Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання, значення функції та особливості бухгалтерського обліку виконання бюджетів.
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  3. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  4. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  5. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  6. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  7. Базові принципи бухгалтерського обліку
  8. Банк, його види, операції та функції
  9. Банки як провідні фінансові посередники, їх призначення і функції.
  10. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень

 

Бухгалтерський облік виконання бюджету (далі БОВБ) є системою нагляду, відображення, узагальнення та контролю якісних і кількісних змін процесу виконання бюджету з метою його управління.

Суть бюджетного обліку найбільше виявляється в його функціях, до яких належать:

1) спостереження, відображення та узагальнення процесу виконання бюджету;

2) управління і керівництва процесом виконання бюджету і забезпечення планування бюджету;

3) контроль за процесом виконання бюджету;

4) забезпечення збереження засобів бюджету та власності, що належить бюджетним установам.

Усі ці функції перебувають у взаємозв’язку і тісній єдності.

Функція спостереження, відображення та узагальнення полягає в тому, що з допомогою бюджетного обліку здійснюється спостереження за планомірним створенням і використанням централізованого фонду грошових засобів країни. За допомогою цієї функції забезпечується безперервне спостереження за процесом виконання бюджету, за виконанням плану за доходами бюджету як загалом, так і за надходженням кожного виду доходів, а також за виконанням плану за витратами бюджету.

Крім цього, всі фінансові операції, які відбуваються в ході виконання бюджету, відображаються в первинних бухгалтерських документах, облікових реєстрах або інших носіях облікової інформації та узагальнюються у відомостях, бухгалтерському балансі й звітності.

Таким чином, за допомогою бюджетного обліку забезпечується спостереження за кількісними і якісними показниками процесу виконання бюджету, їх відображення та узагальнення.

Функція управління і керівництва процесом виконання бюджету полягає в тому, що для забезпечення виконання плану з доходів і витрат бюджету необхідно мати інформацію про надходження доходів і податків, про фінансування заходів, передбачених бюджетом, про виробничі витрати, наявність грошових засобів, розрахунки, фонди, резерви тощо.

Інформація про доходи і витрати бюджету дає змогу визначити відхилення від плану і за допомогою цього прийняти керівним органам необхідні рішення щодо виконання плану з доходів і витрат бюджету. Надання вищезазначеної інформації про виконання бюджету забезпечує система бюджетного обліку.

Отже, з допомогою цієї функції бюджетного обліку як знаряддя управління і керівництва облік активно впливає на процес виконання бюджету.Разом із цим, бюджетний облік є засобом бюджетного планування. Бюджетне планування здійснюється на основі показників плану розвитку народного господарства. Крім цього, для бюджетного планування необхідні облікові дані, які характеризують ступінь виконання бюджету за минулі роки, а також показники очікуваного виконання бюджету поточного року. Таку інформацію забезпечує бюджетний облік.

Функція контролю дає змогу отримати інформацію про надходження доходів і податків, про витрати, стан і рух грошових засобів і матеріальних цінностей у бюджетних установах. Бюджетний облік через функцію контролю забезпечує проведення заходів, спрямованих на повне і своєчасне надходження доходів у бюджет і фінансування заходів, установ і організацій у межах асигнувань, передбачених бюджетом і відповідно до виконання виробничих і фінансових планів.

Контрольні функції взаємопов’язані зі всією обліковою роботою, оформленням, прийманням і обробкою документів. Контроль потрібно здійснювати за певною системою, яка передбачає такий порядок перевірки:

1) виконання постанов, розпоряджень і вказівок урядових органів і вищестоящих організацій;2) дотримання встановлених нормативів;

3) дотримання термінів платежів;

4) дотримання правильності та своєчасності приймання і відпуску товарно-матеріальних цінностей;

5) правильності витрачання фонду оплати праці, дотримання прийнятих штатів, посадових окладів, кошторисів витрат;

6) збереження майнових, товарно-матеріальних цінностей і грошових засобів у місцях їх збереження і використання;

7) дотримання правильності здійснюваних у процесі облікової роботи обчислювальних і розрахункових операцій.

Функція забезпечення збереження засобів бюджету полягає в дотриманні державної дисципліни, режиму економії у витрачанні бюджетних коштів.

Основні завдання бухгалтерського обліку з виконання бюджетів:

1) своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку за відповідними рахунками і параметрами операцій по виконанню бюджетів;

2) щоденне завершення та звірка всіх облікових процесів, регістрів і документів, у тому числі пов’язаних із надходженням та перерахуванням коштів по системах міжбанківських електронних платежів і внутрішній платіжній системі Державного казначейства;

3) складання щоденного балансу та автоматизована перевірка відповідності даних аналітичного обліку даним балансу;

4) достовірне відображення в обліку і звітності руху використання фінансових та інших ресурсів бюджетів;

5) надання об’єктивної і порівняльної інформації про стан зобов’язань, активів, результатів виконання бюджетів, у тому числі в розрізі окремих фінансових органів.

Дана підсистема складається з фінансового та управлінського обліку, які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі (відрізняючись формою й періодичністю розрахунку даних). Фінансовий облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій органів Державного казначейства та надання користувачам інформації про стан активів і зобов’язань, результати виконання бюджетів та їх змін. На основі даних фінансового обліку складається фінансова звітність, де накопичуються дані про доходи, видатки, кредитування за вирахуванням погашення і фінансування бюджетів, а також підводяться результати виконання бюджетів. Управлінський облік ведеться з метою забезпечення керівництва органів Державного казначейства оперативною фінансовою і нефінансовою інформацією у визначеній ними формі для планування, управління бюджетними коштами, оцінки і контролю використання бюджетних коштів. Управлінський облік ведеться органами Державного казначейства для забезпечення внутрішніх потреб в інформації, виходячи зі специфіки виконання бюджетів та особливостей діяльності.В цілому бухгалтерський облік виконання бюджетів виступає основою інформаційної системи органів Державного казначейства, за допомогою якого здійснені операції відображаються за відповідними рахунками в автоматизованому режимі.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 32; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты