Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаTranslate the introducing part of the Protocol. Compare your translation with that given aside of it.
Читайте также:
  1. A) Read the two texts and translate them into Russian in writing.
  2. A. Do pre-reading tasks before each abstract, then read and translate the abstracts about the basics of management.
  3. A. Make up short dialogues expressing your opinion, agreeing or disagreeing. Use the prompts given below.
  4. A. Read and translate the text.
  5. A. Read and translate the text.
  6. A. Read and translate the text.
  7. A. Read and translate the text.
  8. A. Read and translate the text.
  9. A. Read and translate the text.
  10. A. Read and translate the text.
MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER AS ADJUSTED AND AMENDED BY THE SECOND MEETING OF THE PARTIES, LONDON, 27-29 JUNE 1990 The Parties to this Protocol. Being Parties to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, Mindful of their obligation under that Convention to take appropriate measures to protect human health and the environment against adverse effects resulting or likely to result from human activities which modify or are likely to modify the ozone layer, Recognizing that world-wide emissions of certain substances can significantly deplete and otherwise modify the ozone layer in a manner that is likely to result in adverse effects on human health and the environment, Conscious of the potential climatic effects of emissions of these substances, Aware that measures taken to protect the ozone layer from depletion should be based on relevant scientific knowledge, taking into account technical and economic considerations, Determined to protect the ozone layer by taking precautionary measures to control equitably total global emissions of substances that deplete it, with the ultimate objective of their elimination on the basis of developments in scientific knowledge, taking into account technical and economic considerations and bearing in mind the developmental needs of developing countries, Acknowledging that special provision is required to meet the needs of developing countries (for these substances), including the provision of additional financial resources and access to relevant technologies, bearing in mind that the magnitude of funds necessary is predictable, and the funds can be expected to make a substantial difference in the world's ability to address the scientifically established problem of ozone depletion and its harmful effects, Noting the precautionary measures for controlling emissions of certain chlorofluorocarbons that have already been taken at national and regional levels, Considering the importance of promoting international co-operation in [Research and development of science and technology] research, development and transfer of alternative technologies relating to the control and reduction of emissions of substances that deplete the ozone layer, bearing in mind in particular the needs of developing countries, HAVE AGREED AS FOLLOWS: <…> МОНРЕАЛЬСЬКИЙ ПРОТОКОЛ ПО 030НОРУЙНУЮЧИМ РЕЧОВИНАМ ВІДРЕДАКТОВАНИЙ ТА ВИПРАВЛЕНИЙ НА ДРУГІЙ ЗУСТРІЧІ СТОРІН, ЛОНДОН, 27-29 ЧЕРВНЯ 1990 Сторони цього Протоколу, являючись Сторонами Венської Конвенції про охорону озонового шару, пам'ятаючи про своє зобов'язання у зв'язку з Конвенцією приймати відповідні заходи щодо охорони здоров'я людей та навколишнього середовища від шкідливих наслідків, які виникають або можуть виникнути в результаті людської діяльності, міняючих чи здібних змінити озоновий шар, визнаючи, що викидання у всесвітньому масштабі певних озоноруйнуючих речовин можуть у значній мірі виснажити чи іншим чином змінити озоновий шар, що певно по значиться на здоров'ї людей та навколишньому середовищі, пам'ятаючи потенційний вплив викидань цих речовин на клімат усвідомлюючи, що заходи, які приймаються до захисту озонового шару від руйнування, повинні базуватися на відповідних наукових знаннях, ураховуючи технічні і економічні розуміння, сповнені рішучості забезпечити охорону озонового шару шляхом прийняття привен-тивних заходів по належному регулюванню усіх глобальних викидань, що руйнують його, з метою досягти врешті решт їх усунення на базі розвитку наукових знань, беручи до уваги міркування технічного та економічного характеру, визнаючи необхідність розгляду особливого положення для задовільнення потреб на ці речовини країн, що розвиваються, зважаючи на привентивні заходи по регулюванню викидань певних хлорфторвугле-водів, які вже прийняті та приймаються на національному та регіональному рівнях, ураховуючи важливість сприяття міжнародному науково-технічному співробітництву в галузі досліджень і розробок з метою регулювання та скорочення викидань речовин, руйнуючих озоновий шар, беручи до уваги, зокрема, потреби країн, що розвиваються, ДОМОВИЛИСЯ ПРО НАСТУПНЕ:<…>

Lesson C.

Speech Practice

Telephoning, Making an Appointment.

telephone/ phone a handset/ a receiver a dial/ a face to dial /'dəiəl/ to lift a handset to replace a handset buzz /'bAz/ to redial the number to insert money to press buttons to dial the wrong number Wrong number! a switchboard /'switSbo:d/ an extension /iks'tenSn/ a trunk (long-distance) call a telephone directory a telephone box (booth) a public telephone to put through / to transfer to disengage / to disconnect to be out of order to leave a message — телефон; телефонувати — телефонна трубка — телефонний диск — набирати номер — підняти (зняти) трубку — повісити трубку — гудок, зумер — набрати номер повторно — опустити гроші — натиснути на кнопки — набрати неправильний номер — Не той (неправильний) номер ! — комутатор — додатковий номер — міжміський виклик / дзвінок — телефонний довідник — телефонна будка — телефон-автомат — з'єднувати — роз'єднувати — бути несправним — залишити повідомлення

Useful expressions

Speaking. You've dialed the wrong number.

Trying to connect you. I’ll put you through.

The line is busy. I'm putting you through.

Hold the line. This is...

Can you hold? Who is that?

Do you know the extension? We got cut off.

I'll see if I can transfer you. This is a very bad line.

I'm sorry. Wrong number!

I'll ring you back.

Can I take a message?

Can I leave a message?

Is Mr. Smith in? Can I speak to Mr. Smith?

I'm sorry, but Mr.Smith isn't in at the moment.

Exercises:


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 8; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты