Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні властивості будівельних речовин і матеріалов.
Читайте также:
  1. Amp; 2. Класифікація хімічних речовин.
  2. Amp; 3. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
  3. Amp; 3.Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин
  4. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  5. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  6. VI. Основні етапи заняття
  7. Аналіз і профілактика нещасних випадків. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.
  8. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  9. Б) основні характеристики реле
  10. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів

Властивості будівельних матеріалів поділяються на: теплофізичні і механічні.

Теплопровідність - молекулярне перенесення тепла в суцільно-му середовищі, зумовлене наявністю градієнту температури. Дана властивість враховується при виборі матеріалів для конструкцій будинків, призначених для зберігання тепла в помешканнях і в розрахунках конструкцій на вогнестійкість.

Теплоємність - фізична величина, рівна відношенню кількості теплоти, що поглинається системою при нескінченно малій зміні її температури, до цієї зміни.

Теплоємність, як і теплопровідність не є фізичною константтою матеріалу, тому що вона змінюється в залежності від температури.

Пористість - ступінь насиченості матеріалу повітряними включеннями у виді пір. З пористістю пов'язані такі властивості матеріалів як міцність, теплопровідність, звуконепроникність і ін. Пористість будівельних матеріалів змінюється від 0 (сталь, скло) до 85% ( поропласт, пінобетон).

Теплове розширення - збільшення геометричних розмірів зразка, викликане зміною його температури при постійному тиску.

Жаростійкість - спроможність матеріалу в умовах тривалого впливу температур у межах від 2000С до 20000С зберігати або нез-начно змінювати свої фізичні або механічні властивості; визнача-ється температурою, при якій матеріали в умовах тривалого нагрі-вання і наступного охолодження починають руйнуватися або пере-ходити в пластичний стан.

Вогнетривкість - властивість матеріалу протистояти, не плави-тися, впливу високих температур.

Вогнестійкість - спроможність матеріалу зберігати фізикохі-мічні властивості під дією вогню; характеризується тривалістю опору впливу вогню до втрати міцності.

Термостійкість - спроможність матеріалу витримувати різні коливання температур, не руйнуючись, визначається числом поперемінних нагрівань і охолоджень у проточній воді.

Міцність - спроможність матеріалу чинити опір руйнуванню від дії напруг, що виникають у ньому під впливом прикладеного навантаження.

Твердість - властивість матеріалу чинити опір деформуванню або руйнуванню при місцевому силовому впливі; характеризуєть-ся проникненням у нього іншого, більш твердого матеріалу.

Пружність - властивість матеріалу змінювати під дією наванта-ження свою форму та об’єм без ознаки руйнування та відновлю-вати їх після припинення дії сил, що деформують.Пластичність - властивість матеріалу змінювати без руйнації форму і розміри під впливом навантаження або внутрішніх напруг, стійко зберігаючи утворену форму та розміри, під дією наванта-ження або внутрішніх напруг, стійко зберігаючи утворену форму і розміри після припинення цього впливу.

Істинна густина - маса одиниці об'єму матеріалу в абсолютно щільному стані. Густина більшості будівельних матеріалів більше одиниці. Винятком є деревина, пластики.

Середня густина - маса одиниці об'єму матеріалу, включаючи пори і порожнини.

Залежно від густини та пористості середня маса будівельних матеріалів змінюється від 20 кг/м3 (для деяких легких теплоізоля-ційних матеріалів) до 7850 кг/м3 (для сталей)

Термін служби - період часу від початку експлуатації виробу до моменту виникнення граничного стану, зазначеного в технічній документації.

Старіння - зміна фізико-хімічних, механічних властивостей та структури матеріалів при експлуатації або тривалому збереженні, що відбувається в матеріалах із підвищеним рівнем внутрішньої енергії.Деформованість - властивість твердих матеріалів змінювати форму або об’єм під дією механічного навантаження, Власної ма-си, температури, намагнічування, електричного заряду; визнача-ється рівнем пружних і залишкових деформацій при заданих зов-нішніх впливах.

Електричний опір - властивість матеріалу перешкоджати про-ход-енню електричного струму.

Електропровідність - властивість матеріалу проводити елект-ричний струм під впливом незмінного в часі електричного поля.

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты