Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПредмет та об'єкти бухгалтерського обліку виконання бюджетів.
 

Облік виконання бюджету має досить суттєву специфіку, яка пояснюється своєрідними предметом та відповідно об’єктами обліку.

Так, предметом БОВБ виступає процес виконання Державного та місцевих бюджетів. Його об’єкти визначаються відповідно до облікової номенклатури, а саме:

1) фінансові ресурси бюджету;

2) інші активи;

3) зобов’язання;

4) кошти бюджетів;

5) кошти розпорядників коштів;

6) розрахунки;

7) результат виконання бюджету;

8) доходи бюджету;

9) видатки бюджету;

10) планові показники бюджетів.

Методом БОВБ є сукупність прийомів і засобів, що використовуються для отримання інформаційних даних про виконання бюджету. Складові методу традиційні та відповідають колу методичних прийомів, визначених вітчизняною теорією науки про бухгалтерський облік. Це — документування, інвентаризація, оцінка, рахунки і подвійних запис, облікові реєстри та форми, баланс і звітність.

Особливості системи бухгалтерського обліку та звітності з виконання Державного та місцевих бюджетів

1. Якщо фінансові операції суб’єктів господарювання спрямовані на отримання прибутку, то в фінансових операціях, що здійснює держава, домінуючим є надання державних послуг. Навіть через їх природу (податковий характер доходів, видатки з метою забезпечення загальнодержавних інтересів) операції держави не залежать від отримання прибутку:

• сума доходів важлива лише настільки, наскільки вона є джерелом покриття видатків;

• видатки здійснюються в загальнодержавних інтересах і не оцінюються за фінансовою рентабельністю. З огляду на це в бухгалтерському обліку виконання бюджетів відсутніми є такі категорії, як отриманий прибуток, рентабельність, капітал. Важливе значення для його організації мають поняття: суб’єкти бюджетного процесу, бюджетної класифікації, бюджетних призначень. Превалювання названих понять пояснюється тим, що бюджетні операції мають політичний та адміністративний характер;

• повний склад даних про майновий стан держави. Інформація про майновий стан держави відображається у плані рахунків, за винятком основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (вони обліковуються в бухгалтерських реєстрах розпорядників бюджетних коштів). Стан основних засобів і товарно-матеріальних цінностей до розробки загального національного плану рахунків буде обліковуватися окремо – в бухгалтерських реєстрах розпорядників бюджетних коштів.

2. Бюджетні операції здійснюються в межах бюджетних призначень, установлених законодавством України:

• виконання бюджетів відображається у бухгалтерському обліку відповідно до щорічного Закону про Державний бюджет України;

• для бухгалтерського обліку визначальним є касовий метод, суть якого полягає в тому, що доходи та видатки обліковуються в момент їх зарахування (для доходів) та від дати здійснення платежів (для видатків).3. Бухгалтерський облік з виконання бюджетів відзначається складністю, що пояснюється великою кількістю учасників бюджетного процесу, різноманітністю операцій, великою чисельністю зв’язків. Він дає змогу обробити масові результати (отримання податків та здійснення платежів), одночасно забезпечуючи принцип касової єдності та консолідацію бюджетних рахунків.

4. Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджету передбачає їх зв’язок через єдину бюджетну класифікацію з аналогічними операціями, які реєструють розпорядники бюджетних коштів шляхом застосування єдиних аналітичних бухгалтерських реєстрів.

БОВБ грунтується на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку та звітності, що засновані за такими принципами:

1) законність – звітність повинна відповідати правилам та процедурам, які передбачені законодавчими та нормативними актами;

2) достовірність – правдиве відображення у бухгалтерській звітності фінансових операцій держави з дотриманням вимог відповідних нормативних актів;

3) повнота бухгалтерського обліку – всі операції по виконанню бюджетів в органах Державного казначейства підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні результати операцій органів Державного казначейства, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею. Повнота та достовірність в обліку можливі тільки за умови, якщо облікова політика та процедури органів Державного казначейства забезпечать виконання всіх правил бухгалтерського обліку, а також, якщо ці правила застосовуються без відхилень, з урахуванням реальної оцінки операцій, подій та ситуацій;

4) дата операції – операції по виконанню бюджетів реєструються в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів, що відповідає касовому методу ведення бухгалтерського обліку;

5) прийнятність вхідного балансу – залишки за рахунками на початок поточного звітного періоду мають відповідати залишкам за станом на кінець попереднього звітного періоду;

6) превалювання сутності над формою – операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх суті та економічного змісту, а не за їх юридичною формою;7) суттєвість – у фінансових звітах має відображатись уся істотна інформація, корисна для прийняття рішень керівництвом. Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може вплинути на економічні рішення користувачів звітності;

8) доречність – корисність інформації для підготовки та прийняття економічних рішень;

9) відкритість – фінансові звіти мають бути достатньо зрозумілими і детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції з необхідними поясненнями в записках. Операції повинні відповідати змісту статей звітів. Звітність має бути чітко викладена і зрозуміла для користувача;

10) сталість – постійне, протягом бюджетного року, застосування обраних методів. Зміна методів обліку потребує додаткового обгрунтування і розкриття у фінансових звітах.

11) правильність – сумлінне застосування прийнятих правил та процедур;

12) обережність – обгрунтована, розсудлива оцінка фактів;

13) незалежність – відокремленість фінансових бюджетних років (звітних періодів);

14) співставність – можливість визначення тенденцій виконання бюджету через співставлення інформації, що міститься у бухгалтерському обліку і звітності за певний період часу;

15) своєчасність – забезпечення своєчасною інформацією органів законодавчої та виконавчої влади, які приймають рішення, здійснюють оцінку виконання бюджету, готують пропозиції щодо складання бюджету, тощо, та інших користувачів;

16) безперервність - оцінка активів здійснюється, виходячи з того, що процес виконання бюджетів є постійним;

17) консолідація – складання зведеної фінансової звітності про виконання бюджетів в цілому по системі Державного казначейства України з урахуванням підвідомчих управлінь та відділень в розрізі бюджетів, за винятком залишків за внутрішньосистемними розрахунками;

18) окреме відображення активів та пасивів - цей принцип передбачає, що всі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді. Усі рахунки є активними або пасивними за винятком клірингових (рахунків за розрахунками), технічних та транзитних рахунків.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 21; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты