Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОцінювання відвідування занять та активності роботи студента протягом семестру
Читайте также:
  1. V. зразок типової модульної контрольної роботи
  2. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  3. VII. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИНЯ СТУДЕНТАМИ ОТЧЕТНЫХ РАБОТ
  4. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  5. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  6. Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань
  7. Алгоритм роботи
  8. Алгоритм роботи
  9. Алгоритм роботи нейронної мережі. Алгоритм Хопфілда
  10. Аналіз ділової активності підприємства

Основним чинником, який характеризує активність роботи студента під час практичних занять і виконання індивідуальних завдань є рівень знань, які він демонструє в процесі обговорення поставлених питань, написання контрольних робіт (експрес-опитування), творчих завдань та рефератів, участь в роботі студентських наукових конференцій з питань дисципліни. При усних відповідях на практичних заняттях треба керуватися шкалою оцінок 4-х бальної системи з наступним переведенням у шкалу балів 0; 5; 10. При виконанні контрольної роботи в залежності від помилок і недоліків у відповідях (незначні, грубі чи немає відповіді на одне або всі питання) робота оцінюється як за високим так і за достатнім рівнем знань ( який виражається оцінкою 4 (добре), або 3 (задовільно) з переведенням у шкалу балів кратну “5”). Кожна контрольна робота може бути оцінена у “0; 5; 10” балів і є експрес-опитуванням, яке враховується як оцінка за семінарське заняття. Підсумкова оцінка за практичні заняття визначається шляхом переважання у студента оцінок “0; 5 чи 10” балів.

Відвідування занять та активність роботи і рівень знань студента протягом семестру оцінюється в діапазоні від “0” до “20” балів. Бали виставляються за такі результати діяльності студента:

 

Результати діяльності студента Кількість балів
Студент глибоко, аргументовано, в логічній послідовності і самостійно розкривав (на практичних заняттях) теоретичні питання, самостійно і вірно відповідав на всі питання контрольних робіт за темами практичних занять
Студент виявив достатні знання з теоретичних і практичних питань з дисципліни, але відповідав на практичних заняттях невпевнено, відповіді були не повними, студент припускався певних помилок та ін.
Студент не міг ні усно, ні в письмовій формі (контрольні роботи) розкрити основні елементи теоретичних питань, не володіє методикою дослідження демографічних процесів, міграційного руху, демографічної політики, демографічного прогнозування, відповідними статистичними матеріалами та ін.
Студент вірно і в повній мірі виконав всі індивідуальні завдання, самостійно вник в суть всіх проблем із тем, винесених на самостійне вивчення, приймав участь в студентській науковій конференції з питань дисципліни та ін.
Студент не виконав частину (менше половини) індивідуальних завдань або його відповіді на питання були поверховими, не точними, з деякими помилками.
Студент не виконав більше половини індивідуальних завдань, відповіді не точні і носять поверховий характер, незнання статистичного матеріалу та ін.

 З метою перевірки поточної навчальної роботи студентів за допомогою модульного контролю весь навчальний матеріал дисципліни поділяється на два модулі. Перший модуль охоплює 1-4 теми, другий 5-9 теми.

 

Порядковий номер практичного заняття Модуль Теми
1-8 9-17 1-17 І ІІ Контрольні роботи 1-4 5-9 1-9

 

При виконанні модулів в залежності від глибини знання матеріалу оцінка може становити “0; 5; 10” балів по кожному модулю, який включає 3-4 питання. При невиконанні одного питання модуля загальна оцінка за модуль не може перевищувати “5” балів (значний недолік роботи).

Модульні завдання виконуються в аудиторії на практичному занятті. На протязі семестру студент має виконати два модульних завдання, що дає йому можливість максимально отримати 20 балів.Виконання самостійних робіт (індивідуальних завдань) оцінюється в залежності від глибини відповіді у “0; 5; 10” балів. Невиконання двох самостійних робіт у підсумку оцінюється незадовільно, тобто “0” балів. Невиконання однієї самостійної роботи є значним недоліком роботи, але свідчить про достатній рівень знань в цілому, оцінюється в “5” балів. Остаточна оцінка за три самостійні (індивідуальні) роботи визначається переважанням оцінок “0; 5; 10” балів.

З поточного контролю знань студент денної форми навчання може одержати від “0” до “100” балів (включно). На поточний контроль знань студентів заочної форми навчання за рішенням кафедри виноситься домашня письмова робота з дисципліни за обраною студентом темою та завдання одного модуля, що охоплює ключові теми курсу.

Домашні завдання студент заочної форми навчання одержує під час установчої сесії (начитки лекцій) або після закінчення сесії. У міжсесійний період кафедрою проводяться групові або індивідуальні консультації.

За місяць до початку сесії студенти здають або пересилають поштою на кафедру виконані домашні роботи. Роботи студентів в семиденний термін перевіряються і допускаються до захисту або повертаються для доопрацювання. Під час сесії студенти обов’язково захищають свої роботи і за результатами захисту вони оцінюються в “0; 5; 10 або 20” балів. Модульне завдання винесене на поточний контроль включає не менше двох питань і оцінюється у “0; 5; 10; 20” балів. Написання і перевірка модульних завдань проводиться в сесійний період згідно з розкладом.

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання включає активність роботи на семінарських заняттях, виконання контрольних робіт у формі експрес-опитування та виконання модульних завдань. Перші два види поточного контролю оцінюються в “0; 5; 10” балів кожний, а модульні завдання – в “0; 5; 10; 20” балів. В цілому за поточний контроль знань студент одержує від “0” до “100” балів.З вибіркової навчальної дисципліни, де оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного модульно-кредитного контролю, завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів.

Підсумковий бал за результатами модульно-кредитного контролю оформлюється під час останнього семінарського завдання і вносяться до відомості. Він є основою для визначення загальної успішності студента з даного предмету.


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты