Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТ а б л и ц я № 1 Категорiя примiщень за вибухо-пожежною i пожежною небезпекою.
Читайте также:
  1. Категорії виробничих приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою
  2. Класифікація приміщень будівель та зовнішніх установок за вибухопожеж та пожежною небезпекою
Категорiя примiщення Характеристика речовин i матерiалiв, якi знаходяться в примiщеннi
А Горючi гази, ЛЗР з температурою спалаху до 28 °С вклю-чно, а також речовини i матерiали, якi здатнi вибухати i го-рiти при взаємодiї з водою, киснем повiтря чи один з од-ним в такiй кiлькостi, що розрахований тиск вибуху в при-мiщеннi перевищує 5 кПа (цех фарбування виробiв нiтро-фарбами, склад карбiду кальцiю, воднева i ацетиленова станцiя ) Наприклад: Стоянка бензовозiв при зливi ЛЗР, примiщення зарядки акумуляторiв, обладнання фарбувальних цехiв, склади балонiв з горючими газами.
Б Горючi пил i волокна, ЛЗР з температурою спалаху бiльше 28 °С, а також ГР в такiй кiлькостi, що можуть утворювати вибухонебезпечнi пил чи пароповiтрянi сумiшi, при спала-ху яких розвивається тиск вибуху в примiщеннi, що пере-вищує 5 кПа (вибiйнi i розмольне вiддiлення млина, цех отримання уайтспiриту, склади керосину). Наприклад: Склади балонiв з киснем, розливочнi (в примi-щеннi) нафтопродуктiв з температурою спалаху вiд 28° С до 610 ºС, склад безтарного зберiгання борошна, примi-щення мiшковибивних машин, холодильно-компресорнi вiд-дiлення.
В Горючi i важкогорючi рiдини, твердi горючi i важкогорючi пожежонебезпечні речовини i матерiали (в тому числi пил i волокна), а також речовини i матерiали, здiбнi тiльки горiти при взаємодiї з водою, киснем повiтря чи один з одним. При цьому виключається можливiсть вiднесення примiщень із вказаними рiдинами, речовинами i матерi-алами до примiщень категорiй А чи Б (трикотажнi i сто-лярнi цехи, трансформаторнi, майстернi, примiщення для зберiгання автомобiлiв). Наприклад,склади готової продукцiї з горючою упаковкою, хлiбосховище, пекарський зал, хiмлабораторiя нафтопро-дуктiв, примiщення для стоянки автомобiлiв, інш.
Г Негорючi речовини i матерiали в гарячому, розжареному чи розплавленому станi, процес обробки яких супровод-жується утворенням iскр, полум'я, променевого тепла; а також горючi гази, рiдини i твердi речовини, спалюванi чи утилiзованi в якостi палива (ливарнi цехи, кузнi, котельнi). Наприклад:Котельнi при нафтонасосних станцiях, кузнi, зварювальний цех i т. iнш.
Д Негорючi речовини i матерiали в холодному станi (водо-насоснi станцiї, цехи виготовлення залiзобетонних виро-бiв, склади iнертних газiв ). Наприклад: Склади балонiв з iнертним газом, механiчнi майстернi, кладова обладнання i негорючих матерiалiв, дiлянка холодного штампування .

Т а б л и ц я 2
Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 27; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты