Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання, значення функції та особливості бухгалтерського обліку виконання бюджетів.
 

Бухгалтерський облік виконання бюджету (далі БОВБ) є системою нагляду, відображення, узагальнення та контролю якісних і кількісних змін процесу виконання бюджету з метою його управління.

Суть бюджетного обліку найбільше виявляється в його функціях, до яких належать:

1) спостереження, відображення та узагальнення процесу виконання бюджету;

2) управління і керівництва процесом виконання бюджету і забезпечення планування бюджету;

3) контроль за процесом виконання бюджету;

4) забезпечення збереження засобів бюджету та власності, що належить бюджетним установам.

Усі ці функції перебувають у взаємозв’язку і тісній єдності.

Функція спостереження, відображення та узагальнення полягає в тому, що з допомогою бюджетного обліку здійснюється спостереження за планомірним створенням і використанням централізованого фонду грошових засобів країни. За допомогою цієї функції забезпечується безперервне спостереження за процесом виконання бюджету, за виконанням плану за доходами бюджету як загалом, так і за надходженням кожного виду доходів, а також за виконанням плану за витратами бюджету.

Крім цього, всі фінансові операції, які відбуваються в ході виконання бюджету, відображаються в первинних бухгалтерських документах, облікових реєстрах або інших носіях облікової інформації та узагальнюються у відомостях, бухгалтерському балансі й звітності.

Таким чином, за допомогою бюджетного обліку забезпечується спостереження за кількісними і якісними показниками процесу виконання бюджету, їх відображення та узагальнення.

Функція управління і керівництва процесом виконання бюджету полягає в тому, що для забезпечення виконання плану з доходів і витрат бюджету необхідно мати інформацію про надходження доходів і податків, про фінансування заходів, передбачених бюджетом, про виробничі витрати, наявність грошових засобів, розрахунки, фонди, резерви тощо.

Інформація про доходи і витрати бюджету дає змогу визначити відхилення від плану і за допомогою цього прийняти керівним органам необхідні рішення щодо виконання плану з доходів і витрат бюджету. Надання вищезазначеної інформації про виконання бюджету забезпечує система бюджетного обліку.

Отже, з допомогою цієї функції бюджетного обліку як знаряддя управління і керівництва облік активно впливає на процес виконання бюджету.

Разом із цим, бюджетний облік є засобом бюджетного планування. Бюджетне планування здійснюється на основі показників плану розвитку народного господарства. Крім цього, для бюджетного планування необхідні облікові дані, які характеризують ступінь виконання бюджету за минулі роки, а також показники очікуваного виконання бюджету поточного року. Таку інформацію забезпечує бюджетний облік.

Функція контролю дає змогу отримати інформацію про надходження доходів і податків, про витрати, стан і рух грошових засобів і матеріальних цінностей у бюджетних установах. Бюджетний облік через функцію контролю забезпечує проведення заходів, спрямованих на повне і своєчасне надходження доходів у бюджет і фінансування заходів, установ і організацій у межах асигнувань, передбачених бюджетом і відповідно до виконання виробничих і фінансових планів.

Контрольні функції взаємопов’язані зі всією обліковою роботою, оформленням, прийманням і обробкою документів. Контроль потрібно здійснювати за певною системою, яка передбачає такий порядок перевірки:

1) виконання постанов, розпоряджень і вказівок урядових органів і вищестоящих організацій;

2) дотримання встановлених нормативів;

3) дотримання термінів платежів;

4) дотримання правильності та своєчасності приймання і відпуску товарно-матеріальних цінностей;

5) правильності витрачання фонду оплати праці, дотримання прийнятих штатів, посадових окладів, кошторисів витрат;

6) збереження майнових, товарно-матеріальних цінностей і грошових засобів у місцях їх збереження і використання;

7) дотримання правильності здійснюваних у процесі облікової роботи обчислювальних і розрахункових операцій.

Функція забезпечення збереження засобів бюджету полягає в дотриманні державної дисципліни, режиму економії у витрачанні бюджетних коштів.

Основні завдання бухгалтерського обліку з виконання бюджетів:

1) своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку за відповідними рахунками і параметрами операцій по виконанню бюджетів;

2) щоденне завершення та звірка всіх облікових процесів, регістрів і документів, у тому числі пов’язаних із надходженням та перерахуванням коштів по системах міжбанківських електронних платежів і внутрішній платіжній системі Державного казначейства;

3) складання щоденного балансу та автоматизована перевірка відповідності даних аналітичного обліку даним балансу;

4) достовірне відображення в обліку і звітності руху використання фінансових та інших ресурсів бюджетів;

5) надання об’єктивної і порівняльної інформації про стан зобов’язань, активів, результатів виконання бюджетів, у тому числі в розрізі окремих фінансових органів.

Дана підсистема складається з фінансового та управлінського обліку, які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі (відрізняючись формою й періодичністю розрахунку даних). Фінансовий облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій органів Державного казначейства та надання користувачам інформації про стан активів і зобов’язань, результати виконання бюджетів та їх змін. На основі даних фінансового обліку складається фінансова звітність, де накопичуються дані про доходи, видатки, кредитування за вирахуванням погашення і фінансування бюджетів, а також підводяться результати виконання бюджетів. Управлінський облік ведеться з метою забезпечення керівництва органів Державного казначейства оперативною фінансовою і нефінансовою інформацією у визначеній ними формі для планування, управління бюджетними коштами, оцінки і контролю використання бюджетних коштів. Управлінський облік ведеться органами Державного казначейства для забезпечення внутрішніх потреб в інформації, виходячи зі специфіки виконання бюджетів та особливостей діяльності.

В цілому бухгалтерський облік виконання бюджетів виступає основою інформаційної системи органів Державного казначейства, за допомогою якого здійснені операції відображаються за відповідними рахунками в автоматизованому режимі.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 32; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты