Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Пайдаланылған әдебиеттер




Читайте также:
  1. Олданатын әдебиеттер тізімі
  2. Осымша әдебиеттер
  3. осымша әдебиеттер

1. Абдулаев Ж., Асқаров П. Физика курсы. -Алматы: Ғылым: 2004.

2. Абдула Ж., Мұқашева Ә., Сатаев Л. Жалпы физика курсының есептер

жинағы. –Астана: 2006.

3. Ақылбаев Ж.С., Гладков В.Е., Ильина Л.Ф. Механика. -Астана: 2005.

4. Ақылбаев Ж.С., Құрманов М.К. Физикалық терминдердің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі. I, II том. -Алматы: 1994.

5. Әкімбеков Е.Т. Физика-1. Оқу құралы. -Астана: 2007.

6. Әкімбеков Е.Т. Физика-2. Оқу құралы. -Астана: 2008.

7. В.Ветрова В.Т. Сборник задач по физике с индивидуальными заданиями.

-Минск: 1991.

8. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы.

-Алматы: 1974.

9. Детлаф А.А, Яворский Б.М. Курс физики. -М.: Высш. шк., 2002.

10. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Т.1.:Физика

және астрономия. -Алматы: Рауан, 1999.

11. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік.

Т.5.: Энергетика. -Алматы: Рауан, 2000.

12. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік.

Т.6.: Электроника, радиотехника және байланыс. -Алматы: Рауан, 2000.

13. Құлбекұлы М. Электр және магнетизмнің физикалық негіздері.

-Алматы: Қарасай, 2009.

14. Орфографиялық сөздік. -Алматы: Тіл білімі институты, 2007.

15. Савельев И.В. Курс физики. –Т.1-4. -М.: Наука, 1989.

16. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности. -М.: 1998.

17. Сивухин Д.В. Общий курс физики. –Т.1-3. -М.: 1989.

18. Сыздықов А. Физика анықтамалығы. Оқу құралы. -Астана: 2008.

19. Сыздықов А. Физика анықтамалығы-2. Оқу құралы. -Астана: 2010.

20. Трофимова Т.И. Курс физики. -М.: Изд. центр «Академия», 2007.

21. Трофимова Т.И. Физика в таблицах и формулах. -М.: Дрофа, 2002.

22. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для ВТУЗов.-М.: 2005.

23. Фейнмановские лекции по физике. –Т.1-6. -М.: Мир, 1999.



24. Физическая энциклопедия. 9-изд. -М.: Наука, 1995.

 

 

МАЗМҰНЫ
Алғы сөз ....................................................................................................
Силлабус ...................................................................................................
1-тақырып Кіріспе. Механиканың құрылымы мен негізгі анықтамалары ..............................................................................................  
Кинематика..................................................................................................
2-тақырып Материалдық нүкте мен қатты дененің ілгерілемелі қозғалысының динамикасы ........................................................................  
3- тақырып Жұмыс, энергия, қуат..............................................................
4-тақырыпҚатты дене механикасы ..........................................................
5-тақырып Молекулалық физика мен термодинамика ...........................
6-тақырып Термодинамика негіздері ........................................................
7-тақырып Газдағы тасымалдау құбылыстары.........................................
8-тақырып Электрстатика. Вакуумдегі электр өрісі.................................
9-тақырып Электрстатикалық өрістің жұмысы ........................................
10-тақырып Электрстатикалық өрістегі диэлектрик ...............................
11,12–тақырып Тұрақты электр тогы .......................................................
13-тақырып Вакуумдегі магнит өрісі ........................................................
14-тақырып Электрмагниттік индукция ...................................................
15-тақырып Электрмагниттік өріс үшін Максвелл теориясы .................
Зертханалық жұмыстар............................................................................
№ 1 Цилиндр пішінді қатты дененің тығыздығын анықтау ....................
№ 3 Дененің көлбеу жазықтық бойымен қозғалысын зерттеу................
№ 5 Серіппелі маятниктің тербелісін зерттеу ...........................................
№ 6 Трактор шатунының инерция моментін анықтау..............................
№ 9 Максвелл маятнигінің инерция моментін анықтау ..........................
№ 14 Стокс әдісімен сұйықтың тұтқырлық коэффициентін анықтау
№ 15 Адиабаттық ұлғаю әдісімен газдың меншікті жылу сыйымдылықтарының қатынасын анықтау ....................................  
№ 16 Капиллярлық әдіспен ауаның тұтқырлық коэффициентін анықтау ...............................................................................................
№ 17 Бірінші текті фазалық ауысуды зерттеу ..........................................
№ 22 Өткізгіштердің кедергісін көпір схемасының көмегімен анықтау
№ 5.1.2 Өткізгіштің меншікті кедергісін анықтау ...................................
№ 28 Жердің магнит өрісі кернеулігінің горизонталь құраушысын анықтау ...............................................................................................  
№ 30 Кедергі арқылы конденсатордың разрядталуын зерттеу ..............
Практикалық сабақ есептері ......................................................................
Есептердің жауабы ......................................................................................
Өздік жұмыс тапсырмалары .......................................................................
Емтихандық тест сұрақтары .......................................................................
Нұсқалардың үлгілері ................................................................................
Пайдаланылған әдебиеттер ........................................................................

 




Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 224; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты