Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Электр өрісі
1.Электр зарядының сақталу заңы.

2. Кулон заңының тұжырымы мен формуласы.

3. Электрстатикалық өрістің күштік және энергетикалық сипаттамалары.

4. Электр өрісі кернеулігінің анықтамасын тұжырымдайтын формула.

5. Нүктелік зарядтың вакуумдегі электрстатикалық өрісінің кернеулігі

8. Электрстатикалық өрістердің суперпозиция принципі қалай оқылады?

9. Электрстатикалық өрістердің суперпозиция принципінің формуласы

10.Вакуумдегі электрстатикалық өріс үшін Остроградский-Гаусс теоремасы

11. Электрстатикалық өріс кернеулігі векторының циркуляциясы туралы теорема формуласы

12.Нүктелік зарядтың вакуумдегі электрстатикалық өрісінің потенциалы

13.Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалының арасындағы байланыс:

14.Электр өрісінің берілген нүктесінде орналасқан бірлік оң зарядтың потенциалдық энергиясына тең физикалық шама ...

15. Электр өрісінің берілген нүктесінде орналасқан бірлік оң зарядқа әсер ететін электрлік күшке тең және бағыттас векторлық шама ...

16. Модулі бойынша тең, аралары зерттелетін нүктеге дейінгі қашықтықпен

салыстырғанда айтарлықтай аз болатын екі нүктелік зарядтар жүйесі ...

17.Дипольдің электрлік моменті:

18. Диэлектриктің поляризация векторы:

19. Изотропты диэлектриктегі электрлік ығысу:

20. Диэлектриктегі электрөріс үшін Остроградский-Гаусс теоремасы:

21.Диэлектриктегі электрстатикалық өріс үшін Остроградский -Гаусс теоремасының формуласы:

22. Сан жағынан өткізгіштің потенциалын бір өлшемге арттыруға қажет зарядқа тең шама..

23. Электрстатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздығы:

24. Сегнетоэлектриктер деген не?

25. Кюри нүктесі - ...

26.Қай график қозғалмайтын нүктелік екі зарядтың арасындағы кулондық күш модулінің зарядтардың ара қашықтығына тәуелділігін сипаттайды?

27. Зарядтары бірдей өлшемдері тең екі кішкентай шардың ара қашықтығын өзгертпей, бір шардың зарядының жартысын екіншісіне ауыстырса, шарлардың кулондық өзара әсерлесу күші қанша өзгереді?

28. Егер екі нүктелік зарядты ара қашықтығын өзгертпей, вакуумнен суға (εсу=81) көшірсе, олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді?

29. Егер екі нүктелік зарядты арақашықтығын 3 есе азайтып, вакуумнен суға (εсу=81) көшірсе, олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді?

30. Көміртегі ионының заряды +2е. Көміртегінің ядросының заряды +6е.

(е – элементар электр заряды). Иондағы электрондар саны . . .

31. Радиусы 5 см зарядталған металл шардың потенциалы 150 В. Шардың бетінен 10см қашықтықтағы нүктенің потенциалы қандай?

32. Квадраттың төбелерінде әрқайсысы +qo төрт нүктелік заряд орналасқан. Квадрат центрінде электр өрісінің кернеулігі мен потенциалы қандай ?

33. Кернеулігі 100В/м біртекті электр өрісінде массасы 1г тең 10мкКл нүктелік заряд қозғалып келеді. Зарядтың үдеуі қандай?

34. Массасы 2m заряды бөлшек біртекті электр өрісінде а үдеуімен қозғалады. Электр өрісінің кернеулігі неге тең?

35. Зарядталған жазық конденсатордың пластиналарының арасында заряды 2·10-9 Кл, массасы 0,5 мг тамшы тепе-теңдікте қалқып тұр. Электр өрісінің кернеулігі қандай және қалай бағытталған?

36. Электрстатикалық өрістің потенциалы φ нүктеде зарядты бөлшектің толық энергиясы W, кинетикалық энергиясы K. Бөлшектің заряды қандай?

37. Жазық конденсатордың электр өрісінің кернеулігі 80 В/м, астарларының ара қашықтығы 4см болса, олардың потенциалдар айырымы: 38. Зарядталған ауа конденсаторының астарлары F күшімен біріне-бірі тартылады. Егер астарлар арасын тұрақтысы ε=2 болатын диэлектрикпен толтырса, олардың өзара тартылу күші неге тең болады?

39. Тұрақты ток көзіне қосылған жазық конденсатордың пластиналарының арасын 2 есе өсірсе, электр өрісі энергиясы қалай өзгереді?

40. Тұрақты ток көзіне қосылған жазық конденсатордың пластиналарының арасын диэлектрлік өтімділігі ε=5 диэлектрикпен толтырса, оның энергиясы қалай өзгереді?

41. Радиустары R және 2R зарядталған металл шарлардың зарядтарының беттік тығыздықтары бірдей σ12. Кіші шардың потенциалының үлкен шар потенциалына қатынасы қандай?

42. Нүктелік q=20нКл зарядты электр өрісінің екі нүктесінің арасында тасымалдағанда сыртқы күштер A= 4мкДж жұмыс атқарған.Электр өрісінің атқарған жұмысын Aэл , екі нүктенің потенциалдар айырымын Δφ анықтаңыз.

43. Электр өрісінің А нүктесіндегі потенциалы 100В, ал В нүктесіндегі потенциалы 200В. Шамасы 5 мкКл зарядты А нүктесінен В нүктесіне көшіргенде электр өрісінің атқарған жұмысы қандай?

44.Нүктелік оң Q зарядтың электр өрісінде зарядтан бірдей қашықтықта орналасқан А және В нүктелерінің потенциалдар айырымы :

45. Ауалық конденсатордың астарларының арасындағы потенциалдар айырымы 480В. Егер олардың арасына слюда пластина енгізсе, потенциал айырымы қандай болады? Слюданың диэлектрлік өтімділігі .

46. Біртекті электр өрісіне бастапқы жылдамдықпен ұшып кірген протон кернеулік сызықтарының бойымен қозғалғанда, оның жылдамдығы артты. Протонның бастапқы жылдамдығының бағыты;

 

A) B)

C) D)

E)

47. Суретте біртекті электр өрісіндегі электрон бейнеленген. Электронға әсер етуші күш қалай бағытталған және электронның қозғалысы қандай болады?

А) солға, бірқалыпты

B) солға, бірқалыпты үдемелі

C) оңға, бірқалыпты

D) қозғалмайды.

E) оңға, бірқалыпты үдемелі .


48.Тең қабырғалы үшбұрыштың екі төбесінде шамалары бірдей аттас зарядтар орналасқан. Үшбұрыштың үшінші төбесінде кернеулік векторы...

 

А) жоғары бағытталған

 

B) төмен бағытталған

 

C) оңға бағытталған

 

D) солға бағытталған

E) «бізге қарай» бағытталған

 

 

49. Зарядталған жазық конденсатор кернеу көзінен ажыратылған. Конденсатордың пластиналарының арасын 2 есе өсірсе, электр өрісі энергиясы қалай өзгереді?

50.Электр сыйымдылығы С болатын q зарядқа дейін зарядталған конденсаторға сыйымдылығы дәл сондай зарядталмаған конденсаторды параллель жалғаған. Осылай жалғаған екі конденсатордан құралған жүйеның энергиясы қандай өрнекпен анықталады?

51. Кернеулігі Е=12 кВ/м біртекті электр өрісінде күш сызықтарына перпендикуляр диэлектриктен (ε=3) жасалған жазық параллель пластинка қойылған. Осы жағдайдағы Р поляризацияланудың сандық мәнін анықтаңыз:

52. Сфералық бет ішінде 2 нКл, -3 нКл, 6 нКл және 4нКл нүктелік зарядтар орналасқан. Электрстатикалық өріс кернеулігі векторының ағыны неге тең? ( 8,85·10-12 Ф/м-электрлік тұрақты)

53. Вакуумде 2·10-9 Кл нүктелік зарядтан 0,4 м және 1 м қашықтықта орналасқан екі нүкте үшін электрстатикалық өрістің потенциалдар айырымы қандай? Бірінші нүктеден екіншісіне нүктелік 4·10-10 Кл оң зарядты көшіргенде қандай жұмыс атқарылады?

54.Вакуумде орналасқан радиусы 2 см шар 5·10-7 Кл/м2 беттік тығыздықпен біркелкі зарядталған. Шардың центрінен 0,5 м қашықтықтағы нүктеде электр өрісінің потенциалы неге тең? Шардың ішінде электр өрісінің потенциалы неге тең?

55. Вакуумде оңашаланған диаметрі 4 см шар 100 В потенциалға дейін зарядталған. Шардың бетінде таралған электрондардың саны қандай? 72.Тізбектей қосылған екі конденсатор ( 2 мкФ, 8 мкФ) кернеуі 200 В тұрақты ток көзіне тұйықталған. Әр конденсатордағы потенциалдар айырымын және әр конденсатордың энергиясын анықтаңыз.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 371; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты