Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМолекулалық физика мен термодинамика
Читайте также:
  1. Атомная физика
  2. БИОФИЗИКА
  3. Биофизика слухового восприятия
  4. БХФ: Физика
  5. Диалектика и метафизика в истории философии.
  6. Кешенді қосылыстардың құрылысы. Термодинамикалық және кинетикалық тұрақтылықтардың айырмашылығы
  7. Классикалық механика мен термодинамиканың негізгі концепцияларына сипаттама беріңіз.
  8. Классикалық электродинамиканың негізгі концепцияларының физикалық мәнін айқындаңыз
  9. Корпускулды-толқындық дуализмнің физикалық мәнін анықтаңыз.
  10. Лабораторная работа № 3. Определение ЭДС гальванического элемента. Термодинамика гальванического элемента

1. Идеал газ анықтамасы бойынша:

2. Дальтон заңынын оқылуы, теңдеуі:

3.Идеал газдардың МКТ негізгі теңдеуі:

4. Орташа квадраттық жылдамдықтың формуласын көрсетіңіз.

5. Максвелл таралуының формуласы:

6. Барометрлік формула:

7. Больцман таралуының формуласы:

8. Идеал газ үшін Клапейрон-Менделеев теңдеуі.

9. Изотермдік процесс үшін Бойль-Мариотт заңының теңдеуі, графигі.

10. Изотермдік процесте газдың атқаратын жұмысы:

11. Изотермдік процесте газға берілген жылу ...

12. Изобарлық процесс үшін Гей-Люссак теңдеуі, графигі.

13. Изобарлық процесс үшін ТД-ның 1-ші бастамасының теңдеуі

14. Изобарлық процесте газдың атқаратын жұмысы:

15. Изобарлық процесте газға берілген жылу ...

16. Изохорлық процесс үшін Шарль заңының теңдеуі, графигі.

17. Изохорлық процесс үшін ТД-ның 1-ші бастамасының теңдеуі

18. Изохорлық процесте газға берілген жылу ...

19. Идеал газ үшін Майер теңдеуі.

20. Адиабаттық процесс үшін Пуассон теңдеуі.

21 Адиабаттық процесс үшін ТД-ның 1-ші бастамасының теңдеуі.

22. Газдың адиабаттық процесте атқаратын жұмысы.

23. Адиабаттық процесте газ көлемінің өзгеруі оның . . . өзгеруімен қатар жүреді.:

24. Идеал газдың ішкі энергиясын бірмәнді анықтайтын негізгі шама

25. Қандай процесте идеал газдың ішкі энергиясы өзгермейді:

26. Келтірілген жылу мөлшерінің шамасы

27. Дифференциалы келтірілген жылу мөлшеріне тең күй функциясы

28. Энтропия ұғымын айқындайтын өрнек

29. Қандай процесте энтропия тұрақты болады?

30. Тұйық жүйедегі қайтымды процесте энтропия өзгерісі:

31. Тұйық жүйедегі қайтымсыз процесте энтропия өзгерісі:

32. ТД-ның 3-ші бастамасы – Нернст теоремасының формуласы33 .Тура циклда орындалатын термодинамикалық жұмыс.

34. Кері циклда орындалатын термодинамикалық жұмыс.

35. Меншікті жылу сыйымдылығының формуласы:

36. Заттың бір молін 1 К-ге қыздыруға қажет жылу мөлшері:

37. Тасымалдау құбылысында ішкі үйкеліс үшін Ньютон заңы. формуласы

38. Тасымалдау құбылысында диффузия үшін Фик заңы, формуласы

39.Тасымалдау құбылысында жылу өткізгіштік үшін Фурье заңы, формуласы

40. Нақты газдар үшін Ван-дер-Ваальс теңдеуі.

41. Мөлшері 1 моль нақты газдың ішкі энергиясы:

42. Үш атомды молекуланың айналмалы қозғалыс үлесіне келетін еркіндік дәрежелер саны:

43. 300 К температурадағы оттегі молекуласының кинетикалық энергиясын анықтаңыз

44. Оттегі молекуласының 300 К температурадағы ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясын анықтаңыз.45. Массасы 32 г оттегінің 300 кПа қысым мен 270С температурада көлемі қандай болады: Универсал газ тұрақтысы R= 8.31 Дж/(К·моль):

46. Изобарлық процесте идеал газдың көлемі 2 есе артса, газдың температурасы қалай өзгереді?

47.Баллон ішіндегі идеал газдың температурасы 3 есе артса, газдың қысымы қалай өзгереді?

48. Көлемі 2 л ыдыстағы қысымы 150 кПа екі атомды газдың ішкі энергиясын табыңыз:

49. Егер идеал газдың көлемі изобарлық, изотермдік және адиабаттық процестерде бірдей шамаға ұлғайды деп ұйғарсақ, қандай процесте газдың атқарған жұмысы максимал болады?

50. Егер газдың ішкі энергиясы 200 Дж-ға артып, газдың атқарған жұмысы 100Дж болса, қыздырғыштан газға қанша жылу мөлшері берілген:

51. Изотермдік процесте идеал газға 4000 Дж жылу берілген. Газдың термодинамикалық жұмысы қандай? Ішкі энергиясы қанша өзгерді?

52. Изохорлық процесте идеал газға 5000Дж жылу берілген. Газдың атқарған термодинамикалық жұмысы қандай? Газдың ішкі энергиясы қанша өзгерді?

53. Пайдалы әсер коэффициенті 0,25 жылу машинасының жұмысы 4 кДж болса,осы процесте салқындатқышқа қанша жылу берілген?

54. Карно циклі кезінде атқарылған жұмыс А = 10 кДж. Егер жылу машинасының П.Ә.К. 25% болса, оның тоңазытқышқа берген жылу мөлшері қандай:

55.Екі атомды 1 кмоль газды адиабаттық жолмен сыққанда 145 кДж жұмыс жасалынды. Осы газдың температурасы неше градусқа өзгереді?


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 63; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты