклад у менеджмент вони зробили?20. Що таке маркетинг та яке його значення?

21. Що собою являє маркетинг у вузькому та у широкому розумінні слова?

22. Які функції виконує маркетинг?

23. Розкрийте зміст функції комплексного дослідження ринку.

24. Що таке сегментація ринку та за якими критеріями вона здійснюється?

25. Який зміст стадій життєвого циклу товару та в чому полягає маркетингова політика на цих стадіях?

26. Які існують варіанти побудови ціни на товар фірми?

27. Яку роль відіграє планування маркетингової діяльності в бізнесі?

28. Що розуміється під маркетинговими комунікаціями?

29. Як визначити ефективність маркетингової діяльності фірми?

 


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты