Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВикладення матеріалу теми - 74 хв. На проведення занять з студентами денної форми
Читайте также:
  1. IV. Зміст навчального матеріалу
  2. Аналіз зразків монологічного викладу матеріалу
  3. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  4. Вивчення нового матеріалу
  5. Визначення коефіцієнту використання матеріалу.
  6. Викладання нового матеріалу
  7. Викладення матеріалу теми - 74 хв.
  8. Викладення тексту
  9. Дипломатичні документи. Структура текстів: протокольна формула, смислове ядро, аргументаційна частина, викладення фактів

ПЛАН-КОНСПЕКТ

На проведення занять з студентами денної форми

Навчання факультету механізації спеціальність

Механізація та електрифікація сільського господарства» з дисципліни «Основи охорони праці».

Тема № 9. «Основи пожежної безпеки».

Навчальна мета: Ознайомити студентів з пожежнонебезпечними властивостями речовин і матеріалів; категоруванням примiщень та споруд за вибухо-пожежною i пожежною небезпекою;організаційно - технічними за-ходами забезпечення пожежної безпеки; технічними засобами протипожеж-ного захисту; основними вимогами пожежної безпеки до об`єктів сільскогос-подарського виробництва.

 

Час: 2 години.

 

 

Місце проведення: аудиторія.

 

 

Навчально-матеріальне забезпечення: плакати, стенди, наочні приладдя.

 

 

Література:1. ДСТУ 2293 – 99. Охорона праці. Терміни та визначен-ня основних понять. 2. ГОСТ 12.1.005 — 88 «Повітря робочої зони. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги». 3. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. Навчальний посібник. За ред. Желібо Є.П. 4-е видання. – К.: Каравела, 2003.- 328с. 4. Іванов В.Н., Дейнека В.І., Коржик Б.М., Дмитрієв С.Л., Охорона праці на підприємстві з позиції діючого зако-нодавства. – Харків: Центр Консульт, - 2003. 5. Кузнецов В. Охорона праці на підприємстві. - 2 – ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2005. – 428 с.

 

Порядок проведення занять.

Організаційний момент – 3 хв.

 

- перевіряю присутніх;

- оголошую тему та мету заняття, питання, яки мають вивчатися.

 

Викладення матеріалу теми - 74 хв.

Питання, які вивчатимуться:

1. Горіння та пожежнонебезпечні власти-вості речовин і матеріа-лів.

2. Категорування примiщень та споруд за вибухо-пожежною i по-жежною небезпекою.

3. Організаційно - технічні заходи забезпечення пожежної безпеки.

4. Технічні засоби протипожежного захисту.

3. Підведення підсумків – 3 хв.

- оголошую оцінки; відповідаю на запитання;

- указую на питання, які вимагають підвищеної уваги на самопідготовці.

 

Завдання на самопідготовку:

1. Вивчити умови процесу горiння.2. Вивчити класифікацію будівельних речовин і матеріалов по походженню, призначенню, займистості, основні властивості будівельних речовин і матері-алов.

3. Вивчити категорування примiщень, споруд за вибухо-пожежною i пожеж-ною небезпекою.

4. Вивчити організаційно - технічні заходи забезпечення пожежної безпеки.

5. Вивчити призначення та загальні вимоги до установок пожежної сигналіза-ції та пожежогасіння, систем протидимного захисту, систем оповіщення лю-дей про пожежу і керування евакуацією, засобів зв’язку.

6. Вивчити призначення та загальні вимоги до протипожежного водопоста-чання, пожежної техніки, первинних засобів пожежогасіння.

7. Вивчити основні вимоги пожежної безпеки до об`єктів сільскогос-подар-ского виробництва: збирання зернових; заготівля, зберігання грубих кормів, скиртування; зерносклади, зерносушарні; приготування і зберання вітамінно-го трав`яного борошна; первинна обробка технічних культур; тваринницькі та птахівницькі будівлі і споруди.

 

Питання та їх короткий зміст. Методичні вказівки.
1. Горіння та пожежнонебезпечні власти-вості речовин і матеріалів. Умови процесу горiння. Пожежа - це неконтрольоване горiння, яке наносить великi матерiальнi збитки, а iнколи призводить до загибелi людей. Для ефективної боротьби з вогняною стихiєю не-обхiдно знати теоретичнi основи процесу горiння. Горiння - це фiзико-хiмiчний процес, для якого характернi нас-тупнi ознаки: · хімічне перетворення; · видiлення тепла; · випромiнювання свiтла. Цими ознаками процес горiння вiдрiзняється вiд iнших харак-терних явищ. Для виникнення горiння необхiднi три основнi умови: · наявнiсть горючої речовини; · наявнiсть окислювача; · наявнiсть джерела запалювання. Цi основнi умови виникнення горiння дiстали назву «Трикут-ник горiння».
 
  

 


Горючою речовиною може бути будь яка речовина, в певному агрегатному станi (рiдкому, твердому, газоподiбному), спро-мож-на горiти при наявностi окислювача i джерела запалення. Най-бiльш поширеними горючими речовинами є вироби з дерева, па-ливно-мастильнi матерiали, горючi гази (пропан, бутан, метан).

Окислювачем може бути кисень, який є складовою частиною повiтря.

Джерелом запалення, як правило, може бути: вiдкритий во-гонь; нагрiтий метал; iскри при електрогазозварювальних роботах i т. iнш.

Вiдсутнiсть будь якої складової умов горiння не дає можливостi процесу горiння виникати. Для виникнення процесу горiння необ-хiдно горючу речовину i окислювач нагрiти до певної температури джерелом запалення.

При горiннi речовин i матерiалiв постiйним джерелом запален-ня є зона горiння. Зона горiння - це та область, де проходить фiзи-ко-хiмiчна реакцiя з видiленням тепла i свiтла. Для утворення i проходження процесу горiння горюча речовина i окислювач повиннi знаходитись в певному кiлькiсному спiввiдношеннi.Так, при горiннi будь-якої речовини, концентрацiя кисню в повiтрi повинна бути не нижче необхiдної величини (16-18%), тому що процес горiння не буде проходити через вiдсутнiсть окислювача. Якщо, в процесi горiння, зменшити кiлькiсть окис-лювача (до 10%), горiння припиниться.

Класифікація будівельних речовин і матеріалов по поход-женню, призначенню, займистості. По походженню будівельні матеріали можна розподілити на дві групи: природні і штучні.

Природними називають такі матеріали, що зустрічаються в природі в готовому виді і можуть використовуватися в будівництві без істотного опрацювання.

Штучними називають будівельні матеріали, що не зустрічають-ся в природі, а виготовляються з застосуванням різноманітних тех-нологічних процесів.

По призначенню будівельні матеріали розділяються на такі групи:

1. Матеріали, призначені для будівництва стін (цеглина, дерево, метали, бетони, залізобетоні; в’яжучі матеріали (цемени, вапно, гіпс), застосовувані для одержання безвипалювальних виробів, цегляної кладки і штукатурки;

2. Теплоізоляційні матеріали (піно- і газобетони, войлок, мінера-льна вата, пінопласти і т.п.)

3. Опоряджувальні та облицювальні матеріали (керамічні плит-ки, кам'яні породи, різноманітні пластики, деревностружкові та деревноволокнисті і древесноволокнисті плити, «вагонка», лі-нолеум та ін.);

4. Покрівельні і гідроізоляційні матеріали (шифер, черепиця,

покрівельне залізо, руберойд і ін.)

По горючості (займистості) будівельні матеріали підрозділя-ються на три групи: не горючі (неспалені), важкогорючі (важкос-гораємі) і пальні (спаленні).

Негорючи матеріали, це матеріали що не горять, не жевріють і не обвуглюються під впливом відкритого полум'я або високої температури. Важкогорючи матеріали, це матеріали що загоряють-ся і горять тільки при впливі на них відкритого вогню. Горючи ма-теріали, це матеріали, горіння яких продовжується після видален-ня джерела вогню, яким вони були підпалені.

З групи пальних виділяють легкозаймисті речовини і матеріали. Легкозаймистими називають пальні речовини і матеріали, спроможні воспламенятися від короткочасного впливу джерела запалювання з низькою енергією (полум'я сірника, іскра, що жевріє сигарета)

Залежно від агрегатного стану й особливостей горіння різних горючих речовин і матеріалів, пожежі за ГОСТ 27331-87 поділяються на відповідні класи та підкласи:

класА - горіння твердих речовин, що супроводжується (підклас А1) або не супроводжується (підклас А2) тлінням;

клас В- горіння рідких речовин, що не розчиняються (підклас В2) У воді;

класС - горіння газів;

клас Д- горіння металів легких, за винятком лужних (підклас Д1), лужних (підклас Д2), а також металовмісних сполук (підклас ДЗ):

клас Е- горіння електроустановок під напругою.


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты