Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання курсу та його програма
Курс «Методика фізичного виховання в дошкільних закладах» у педагогічному училищі передбачає вивчення питань теорії і методики фізичного виховання дітей від 1 до 6 років, оволодіння учнями знаннями, вміннями та навичками для проведення різних організаційних форм фізичної культури у дошкільних закладах. Вони повинні навчитися грамотно планувати свою роботу з фізичного виховання дітей у різних вікових групах, вміти аналізувати досягнуті результати, знати основні форми та зміст педагогічної роботи з батьками з питань фізичного виховання дитини в сім'ї.

Вивчення цього курсу передбачає тісний зв'язок з іншими дисциплінами навчального плану: педагогікою, психологією, анатомією, фізіологією, гігієною дітей дошкільного віку та ін. Важливо також здійснювати взаємозв'язок у практичній підготовці учнів між даною навчальною дисципліною та курсом «Фізичне виховання».

Необхідно прищеплювати учням стійкий інтерес, повагу та любов до своєї професії, стимулювати в них творчий підхід та відповідальність стосовно фізичного виховання дітей. Формувати звичку та потребу до систематичних занять фізичною культурою та спортом, слідкувати за своїм фізичним розвитком та руховою підготовленістю. Це необхідно їм для майбутньої роботи з фізичного виховання в дитячому садку, впевненого та правильного показу фізичних вправ, елементів спортивних та рухливих ігор, вправ спортивного характеру.

Викладання курсу «Методика фізичного виховання в дошкільних закладах» здійснюється в педагогічному училищі за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програма курсу складається з пояснювальної записки, змісту курсу та списку рекомендованої літератури з методики фізичного виховання. У пояснювальній записці розглядаються завдання курсу, дається характеристика видів уроків (теоретичні та практичні заняття), форми самостійної роботи учнів, вимоги до обліку їх успішності; рекомендується орієнтовний тематичний план курсу, де даються поради щодо розподілу навчальних годин на певні теми теоретичних та практичних уроків.

Зміст курсу передбачає проведення з учнями занять з методики фізичного виховання дітей дошкільного віку, на яких розкриваються завдання, засоби, основи навчання, виховання та розвитку дітей, фізичне виховання дітей першого та другого року життя, методику навчання фізичних вправ, рухливих ігор, вправ спортивного характеру, організаційні форми фізичного виховання (заняття з фізичної культури, ранкова гімнастика, фізкультхвилинки та ін.), планування та облік роботи з фізичного виховання у дошкільному закладі, вимоги до фізкультурного інвентарю та обладнання. З кожної теми зазначені основні питання, які викладач розкриває під час теоретичних уроків та названі теми практичних занять, на яких учні поглиблюють знання з методики та набувають певних вмінь, необхідних їм для майбутньої роботи з фізичного виховання в дитячому садку.

Зміст програми відбиває провідні питання науки та методики про фізичне виховання дітей від одного до шести років. У додатку наведено список літератури з теорії та методики фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. Цю літературу рекомендують учням для самостійного вивчення.

Планування курсу

На основі програми та рекомендацій щодо розподілу навчальних годин у тематичному плані викладачем методики фізичного виховання дітей дошкільного віку складається робочий план на кожне півріччя навчального року.

Викладач уточнює кількість годин на кожну тему, завдання, зміст теоретичних та практичних занять, а також методику їх проведення. У робочому плані формулюються питання, які учні вивчають самостійно за джерелами методичної літератури, характер їх виконання та обсяг, на яких конкретно уроках їх давати та перевіряти. З кожної теми називаються наочні посібники та технічні засоби навчання (діафільми, навчальні фільми, магніто­фонні записи та ін.), які є в училищі. До кожної теми дається перелік літератури, яку вони вивчають додатково до навчального посібника, а також матеріали, що зберігаються у методичному кабінеті училища.

Робочий план складається за загальноприйнятою формою (за Д.В. Хухлаєвою)

Тема та зміст Форми вивчення матеріалу Кількість годин ТЗН, наочні, посібники Завдання учням для самостійної роботи Форми звітності Література
             

До плану також додається графік проведення показових організаційних форм фізичного виховання в дитячому садку (заняття, ранкова гімнастика, рухливі ігри та ін.) під час відвідування його учнями разом з викладачем (практика без відриву від занять в училищі).

Чітко складений робочий план дозволяє учням краще засвоїти запропонований програмою методичний матеріал та сформувати в них необхідні для практичної роботи вміння та навички. План розглядається та обговорюється на предметній комісії училища, а потім затверджується керівництвом (директором або заступником директора з навчальної роботи).

Перед кожним уроком викладач намічає конкретні освітні та виховні завдання. Формулювання завдань уроку пов'язане зі змістом навчання. Також визначаються основні поняття, які учні повинні засвоїти, які вміння в них сформувати, можливості даного матеріалу для розвитку творчого мислення учнів, формування їх пізнавальних інтересів, педагогічних здібностей та активності. У конспекті визначаються запитання для учнів з попередньої теми уроку, намічаються прийоми активізації учнів, наочні посібники, технічні засоби навчання та домашні завдання.

Викладач, який має невеликий стаж роботи (до 4-5 років), пише конспект, де наводиться розгорнутий текст методичної інфор­мації. Більш досвідчений викладач складає конспект у вигляді тез. Він також може використовувати свої конспекти уроків за минулі роки.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 102; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты