Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ
Читайте также:
  1. Amp; 1. Загальні поняття про основи теорії горіння.
  2. I. Загальні положення
  3. II. Материалы судебной практики
  4. IV. Функції юридичної практики
  5. V. Шлях вдосконалення юридичної практики в Україні
  6. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  7. АКТУАЛЬНОСТЬ ПСИХИАТРИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
  8. Анализ зарубежной практики обеспечения устойчивого развития экономики регионов
  9. Анализ реальной практики НСД позволяет определить ряд основных тенденций их развития.
  10. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу

 

Економічна практика є найважливішою частиною підготовки студентів спеціальності 6.030504 "Економіка підприємства". Дана практика покликана забезпечити: ознайомлення студентів з основними характеристиками підприємства, формування у студентів ділових якостей, знайомство з виробничою й організаційною структурами підприємства, з функціонуванням економічних служб на підприємстві.

Метою економічної практики є застосування теоретичних знань, отриманих при вивченні курсів „Економіка підприємства”, „Економічний механізм функціонування підприємства”, „Економіка будівництва”, „Економічний аналіз”, „Бухгалтерський облік”, „Планування діяльності підприємства”, „Фінансовий аналіз” та ін., придбання практичних навичок роботи на робочому місці економіста з обліковою і звітною документацією в умовах функціонування економічних служб підприємства; використання знань при вивченні організації економічної роботи підприємства при переході до ринкових відносин.

Зміст практики визначається в залежності від виду підприємства, на якому проходить практику студент, а також профілем спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства".

Згідно з програмою економічної практики базою практики є підприємства міського господарства, промислові та будівельні підприємства міста та регіону. Якщо за базу беруться інші підприємства, установи або організації, то програма змінюється і доповнюється з урахуванням специфіки їх діяльності. Корегування програми здійснюється спільно керівником практики від академії і базової організації. З базою практики обов’язково укладається угода (додаток А) в двох примірниках на проведення практики студентів.

1.1. Задачі економічної практики:

- вивчення практики господарювання на рівні підприємства, взаємодії усіх видів ресурсів, організації та ефективності господарювання й інших видів діяльності підприємства;

- знайомство з виробничою структурою підприємства й організаційною структурою управління;

- вивчення структури витрат на виробництво і реалізацію продукції, вивчення особливостей нормування оборотних коштів, джерел доходів та ін.

Під час проходження практики студент вивчає комплекс питань з економічного аналізу діяльності підприємства за конкретних умов, навчається самостійно вирішувати реальні завдання і набуває відповідних навичок.Після проходження економічної практики студент зобов’язаний :

Знати:

– законодавчі акти та нормативні документи з напрямів діяльності базового підприємства (установи, організації);

– основні методологічні документи, положення, типові інструкції, що регулюють економічну, наукову і виробничу діяльність підприємства;

– сферу і напрямки діяльності підприємства;

– склад майна підприємства та джерела його формування;

– характеристику загальної, виробничої, управлінської та організаційної структури підприємства, механізм його функціонування;

– систему взаємовідносин підприємства з зовнішніми контрагентами і ринковою інфраструктурою;

– зовнішньоекономічну діяльність підприємства;

– систему і стратегію маркетингу підприємства;

– кадровий потенціал, структуру персоналу і кадрову політику підприємства, форми і методи організації праці, її оплати та стимулювання;

– систему планів та організацію внутрішньофірмового планування;

– формування собівартості товарної продукції, політику ціноутворення;

– порядок формування та використання прибутку;– фінансовий баланс підприємства та оцінку його економічної діяльності;

– методи і прийоми аналізу процесів, які відбуваються в господарській діяльності підприємства.

Вміти:

– всебічно аналізувати ситуацію, яка склалася на підприємстві;

– самостійно розв’язувати завдання економічної діяльності підприємства;

– проводити обґрунтування джерел формування майна;

– виконувати необхідні розрахунки прогнозних, планових економічних показників;

– аналізувати фінансову діяльність підприємства з відповідною економічною оцінкою;

– складати аналітичні звіти про діяльність підрозділів підприємства.

Набути навичок:

– виконання операцій та завдань з економічної діяльності у відповідних підрозділах на підприємстві;

– налагодження ділових стосунків під час виконання посадових обов’язків економіста-дублера;

– розв’язання реальних економічних проблем підприємства за умов швидких змін зовнішнього і внутрішнього середовища.

1.2. Обов’язки та права студента:

Перед початком практики студент зобов’язаний отримати на випускаючій кафедрі направлення на практику, її програму та щоденник.

До початку практики (за 2-3 дні) здати у відповідну службу підприємства-бази практики направлення. Своєчасно прибути на практику. Пройти виробничий інструктаж, вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

Додержуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства (підрозділу), його графіка роботи.

У повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, і вказівки керівника-консультанта. Засвоїти функціональні обов’язки, прийоми і методи роботи, інформаційні зв’язки та документообіг, технічні засоби обробки інформації на відповідних посадах економічної діяльності в підрозділах підприємства.Вести щоденник практики за встановленою формою, в якому постійно описувати самостійно виконану роботу, зазначаючи її особливості й можливості вдосконалення.

Періодично в установлений термін здавати для контролю щоденник керівнику практики від кафедри та керівнику з бази практики, які контролюють якість проходження практики.

Своєчасно скласти звіт про виконання програми практики, оформити його за встановленою формою і захистити комісії кафедри.

Студент має право:

До початку практики одержати консультації від керівника практики від ВНЗ щодо оформлення всіх необхідних документів.

Отримувати необхідну інформацію та консультації для виконання тимчасово покладених на нього функцій.

До закінчення практики (на пізніше, ніж за один день) одержати ділову характеристику, підписану керівником підприємства (бази практики) чи його підрозділу.

Вимагати об’єктивної оцінки результатів практики.

 

 

2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

 

 

Студент згідно з графіком до закінчення терміну практики подає керівникові практики від підприємства звіт і заповнений щоденник. Керівник практики від підприємства за умови позитивної оцінки звіту готує характеристику на студента, викладає її в щоденнику, де занотовує також свою думку про повноту виконання програми практики, обґрунтованість пропозицій та відповідність вимогам оформлення. Після отримання характеристики і рецензії за підписом керівника з підприємства студент подає звіт для реєстрації та перевірки його керівником від вищого навчального закладу на кафедру.

Керівник практики від кафедри розглядає і оцінює звіт студента, дає відзив з рекомендацію до захисту перед кафедральною комісією. У разі суттєвих відхилень виконаного звіту від вимог його повертають для доопрацювання.

Захист звіту з практики здійснюється перед комісією, яка призначається завідувачем кафедри. Студент готує до захисту доповідь та ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, рисунків, які наочно відображають результати дослідження, основні висновки та пропозиції, які містяться у тексті звіту.

За результатами захисту дається оцінка роботи студента, яка фіксується на титульному аркуші звіту, у заліково-екзаменаційній відомості і заліковій книжці студента.

Звіт після захисту передається на збереження до архіву ДонНАБА.


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты