Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаIII. Make dialogues using words, word-combinations and expressions from this lesson. Work in pairs.
Mind the following:

1) Mr./Mrs./Miss is not used when you introduce yourself, but it is used when addressing other people.

2) Sometimes English people shake hands when introduced, but they do not bow.

3) In formal situations while introducing you should repeat the names of introduced people; as in the second and third snatches of conversations, but don't do this in informal situations.

4) After you have been introduced to somebody try to start a conversation.

UNIT 2

Lesson A. Text: Basic Refrigeration Cycles and Concepts.

Grammar: The Absolute Participle Construction. Review of Tenses (Passive Voice).

Lesson B. Translation Practice.

Parentheses. Fractions. Dates. Text: Elementary Vapor-Compression Refrigeration Cycle.

Lesson C.Business Letters.

Lesson A

Key words: cycle /'saikl/ цикл

concept /'kɔnsept/ поняття; загальне уявлення

artificial /,a:tifiʃl/ штучний

ambient /'æmbiənt/ навколишній

vapor /'veipə/ пара

centrifugal /sen'trifjugəl/

compressor /'kɔmpresə/ відцентровий компресор

adiabatic /,ædiə'bætik/ адіабатне

expansion /iks'pænʃn/ розширення

vaporization /,veipərai'zeiʃn/ випаровування, пароутворення

liquefy /'likwifai/ зріджуватися, зріджитися

engineering /,enʒi'niəriŋ/ техніка

evaporator /i'væpəreitə/ випарник

condenser /kən'densə/ конденсатор

absorption /əb'sɔ:pʃən/ абсорбція, поглинання

rejection /ri'ʒekʃən/ відмова; відхилення

to involve /in'volv/ включати, містити в собі,

втягувати

fluid /'flu:id/ газ, рідина

transient /'trænziənt/ швидкоплинний; випадковий,

тимчасовий

psychrometry /sai'krɔmetri/ психрометрія

gaseous /'geizjəs/ газовий, газоподібний

reciprocating /ri'siprəkeitiŋ/ поршневий, зворотно-

поступальний

rotary /'routəri/ роторний

turbine /tə:bin/ турбіна

capacity /kə'pæsiti/ місткість, ємкість; потужність

expander /iks'pendə/ розширювач

(ir)reversible /,(i) ri'və:sibl/ (не)оборотний, (не)реверсивний

load /'loud/ навантаження

transfer /'træns'fə/ перенесення; передача

Lexical Drills

Exercise I. Translate the following word-combinations:

 

1) vapor-compression refrigeration; 2) production of cold; 3) low temperatures; 4) absolute zero; 5) heat transmission;   6) fluid mechanics; 7) periodic and transient heat transfer; 8) cooling load; 9) latent heat; 10) fin-tube heat-exchanger.  

 

Exercise II.Match the words in the first box with the corresponding words in the second box. Form terminological word-combinations.

artificial, ambient, rotary, low, absolute, cooling, thermodynamic, heat, fluid

properties, zero, load, refrigeration temperature, compressor, transmission, mechanics, transfer, cooling, production

Exercise III.Give translations of the following verbs and the corresponding nouns:

a) with suffix -ing

to cool — cooling, to measure — measuring, to boil — boiling, to make — making, to produce — producing, to heat — heating;

b) with suffix -tion

to refrigerate — refrigeration, to absorb — absorption, to apply — application, to define — definition, to invent — invention

Grammar

The Absolute Participle Construction

НЕЗАЛЕЖНИЙ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Іменник в загальному відмінку, + дієприкметник підмет, присудок...

або займенник в називному відмінку другорядні члени

речення
The pressurein the boiler loweringconstantly, the engine decreased its

speed

Незалежний дієприкметниковий зворот

Оскільки тиск у котлі постійно знижувався, двигун зменшив

швидкість

Незалежний дієприкметниковий зворот (the Absolute Participle Construction) перекладається українською мовою підрядними реченнями часу, умови, причини, супутніх обставин із сполучниками після того як: коли: оскільки: якщота іншими, якщо він стоїть на початку речення. Якщо незалежний дієприкметниковий зворот стоїть у середині, або у кінці речення, то перекладається на українську мову самостійним реченням із сполучниками: а, і,причому.

e.g. A number of substances have been used as refrigerants, those most common in the past being: ammonia and carbon dioxide.

Ряд речовин використовувались як холодоагенти, причому найбільш поширеними у минулому були аміак та двоокис вуглецю.

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 20; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты