Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаII. The layout of letters
Читайте также:
  1. I. Indispensable Parts of Business Letters
  2. I. Letter Layout
  3. II. Optional Parts of Business Letters
  4. Introduction to Business Letters

British:

The name of the sending firm (organization)

Your Ref: Our Ref:

Mr.James Green (or The Sales Manager)

Sales Manager

CCC& & Co. Ltd.

44 Park Sq.

London E6 6HG 23 December 199...

Dear Mr.Green, (or Dear Sir, Dear Sirs, Dear Jim, Dear Mrs.Brown, Dear Miss Grey) RE: Training of word processor operatives

Thank you for your letter of 17 December suggesting that we...

.................................................................................................

.................................................................................................

Please let me know if this is convenient. I look forward to hearing from you.

Best wishes (or Best regards)

Yours sincerely,

signature

Ms.Gillian Jones

Personnel Manager

American:

The name of the firm and its address

Date: September 12, 199..

John L. Davis, President

Autocomp. Inc.

3100 South Jackson Street

Detroit, MI 48220

USA or

Messrs. Brown & Smith, Inc.

220 Lincoln Street,

Chicago, Illinois

USA

 

Dear Mr.Davis:

(or Gentlemen:)

(Attention: Mr.John Brown)

RE: Order 230 (or Subject No. 230)

We recently purchased 250,000 of automated material-handling equipment from your company.

We look forward to doing business with your company in the future.

Sincerely,

(or Yours very truly, Yours faithfully)

Victor Bond

signature

Plant Manager

Abbreviations:

1. RE: (Latin: in re) — відносно

2. Per pro (Latin: per procurationem) — за умовленістю, від імені

3. #24 (USA) No.24 (GB)

4. P.T.O. — please turn over — будь ласка, перегорніть сторінку

5. do.(ditto) — стільки ж

6. Ltd. — Limited (in Britain) — товариство з обмеженою відповідальністю

7. Bros. & Co. — брати та компанія

8. Corp. (in the USA) — Corporation — корпорація

9. Stock Corporation — акціонерна корпорація

Inc. — Incorporated — зареєстрований як корпорація

9. Messrs. — from French "Messieurs" — "панове"

10. Ms. — скороч. звернення до ділової жінки

11. Esq. використовується в адресах після призвіщ осіб, займаючи вагомий суспільний стан

12. с/о — care of, the letter goes — до уваги, лист до

Attn.: — увага, доP.O.В. — абонентська скринька

13. enc. or encl. — enclosed — до листа додається

14. asap. — as soon as possible.

15. viz. — а саме

Exercises:

I. Write addresses according to the British and American standards.

II. Write business letters of British and American style.

 

UNIT 3

Lesson A.Text: Elementary Absorption Refrigeration Cycle.

Grammar. The Gerund. Forms and Functions.

Lesson B.Translation Practice. Comparative Constructions. Meanings of the words

more, much more; because, because of.Text for translation: The Vapor Absorption

System.

Lesson C. Speech Practice. This is the USA.

Lesson A.

Key words: absorb /əb'sɔ:b/ всмоктувати; поглинати

replace /ri'pleis/ замінювати

absorber /əb'sɔ:bə/ абсорбер

operate /'ɔpereit/ діяти; управляти; керувати

essentially /i'senʃəli/ по суті

in addition to до того ж, крім того

transfer /træns'fə:/ переносити, передавати

generator /'ʒenəreitə/ генератор

drive off /draiv of/ відводити, витягати

weak /wi:k/ слабкий

coil /'kɔil/ змійовик

insulated space /,insju'leitid speis/ ізольований простірalcohol /'ælkəhɔl/ спирт

ether /'i:θə/ ефір

supply /sə'plai/ постачати; доставляти; заміняти

flow /'flou/ потік

improvement /im'pru:vmənt/ поліпшення, удосконалення

extend /iks'tend/ розширювати, поширювати,

продовжувати

circuit /'sə:kit/ контур; ланцюг; схема

solution /sə'lu:ʃn/ розчин; вирішення, розв’язання

gravity /'greiviti/ сила ваги; тяжіння

pump /'pʌmp/ насос

slug /'slʌg/ слаг (технічна одиниця маси в

англійській системі мір)

seal /si:l/ печатка, пломба; щільно

закривати, герметизувати

discharge /dis'tʃa:ʒ/ випускати; розвантажувати

heat exchanger /'hi:t iks'tSeinʒə/ теплообмінник

analyzer /'ænələizə/ аналізатор

 

 

Lexical Drills

Exercise I. Read the words with the same root. Underline the suffixes. Define the part of speech. Translate the words into Ukrainian:

to absorb — absorber — absorbent,

to add — addition — additional,

to evaporate — evaporator — evaporation,

to refrigerate — refrigerator — refrigeration

— refrigerating —refrigerant,

to rely — reliable — reliability

Exercise II. Find in the text "Elementary Absorption Refrigeration Cycle" terms consisting of one word, two words and three words. Translate them into Ukrainian.

e.g. I II III

refrigerant absorbing absorption refrigeration

chamber cycle

Exercise III. Translate these word-combination into English:

1. холодильний агент

2. механічне охолодження

3. штучне охолодження

4. металообробна промисловість

5. товарний склад

6. менш однієї кінської сили; частковий7. переробка харчових продуктів

8. кондиціювання повітря

Grammar

The Gerund. Forms and Functions.

Герундій. Форми і функції

Forms

Active Voice Passive Voice

Indefinite Gerund cooling — охолодження, being cooled — охолоджувати,

охолоджувати при охолодженні

Perfect Gerund having cooled — після having been cooled — після того, як

охолодження, охолодивши був охолоджений; як тільки був

охолоджений


Functions Функції

1) subject (підмет) Heating the substance up was necessary in this case. У цьому випадку було необхідно нагріти речовину.

2) predicative (частина присудка) в сполученні з дієсловом to be, переводиться окремо від to be One of the effects of heat is turning a solid into liquid. Однією з дій тепла є перетворення твердої субстанції у рідину.

3) object (додаток) Thank you for coming (prepositional object). Дякую за те, що ви прийшли.

The guests enjoyed listening to the hostess playing the piano (direct object). Гості насолоджувались, слухаючи, як господиня грає на піаніно.

4) attribute (означення) The smoking room is in the end of the corridor. Кімната для паління знаходиться у кінці коридору.

A boiling point — точка кипіння; the idea of utilizing — ідея використання.

5) adverbial modifier (обставини) In designing the device new materials were used. При проектуванні пристрою були використані нові матеріали.

On reaching 100°С... При досягненні температури у 100°С... By creating... При створенні ...

After (before) compressing gas... Після (до) стискання газу... Without preheating... Без запобіжного нагріву.

Note: Форми герундія збігаються з відповідними формами Present Participle і Perfect Participle. Але на відміну від дієприкметника;

1) герундій може мати перед собою прийменник тоді як перед дієприкметником може стояти тільки сполучник;

2) герундій може виконувати функції підмета і додатка, які дієприкметник не виконує;

3) перед герундієм у герундіальному звороті стоїть присвійний займенник або іменник у присвійному відмінку, а перед дієприкметником, у дієприкметниковому звороті, стоїть займенник в об'єктному відмінку або іменник у називному відмінку;

4) герундій використовується після наступних дієслів з прийменниками та словосполучень:

to succeed in — мами успіх;

to insist on — наполягати;

to be surprised at — дивуватися;

to be responsible for — відповідати (за);

to prevent from — запобігати;

to consist in — полягати (у);

to result in — призводити (до);

to be interested in — цікавитися;

to approve of — схвалювати;

to be fond of — лютити;

to be proud of — пишатися;

to depend on — залежати (від);

to object to — заперечувати;

to get used to — призвичаїтися (до).

Exercises

I. Give all possible forms of the Gerund. Translate them into Ukrainian.

to absorb, to develop, to evaporate, to mix, to melt, to burn, to sell, to solve, to turn, to improve, to fall, to increase, to freeze, to leave, to keep, to send, to run, to sink, to teach, to read.

 

II. Define the forms and functions of the gerund. Translate the sentences in Ukrainian:

1. Our professors like inviting young specialists to take part in research.

2. Much effort is being given to find the most efficient means of generating electricity.

3. Heating the gas increases the speed of the molecules.

4. We heard of our lecturer leaving for the international conference.

5. The investigator mentioned of having tested this material for strength.

6. Using atomic fuel for production of electricity is one of the most promising sources.

7. The range of measurement is limited between the boiling and freezing points of the liquid in use.

8. We insist on their taking part in this experiment.

9. After having checked the temperature twice he decided to change conditions of the experiment.

10.For measuring the atmospheric pressure a barometer is used.

11.Refrigerators are used for cooling foodstuff.

12.Most people like learning foreign languages.

13.Speaking foreign languages is of great importance in our age of great migrations.

14.Science requires experimenting and accurate calculating.

15.The boiling point of a liquid is the temperature at which the liquid boils.

16.At being cooled a body loses its heat.

17.After compressing gas tends to expanding.

18.On reaching 100°C water boils.

19.The idea of utilizing fire for warming houses appeared long ago.

20.By creating new projects of warming systems scientists use laws of thermodynamics.

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.03 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты