Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗразок договору постачання
Читайте также:
  1. Гражданская ответственность перед правомочным по договору перевозки лицом за гибель и повреждение груза.
  2. Зміна, припинення і поновлення договору оренди землі
  3. Зразок контрольної картки
  4. Зразок оформлення титулу
  5. На винахід, корисну модель, промисловий зразок
  6. Набуття прав на промисловий зразок
  7. Облік процесу постачання
  8. Організація матеріально-технічного постачання
  9. Особенности формирования пространства свободы, безопасности и законности по Лиссабонскому договору

 

ДОГОВІР №_

на постачання друкованої продукції

м. Одеса «_____»__________________200___р.

Видавництво «Астрофіт» при Одеському університеті, що надалі іменується «Продавець», в особі директора Бабенко Олени Павлівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

______________________________________________________,

(організація)

що надалі іменується «Покупець», в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

з другої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Продавець продає, а Покупець купує з правом реалізації згідно з накладними видавництва книжкову продукцію за відпускною ціною видавництва.

2. Продукція має відпускатися в стандартній упаковці. Примірники, в яких виявлено поліграфічний брак, підлягають заміні.

3. Доставка книг здійснюється Покупцем за власний рахунок. За дорученням Продавця Покупець вивозить з друкарні літературу своїм транспортом і за свій рахунок протягом трьох днів після виготовлення тиражу.

4. Покупець розраховується з Продавцем безготівковим розрахунком за кожну окрему поставку, за домовленістю з частковою передоплатою в розмірі ________%.

Решта суми сплачується протягом 5-15 днів, але не пізніше 20 днів з дня отримання книг за накладними видавництва або друкарні.

5. У випадку несвоєчасної оплати продукції Покупець сплачує Продавцю 0,7 % пені від суми заборгованості за кожний день прострочення. Сторони зобов’язуються вживати всіх заходів для вирішення спірних питань. Коли неможливо вирішити суперечку в досудовому порядку, претензії розглядаються в Господарському суді.

6. Цей договір набуває чинності з моменту підписання й діє протягом року.

7. Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, що його підписали, при цьому обидва примірники мають однакову юридичну силу.

8. Інші умови______________________________________

 

Юридичні адреси та реквізити сторін:

Продавець Покупець

252065, Одеса-065, Щорса, 10 Індекс і поштова адреса

тел./факс (048) 229-11-71

тел./факс (048) 229-11-71

тел. (048) 228-58-04, 228-11-81 тел./факс

тел.

Р/р № 609702 в Приморському Р/р

відділенні УСБ м. Одеси

МФО 322090 Код 05591690 МФО 

Від продавця Від покупця

(підпис) (підпис)

 

œ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Завдання 1. Перекладіть словосполучення українською мовою:

финансовая отчетность –

расчетно-кассовые операции –

по текущим счетам –

хранение денежных средств –

согласно условиям договора –

выплата авторских гонораров –

единогласное решение –

ассигнованные банком деньги –

обстоятельства, увеличивающие или уменьшающие вину –

за неполучением денег (в конце фразы) –

смотря по обстоятельствам –

 

Завдання 2. Відредагуйте словосполучення, складіть з ними речення: інструктор по техніці безпеки; учбова частина; прийняти участь; в залежності від обставин; важке матеріальне положення; згідно розкладу; звільнений по наказу директора; бувший директор; технічне обслужування.

 

Завдання 3. Перепишіть міні-текст, розділивши його на речення. Розставте розділові знаки.

Документування банківської/управлінської діяльності полягає у фіксації/за встановленими правилами/на паперових/або магнітних носіях управлінських дій/тобто/у створенні банківських документів/підставою для створення документів/у банку/є необхідність засвідчення наявності та змісту/управлінських дій/передавання/зберігання/і використання інформації/протягом певного часу/або постійно… 

Завдання 4. Від наведених дієслів утворіть дієприслівники доконаного виду, складіть з ними речення: пізнавати, розповідати, закінчувати, підтвердити, захопити, вдивлятися, думати, підписувати, почути, закривати, посилати, закрити.

 

Завдання 5. Від поданих дієслів утворіть активні дієприкметники недоконаного виду, складіть з ними словосполучення: підписувати, проголошувати, друкувати, будувати, посилати, супроводжувати, постачати, використовувати, застосовувати.

 

Завдання 6. Підберіть українські відповідники до ряду слів іншомовного походження: анархія, координувати, симптом, прерогатива, екстраординарний, дефект, реєструвати, фіксувати, дебати, лімітувати, прогрес.

 

Завдання 7. Перекладіть речення українською мовою.

По форме организации среди частных банков преобладают акционерные в виде открытого или закрытого типов.

Размер оплаты труда рабочего возрастает по мере повышения разряда выполняемой им работы.

Более гибкой структурой являются банки в виде обществ с ограниченной ответственностью.

По соглашению сторон взносы могут осуществляться разными долями, в уменьшающихся или увеличивающихся размерах.

Не осуществляются текущие затраты на проведение ремонта и обслуживание арендуемой техники.

Лизингополучатель – юридическое лицо, осуществляющее деятельность, или гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, получающий имущество в пользование по договору лизинга. 

Завдання 8. Відредагуйте речення.

На сьогодні певно найбільш економічним підходом до побудови системи обліку витрат вважається підхід при якім виділяються типові управлінські завдання. Відповідно цьому на щастя вибирається об’єкт обліку витрат. Раніше багато західних систем обліку мабуть орієнтувалися на одну мету. На жаль ці системи не могли надавати дані для вирішення нових проблем що безперервно висунуті ринком. Певно сучасні системи забезпечують можливість отримання відповідей.

 

Завдання 9. Складіть і запишіть речення з такими вставними словами і словосполученнями: очевидно, по-перше, по-друге, на мою думку, на жаль, кажуть, одним словом, уявіть, головним чином.

 

Завдання 10. Перекладіть текст українською мовою.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 39; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты