Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інспектування системи фізичного виховання в дошкільних закладах
Успішна реалізація завдань фізичного виховання дошкільників великою мірою залежить від організаційної діяльності відділів (управлінь) народної освіти, зокрема від умінь інспектора забезпечити ефективний контроль та керівництво за даним напрямком роботи педагогічного колективу дошкільного закладу.

На інспектора покладається обов'язок систематичного та всебічного вивчення навчально-виховного процесу в дитячих садках, аналізу результативності фізичного виховання; виявлення, розповсюдження та впровадження передового досвіду; вживання оперативних заходів щодо найшвидшого усунення встановлених недоліків та ліквідування тих причин, які їх викликали; надання дійової методичної допомоги дошкільним працівникам в успішному та повному вирішенні завдань фізичного виховання.

У своїй практичній діяльності інспектор керується загальноприйнятими та апробованими багаторічною практикою принципами контролю та керівництва – це науковість, цілеспрямованість, оперативність, компетентність, вимогливість, принциповість. Система фізичного виховання дошкільників може вивчатися як під час фронтальної, так і тематичної перевірки. Однак тематична перевірка дає змогу глибше й різнобічно проаналізувати стан фізичного виховання дітей в усіх вікових групах і розробити конкретні заходи, спрямовані на усунення недоліків і поліпшення організації та змісту фізичного виховання в дошкільному закладі.

Здійснюючи контроль за виконанням вимог програми з розділу «Фізичне виховання», інспектор вивчає такі питання:

ü Керівництво та контроль за фізичним вихованням з боку завідуючої, методиста, лікаря (мед. сестри).

ü Створення необхідних умов для повної реалізації завдань з фізичного виховання.

ü Стан навчально-виховної роботи з фізичного виховання.

ü Створення оптимального рухового режиму в дошкільному закладі.

ü Робота з батьками в організації фізичного виховання в сім'ї.

Оцінюючи керівництво і контроль за фізичним вихованням у дошкільному закладі, інспектор встановлює компетентність завідуючої та методиста в сучасних вимогах до організації та змісту різних форм фізичної культури дошкільників, виявляє їхню ініціативність та творчий підхід у подальшому удосконаленні даного напрямку виховної роботи. Перевіряє всі аспекти управління системою фізичного виховання: планування, організацію і координацію діяльності вихователів усіх вікових груп та контроль за виконанням ними програми.

Планування треба розглядати як важливу умову забезпечення ефективності всієї роботи педагогічного колективу з фізичного виховання дітей. Наступна ланка перевірки – організаційна діяльність завідуючої з реалізації плану, тобто її робота з педагогічним колективом. Ефективність контролю залежить від систематичності відвідувань завідуючою та методистом різних організаційних форм фізичного виховання (заняття, ранкова гімнастика та ін.) з подальшим їх аналізом.

Інспектор обов'язково перевіряє, наскільки об'єктивно і методично правильно аналізується робота з фізичного виховання, які пропозиції даються щодо її поліпшення, чи розглядаються ці питання на педагогічних радах або виробничих нарадах педагогічного колективу.

При перевірці слід також з'ясувати, які умови створені для підвищення кваліфікації і вдосконалення майстерності вихователів (вивчення, удосконалення і впровадження передового досвіду, своєчасна курсова перепідготовка, самоосвіта вихователів і т.д.), оцінити їх.

Перевіряючи роботу медичного персоналу, інспектор визначає не тільки стан лікувально-профілактичної роботи, а й здійснення медичного контролю за системою фізичного виховання в дитячому садку, зокрема за організацією рухового режиму, методикою та технікою проведення масажу і гімнастики у ясельних групах, заняттями з фізичної культури, ранковою гімнастикою, рухливими іграми, вправами спортивного характеру та ін., дотриманням профілактичних заходів щодо боротьби з травматизмом, а також за загартуванням, санітарно-гігієнічним станом місць та умовами проведення різних організаційних форм з фізичної культури; за дотриманням режиму дня та організацією раціонального харчування; санітарно-освітньою роботою медичного персоналу з питань фізичного виховання.

Тісний контакт в роботі вихователів та медичних праців­ників необхідний для здійснення індивідуального підходу до дітей, зміцнення їх здоров'я, загартування; попередження порушень постави та профілактики плоскостопості.

Вивчаючи дані медичних оглядів, тогорічні показники фізичного розвитку, стану здоров'я, постави дітей порівнюють зі станом на сьогодні, їх зіставлення та аналіз дають змогу конкретно встановити ефективність усієї системи фізичного виховання. Якщо показники мають тенденцію до покращання, можна зробити висновок, що колектив успішно вирішує завдання фізичного виховання. У випадку погіршення показників (збільшується кількість дітей з порушенням постави; кількість днів, які пропущені дошкільниками у зв'язку з хворобою), треба з'ясувати причини та зробити висновок про серйозні прорахунки в організації фізичного виховання в дитячому садку.

В основу аналізу стану захворювань дітей покладено підрахунок пропусків днів однією дитиною через хворобу за рік в районі або місті. Для підрахунку кількості днів, які пропущені однією дитиною через хворобу за рік, необхідно кількість днів, пропущених через хворобу за рік, поділити на середньорічну кількість дітей. Оцінюючи стан матеріальної бази для проведення різних організаційних форм роботи з фізичного виховання, слід звернути увагу на раціональність обладнання фізкультурного майданчика, наявність необхідного стаціонарного інвентарю: гімнастична стінка, колода, яма для стрибків, щити для метання в ціль та ін. У зимовий період на майданчику створюють умови для корисного перебування дітей на свіжому повітрі, виконання основних рухів, проведення різних рухливих ігор, вправ спортивного характеру (катання на санчатах, ковзанах, ходьби на лижах, ковзання на льодових доріжках). Все це сприяє стимулюванню рухової активності дітей.

Фізкультурний зал також повинен мати все необхідне обладнання: гімнастичну стінку, канати для лазіння, гімнастичні лави, куби та ін., а також достатню кількість дрібного фізкультурного інвентарю (м'ячі, обручі, гімнастичні палиці, скакалки тощо).

Необхідною умовою правильної організації освітньо-виховного процесу є обов'язкове дотримання санітарно-гігієнічних вимог у груповій кімнаті та фізкультурному залі. Чистота повітря, правильне освітлення, відповідність меблів зросту дітей створюють оптимальні передумови для зміцнення їхнього здоров'я.

Спостерігаючи й аналізуючи всі види дитячої діяльності, інспектор звертає увагу на чіткість виконання режиму дня, врахування умов роботи, пори року та правильність проведення режимних процесів. Якщо режим порушується, з'ясовує причини, вживає заходів щодо їх усунення.

Захворювання гострими респіраторними інфекціями значною мірою залежить від недостатньої уваги до проведення дійових заходів, спрямованих на загартування організму дітей, організації їхнього сну на повітрі, від недостатньої санітарно-роз'яснювальної роботи серед педагогічного колективу та батьків. Тому інспектору необхідно ознайомлюватися з організацією загартовуючих процедур, перевіряти вид загартування (повітрям, водою, сонцем), час його проведення, стан здоров'я дітей. Слід визначити, кому з дітей протипоказані ті чи інші загартовуючі процедури, чи відомо про це вихователю, як здійснюється лікарський контроль, яка тематика та зміст консультацій для вихователів і батьків, що проводить медичний персонал.

Нормальний фізичний розвиток дітей можливий тільки при раціональному харчуванні. Організацію харчування дітей інспектор перевіряє при особистому спостереженні та ознайомленні з відповідною документацією. Він відмічає, як ведеться облік виконання рекомендованих норм харчування, калорійності та вітамінізації харчування. Аналіз меню за два-три місяці дає можливість встановити, чи отримують діти у достатній кількості овочі, фрукти, рибу, молочні продукти і т.д.

Слід перевіряти видачу та розкладку продуктів за день, відмітити, як дотримуються існуючі норми відпуску продуктів, строки використання продуктів, що швидко псуються (молоко, м'ясо, кефір, сир та ін.), вартість щоденного раціону.

Перевіряючи стан освітньо-виховної роботи з фізичного виховання, інспектор відвідує ранкову гімнастику, заняття з фізичної культури, гігієнічну гімнастику після денного сну, оцінює організацію та зміст прогулянок, під час яких проводяться рухливі ігри та вправи спортивного характеру. Він заздалегідь визначає мету відвідування (ступінь оволодіння дітьми фізичними вправами відповідно до вимог програми; ознайомлення з методикою роботи вихователя і т.д.) та вивчає планування роботи вихователя. Якщо виникає необхідність, потрібно звернутися до програми, інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України, відповідної методичної літератури. Вимоги щодо аналізу різних організаційних форм фізичного виховання докладно розглянуто в XVI главі.

Здійснюючи перевірку дошкільного закладу, інспектор повинен виходити з того, що рухова активність дошкільників повинна складатися з 2-3 годин на день, враховуючи раціональність її розподілу в режимі дня. Оптимальний руховий режим передба­чає проведення на високому методичному рівні всього комплексу організаційних форм фізичного виховання: ранкової гімнастики, занять з фізичної культури з достатньою повторною щільністю, гігієнічної гімнастики після денного сну, фізкультурних хвили­нок та пауз, рухливих ігор (не менше 4-5) під час прогулянки, пішохідних переходів та вправ спортивного характеру.

Перевіряючи виховну роботу в групах, з'ясовують, як завідуюча та методист забезпечують виконання передбачених річним планом заходів. Визначають зміст і форми роботи з сім'єю, її дієвість, які є труднощі; як дитячий садок допомагає батькам набувати знань з фізичного виховання дітей (лекції, консультації, бесіди, відкриті заняття тощо).

На основі спостережень, вивчення документації, перегляду та аналізу організаційних форм фізичної культури інспектор робить висновки про стан фізичного виховання в дошкільному закладі.

Висновки інспекторської перевірки повинні мати всебічний аналіз роботи педагогічного колективу з фізичного виховання дошкільників відповідно до вимог програми, відображаючи фактичний стан системи фізичного виховання, її результативність щодо зміцнення здоров'я, поліпшення фізичного розвитку та рухової підготовленості, постави дітей, базуватися на конкретних фактах перевірки, бути принциповими.

Пропозиції інспектора завідуючій, методисту, вихователям, які органічно продовжують висновки та логічно випливають з них, спрямовуються на усунення виявлених недоліків та удосконалення системи фізичного виховання. Вони мають бути конкретними і реальними для виконання у встановлені строки з урахуванням можливостей педагогічного колективу дитячого садка, його матеріальної бази і т.д. Звичайно, ефект інспектування досягатиметься лише тоді, коли педагогічний колектив врахує всі зауваження і виконає пропозиції, які стосуються кожного працівника щодо подальшого вдосконалення системи фізичного виховання дітей.

Контрольні питання

1. Які функції методиста районного (міського) методичного кабінету в удосконаленні системи фізичного виховання дошкільників у своє­му регіоні?

2. Назвіть основні форми підвищення кваліфікації дошкільних праців­ників з питань фізичного виховання дітей.

3. Охарактеризуйте форми розповсюдження передового досвіду з фізичного виховання дітей у практиці роботи дошкільних закладів.

4. Які основні питання з системи фізичного виховання дошкільників вивчає інспектор відділу народної освіти?


Глав а II. Викладання курсу «Методика фізичного виховання в дошкільних закладах» у педагогічному училищі


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 280; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты