Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРобота предметної комісії
Читайте также:
  1. IV. Практична робота
  2. V. ПРАКТИЧНА РОБОТА
  3. WORK. APPLYING FOR A JOB. РОБОТА. ЗВЕРНЕННЯ ПО РОБОТУ.
  4. Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Робота в термодинаміці
  5. Две проблемы с роботами
  6. Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца
  7. Залікова контрольна робота
  8. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ БЕТОННИХ, АРМАТУРНИХ І ОПАЛУБНИХ РОБОТАХ
  9. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗЕМЛЯНИХ РОБОТАХ
  10. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ КАМ'ЯНИХ РОБОТАХ

Викладачі курсу «Методика фізичного виховання в дошкільних закладах», які працюють в даному педагогічному училищі, а також викладачі з фізичного виховання, анатомії та фізіології, педіатрії та гігієни об'єднуються в предметну комісію. Основна мета її – підвищувати педагогічну майстерність викладачів, сприяти покращанню викладання вищезазначених навчальних дисциплін та здійснювати більш чіткі міжпредметні зв'язки між ними.

Голова комісії складає план роботи на навчальний рік, в якому наводяться питання для обговорення на засіданні комісії, відповідальні особи та строки виконання. У коло цих питань входить затвердження робочих планів вивчення певного курсу, перелік домашніх завдань, тематика курсових робіт, інформація про новинки методичної літератури, про матеріали науково-практичних конференцій та педагогічних читань. На засіданнях комісії аналізується та узагальнюється досвід роботи з методики викладання окремих тем курсу, затверджується графік взаємовідвідування викладачами уроків з подальшим їх обговоренням.

На заключному засіданні комісії голова підбиває підсумки її роботи і намічає основні завдання щодо підвищення педагогічної майстерності викладачів на наступний навчальний рік.

Контрольні питання

1. Які завдання навчальної дисципліни «Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку»?

2. Які вимоги до складання робочого плану та конспекту уроку з методики фізичного виховання дітей дошкільного віку?

3. Охарактеризуйте особливості керівництва самостійною роботою учнів з питань фізичного виховання дошкільників.

4. Які вимоги до оцінювання теоретичних знань та практичних умінь учнів з методики фізичного виховання дошкільників?

5. Охарактеризуйте зміст роботи предметної комісії викладачів дисципліни «Методика фізичного виховання в дошкільних закладах».


ЛІТЕРАТУРА

1. Адашкявичене 9-Й. Баскетбол для дошкольников. - М., 1983.

2. Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. - 3-е изд. - М., 1977.

3. Алябьева М.Н. Физическое воспитание детей раннего возраста. -2-е изд. - К., 1978.

4. Бабина К.С. Утренняя гимнастика в детском саду. - М., 1978.

5. Вавилова Е.Н. "Учите бегать, ползать, лазать и метать. — М., 1983.

6. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. -М., 1986.7. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Фізичне виховання дітей у дошкіль­ному закладі. - К., 2001.

8. Вільчковський Е.С. Методика фізичного виховання в дитячому сад­ку. - К., 1979.

9. Вильчковский 9.С. Развитие двигательной функции у детей. - К., 1983.

10. Вільчковський Е.С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку. -К., 1985.

11. Вильчковский 9.С. Физическое воспитание дошкольников в семье. -К., 1987.

12. Вільчковський Е.С. Рухливі ігри в дитячому садку. - К., 1989.

13. Вільчковський Е.С. Ранкова гімнастика дошкільників під музику. -К., 1989.

14. Вильчковский 9.С. Психолого-педагогические основьі системи фи­зического воспитания дошкольников // Воспитание детей дошколь-ного возраста. - К., 1991.

15. Вільчковський Е.С, Козленко М.П., Цвек С.Ф. Системи фізичного виховання молодших школярів. - К., 1992.

16. Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров'я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. - К., 1998.

17. Волков Л.В. Физические способности детей и подростков. - К., 1981.

18. Волкова С.С. Как воспитать здорового ребенка. - К., 1981.

19. Гришин В.Г., Осипов Н.Ф. Мальїши открмвают спорт. - М., 1975.20. Голощекина М.П. Лижи в детском саду. - 2-е изд. - М., 1977.

21. Губерт К.Д., Рисе М.Г. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. -М., 1981.

22. Детские подвижньїе игрьі народов СССР / Под ред. А.В.Кистяковс-кой, Т.И.Осокиной. - М., 1983.

23. Дмитренко Т.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей ранньо­го і дошкільного віку. - 2-е вид. - К., 1979.

24. Дмитренко Т.І. Спортивні вправи і розваги для дітей дошкільного віку.-К., 1976.

25. Дмитренко Т.І. Руховий режим у дитячому садку. - К., 1980.

26. Запорожец А.В. Развитие произвольньїх движений. - М., 1960.

27. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического вос­питания детей дошкольного возраста: Учебник для пединститутов. - 3-є изд.-М., 1985.

28. Кистяковская М.Ю. Развитие движений у детей первого года жиз-ни. -М., 1970.

29. Козленко М.П., Вільчковський Е.С, Цвек С.Ф. Теорія і методика фізичного виховання (початкові класи). - К., 1984.

30. Лайзене СЯ. Физическая культура для малмшей. - 2-е изд. - М., 1987.

31. Лескова Г.П., Вуцинская П.П., Васюкова В.И. Обінеразвивающие упражнения в детском саду. - М., 1981.

32. Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием детей дошкольного возраста (метод, указания). - М., 1983.

33. Никитин Б., Никитина Л. Ми и наши дети. - М., 1980.

34. Осокина Т.Н., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванню в детском саду. - М., 1991.

35. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - 3-є изд. - М., 1986.

36. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С Игрн и развлечения детей на воздухе. - 2-е изд., М., 1983.

37. Осокина Т.И. Как научить детей плавать. - 3-є изд. - М., 1986.38. Програма виховання в дитячому садку. - К., 1991.

39. Пустннникова Л.М. Коньки в детском саду. - М., 1979.

40. Степаненкова 9.Я. Теория и методики физического воспитания и развития ребенка. - М., 2001.

41. Тимофеева Е.А. Подвижньїе игрн для детей младшего дошкольно­го возраста. - 2-е изд. - М., 1986.

42. Теория и методика физического воспитания: В 2 т. / Под ред. Т.Ю. Круцевич. - К., 2003.

43. Тонкова-Ямпольская Р.В., Черток Т.Я. Ради здоровья детей. - М., 1985.

44. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурньїе занятия на воздухе с деть-ми дошкольного возраста. — М., 1983.

45. Фролов В.Г. Игрм и физические упражнения на прогулках. - М., 1986.

46. Фомина А.И. Физкультурньїе занятия и спортивньїе игрм в детс-ком саду. - 2-е изд. - М.,-1984.

47. Цвек С.Ф. Спортивні вправи та розваги дошкільнят. - К., 1990.

48. ПІейко М.К. Рухливі ігри дошкільників. - 3-є вид. - К., 1972.

49. Шишкина В.А. Азбука движений мальїша. - Минск, 1985.

50. Шишкина В.А. Движение + движение. - М., 1992.

51. Юрко Г.П., Спирина В.П., Сорочек Р.Г., Уварова З.С. Физическое вос-питание детей раннего и дошкольного возраста. - 2-е изд. - М., 1978.


зміст


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты