Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНеправильно Правильно
Читайте также:
  1. D) граф, который можно правильно раскрасить двумя красками
  2. II. Правильное питание
  3. IV. Магическая сила правильной постановки вопросов
  4. Акцентологические нормы – умение правильно ставить ударение.
  5. ВИДЫ НЕПРАВИЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
  6. Вопрос. Коммуникативные качества воздействующей речи: правильность, лаконичность, выразительность, самобытность и богатство.
  7. ВРУША. Опять неправильно!
  8. Выберите номер одного правильного ответа
  9. Выберите правильно составленную последовательность отделов толстой кишки
  10. Выбираем смазку правильно

вступивший який вступив

розглянувший який розглянув

застосувавший який застосував

Національна специфіка мови виразно позначається безпосеред­ньо на її прийменниковому керуванні.

Мовознавці дослідили, що загальновживані слова становлять у наукових текстах до 80%. Загальновживані слова мають, як правило, кілька значень. Шукаючи адекватний відповідник, треба пригадувати всі значення слова, добирати синоніми в одній і в другій мові, і вже серед цієї сукупності вибирати слово, яке найточніше передає думку.

Майже всі слова в мові мають два і більше значень. Мовознавці, досліджуючи систему значень багатозначних слів, роблять навіть висновки про ментальність того чи іншого народу.

Найскладніше зорієнтуватися тоді, коли семантика (значення) різномовних слів збігається. Так, російським задача і задание відповідають українські задача і завдання. Однак семантичне поле російського задача ширше, ніж українського задача, воно частково перекриває семантичне поле українського завдання: задача решается двумя способами – задача розв’язується двома способами, АЛЕ задача первостепенной важности – завдання вищої ваги, важливе завдання.

Зверніть увагу! Значна кількість помилок трапляється при перекладі словосполучень із прийменником ПО:

за – за дорученням, за пропозицією, за власним бажанням, за свідченням тощо;

з – з нагоди, з багатьох причин, заняття з української мови, з ініціативи тощо;

на – на вимогу, знати на вигляд, називати на ім’я та по батькові, на прохання, на замовлення тощо;

у (в) – викликати в службових справах, комісія в справах, у вихідні дні тощо;

для – комісія для перевірки, курси для вивчення англійської мови тощо;

через – через помилку, через неуважність, через непорозуміння тощо;

після– після повернення, після прибуття, після одержання документів тощо;

по – черговий по району, наказ по університету тощо;

до – до понеділка включно, припасти до смаку тощо.

Одним із елементів перекладу є калькування. Калька (фран. саlqие - копія, наслідування) - «слово чи вираз, що являє собою переклад за частинами іншомовного слова чи звороту мови з наступним складанням перекладеного в одне ціле» (Розенталь, Теленкова, 1985: 103) або «утворене шляхом копіювання того самого способу, яким воно було створене в іншій мові» (Кротевич, Родзевич, 1957: 77). Автор терміна «калька» Ш. Баллі розумів кальку як слово чи вираз, утворені механічно, шляхом буквального перекладу, за зразком виразів з іноземної мови.Калькування – процес творення нових слів, словосполучень, фразеологізмів, при якому засвоюється лише значення та принцип організації іншомовної одиниці, що передається засобами (морфемами, словами) даної мови. Залежно від того, яким чином здійснюється калькування (є словоутворенням, новим використанням старого слова, чи фразеологічною одиницею) і що воно створює (слово, нове значення давнього слова, фразеологізм), розрізняють словотворче, семантичне і фразеологічне калькування. Словотвор­че калькування є найважливішим питанням теорії калькування і має ще назву «структурно-семантичне калькування», тобто зразком для створення словотворчої кальки є структура слова, яке калькується.

Варто звернути увагу на переклад із російської віддієслівних іменників, що належать до професійної лексики, складних слів, мовних штампів і кліше. Наприклад:

Небажано добавка (рос.добавка) доставка (рос. доставка) вибраковка (рос. выбраковка) ковка (рос. ковка) кладка (рос. кладка) явка (рос. явка) товарооборот (рос. товарооборот) доброякісний (рос. доброкачественный) внутріспілковий (рос. внутрисоюзный) внутріміський (рос. внутригородской) вищестоящий (рос. вышестоящий) всемірно (рос. всемерно) всемірний (рос. всемерный) всезагальний (рос. всеобщий) знаходитися(рос.находиться) Бажано Додаток довіз, привіз, достава брак, бракування кування мурування присутність товарообіг високоякісний, добротний, якісний внутрішньоспілковий міський вищий всіляко, усякими (усіма) способами (засобами) всілякий, найможливіший, геть усякий, усебічний загальний бути, міститися, перебувати

 Російська мова має набагато більше книжних елементів порівняно з мовою українською – це зумовлено історичними обставинами. Відтінку книжності надають викладові такі, зокрема, слова як образ, отношение, сила та ін., вжиті у складі усталених виразів:

главным образом переважно

естественным образом природно, звичайно

каким образом як

наилучшим образом якнайкраще, щонайкраще

некоторым образом якось

никоим образом ніяк

подобным образом так само

равным образом а також

таким образом отже

надлежащим образом як слід, як треба, як належить, належно

аналогичным образом аналогічно

в отношении чего щодо (стосовно) чого

в этом отношении щодо цього, з цього погляду

имеющий отношение к чему стосовний до чого

это не имеет отношение к делу це не стосується справи

в других отношениях щодо іншого, з іншого погляду

ни в каком отношении аж ніяк не

в силу чего через що, внаслідок чого

в силу обстоятельств через обставини

по силе возможности по можливості, по змозі

не в этом сила не в цьому суть (сенс, справа)

собственными силами самотужки

общими силами спільно, гуртом

Отже, щоб адекватно передати думку читачеві, треба дібрати слова, які найточніше називають предмет, дію, явище, ознаку. Треба уникати загальних слів, використовувати слова, які конкретизують висловлювання.

Ясність викладу досягається правильним уживанням слів, усуненням невдалих запозичень, доцільною побудовою фрази.

Потрібно пам’ятати основні етапи створення наукового тексту:

1. Насамперед треба добре уявляти модель у нелінійному вигляді – побачити всі її елементи, простежити зв’язки між ними.

2. Слід розкладати модель на складові частини, кожна з яких відображає той чи інший аспект. Причому всі ці частини в сукупності повинні відображати вашу модель.

3. Далі встановлюють ієрархію окреслених частин – вирішують, які з них відображають головні моменти вашої моделі, а які є допоміжними.

4. Необхідно проаналізувати логічні зв’язки між окремими частинами і на основі аналізу визначити послідовність частин. На цьому етапі складається остаточний план з розділами, пунктами і підпунктами.

5. Слід вирішити, наскільки докладно висвітлюватимете кожну частину. Ступінь конкретизації інформації залежить і від потенційного читача, і від загальної інформаційної насиченості вашого тексту.

6. Обов’язково треба чітко відділяти частину одну від одної. У наукових текстах це роблять за допомогою розділів, параграфів, пунктів. У межах одного параграфа може існувати кілька семантично завершених частин, які потребують чітких покажчиків: початок частини – кінець частини.

7. Структура частин. Будувати окремі частини тексту треба теж з урахуванням особливостей сприймання. Переважна більшість наукових текстів містить різні щодо типу викладу частини. Завжди варто враховувати добре відому особливість людської психіки – нездатність довгий час зосереджуватись на одному й тому самому.

8. Треба скласти чітке уявлення про потенційного читача, особливо про обсяг його знань. Ці знання стануть основою для усвідомлення вашого тексту.

 

J КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке переклад?

2. Які існують види перекладу?

3. Яка відмінність між навчальним та професійним перекладом?

4. Які основні вимоги при перекладі тексту з однієї мови на іншу?

5. Які особливості перекладу фахових текстів?

6. Що таке калькулювання?

7. Які основін етапи створення наукового тексту?

8. Які найпоширеніші порушення мовних норм трапляються при перекладі фахового тексту?

 

œ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

Завдання 1. Відредагуйте речення та словосполучення. Укажіть тип помилки.

1.Спрацював фактор толпи. 2.Відвідати страви в ресторані. 3.Питання досить таки інтересне. 4.На протязі десяти хвилин від університету. 5.Це получилося за послідніми дослідженнями. 6.Учбовий заклад дуже давній. 7.За думкою вчених-економістів. 8.Таксі занадто коштовні. 9.По случайності остався в Одесі. 10.По зрівнянню з іншими продуктами. 11.Складується на склади. 12.Не всі можуть позволити собі книжку з логотипом і тисненням. 13.Інтересна газета. 14. Представляєм для любих людей цю воду. 15.Очистка води – дуже кропіткий труд.

 

Завдання 2. Відредагуйте речення, дотримуючись уживання нормативних форм дієприслівників та дієприслівникових зворотів.

1.Зробив домашнє завдання, ти зможеш відпочити.

2.Відчуваючи запах газу, негайно перекрийте кран газопроводу.

3.Якщо працівник, перебувавши у щорічній відпустці, захворів, йому виплачується допомога.

4.Вкладая кошти у навчання працівників сьогодні, фірма досягне визначних успіхів у майбутньому.

5.Закінчивши університет, мене призначили на посаду молодшого спеціаліста відділу збуту.

6.Приїхавши в університет, гостя тепло вітали студенти й викладачі.

7.Не дивлячись на погодні умови, вони вирушили в подорож.

8.Сидячи у транспорті, у мене заболіла голова.

 

Завдання 3.Відредагуйте словосполучення, правильно добираючи прийменники.

В адрес, в силу викладеного, о одинадцятій годині, розмовляти на українській мові, кращий за нього, на минулому тижні, на протязі року, вступити в університет, по помилці, конспект по математиці, відправити по пошті, по останній моді, по пропозиції студента, по вимозі, по власному бажанню, по замовленню, по просьбі глядачів, по привичці, по порядку, по понеділках, по результатах даного року, по собівартості, по сімейним обставинам, по професії лікар.

 

Завдання 4.Відредагуйте словосполучення. Складіть із ними речення

а) багаточисленні відвідувачі, байдуже відносяться, бархатний сезон, безвихідне положення, без всяких підстав, без всяких сумнівів, безцінний подарунок, бігло ознайомитися, більше всього, боліти за справу, благі наміри, благополучні сім’ї, борг складає три мільйона, брати в основу, бувші студенти, був секретарем;

 

б) другими словами, другим разом, думки співпадають, дякуючи допомозі, заказний лист, заключення комісії, завідуючий кафедрою, завірити підпис, зйомочна площадка, зворотній адрес, із-за незнання, із-за поганого фінансування, іменно це, і так дальше, йому везе (повезло), крайня необхідність, працює круглодобово, купляти товар, любий з вас, любимий співак, лишній раз, намітити заходи, наукова ступінь, на рахунок звіту, на розвилці доріг, наряду з тим.

 

Завдання 5.Серед наведенихсловосполучень випишіть ті, котрі є нормативними для сучасної літературної мови.

Ключове завдання, важливе завдання; упав в обморок, знепритомнів; у минулому році, торік, пришлого року; по доходний податок, прибутковий податок; принаймні, по крайній мірі; завдати збитків, завдати удару, нанести удар; вам це зовсім не личить, тобі йде ця зачіска; запущене подвір’я, занедбана хвороба; пощастило на іспиті, таланить на добрих друзів; замовив два квитки, заказати стіл на чотирьох.

 

Завдання 6.Перекладіть українською мовою спеціальні терміни.

Аванс в процентах при выдаче заказа; аванс в размере; авизо об открытии аккредитива; агент по клирингу; в административном порядке; приложение к акту; борьба за существование; изъятие из обращения бумаги; отчисление в бюджет; давать заключение по делу; счета по дебету; заявление о расторжении договора; инкассо с предварительным акцептом; вне конкуренции; нажива от незаконной торговли; извещение о получении; по требованию суда.

 

Завдання 7. Перекладіть подані визначення. Укажіть на можливі лексичні та стилістичні порушення норм літературної мови.

1. Предмет труда – это все то, на что направлен труд человека, что составляет материальную основу будущего продукта. Например: предметы, данные природой, сырье, искусственно созданные материалы (искусственные ткани, полимерные, керамические материалы). Если на заре цивилизации предметом труда исключительно было вещество природы, то по мере развития производства, науки и техники среди предметов труда все большее место занимают продукты производства, которые называются сырьем.

2. Средства труда- это вещи или комплексы вещей, с помощью которых человек обрабатывает предметы труда, воздействует на них. К ним относятся разнообразные орудия труда, машины, станки, производственные сооружения, средства связи, пути сообщения, земля и др. По мере развития производства средства труда развиваются, совершенствуются, усложняются.

3. Производственные отношения –это отношения между людьми внутри самого общества, складывающиеся в процессе общественного производства.

4. Масштаб цен – это технический инструмент, посредством которого определяется весовое содержание денежного материала (золота) в денежной единице и ее дробных частях. Масштаб цен устанавливается государством и может периодически изменяться. Уменьшение весового содержания золота в денежной единице означает девальвацию, а повышение – ревальвацию.

5. Землепользование— это пользование землей в установленном обычаем или законом порядке. Пользователь землей — не обязательно ее собственник. Так, арендатор не является собственником земли, но использует ее на определенных условиях. Таким образом, в реальной жизни землепользование и землевладение олицетворяют часто разные физические (или юридические) лица.

 

Завдання 8.Перекладіть словосполучення українською мовою. З кожним із них складіть речення. Зверныть увагу на семантичну невыдповыднысть, характерну для дыэслыв.

1) Принимать (меры, участие, вид, значение).

2) Считать (по порядку, что…, ошибочным).

3) Составлять (план, исключение).

4) Попадать (в тон, в цель).

Завдання 9.Перекладіть усталені словосполучення українською мовою. З кожним із них складіть речення.

Главным образом –

Естественным образом –

Каким образом –

Наилучшим образом –

Некоторым образом –

Никоим образом –

Подобным образом –

Равным образом –

Таким образом –

Надлежащим образом –

Аналогичным образом –

 

В отношении чего –

В этом отношении –

Имеющий отношение к чему –

Это не имеет отношения к делу –

В других отношениях –

Ни в каком отношении –

 

В силу чего –

В силу обстоятельств –

По силе возможности –

Ни в этом сила –

Собственными силами –

Общими силами –

Завдання 10.Зробіть переклад російських синтаксичних конструкцій іменникового типу. Запишіть їх у другу колонку і складіть із ними речення. Поясніть особливості перекладу таких канцеляризмів.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 72; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты