Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок та організація бухгалтерського обліку в органах Державного казначейства.
Читайте также:
  1. II.5.2) Порядок образования и общие черты магистратуры.
  2. III.1.2) Порядок уголовного судопроизводства.
  3. Агнатское и когнатское родство.Порядок счета родства.
  4. Адвокат, статус адвоката и порядок его приобретения.
  5. Адвокатские образования, порядок их создания и организация работы.
  6. Административный порядок обжалования
  7. Адміністративний, судовий, цивільно-правовий порядок
  8. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  9. Акт взятия проб и образцов. Порядок заполнения.
  10. Акцизный сбор: порядок начисления и взыскания

 

Бухгалтерський облік виконання бюджетів в органах ДКУ – це складова системи обліку, що включає правила, методики та процедури обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та обміну інформацією про операції в органах Державного казначейства та передачі її зовнішнім та внутрішнім користувачам для ухвалення управлінських рішень. Бухгалтерський облік виконання бюджетів є основою інформаційної системи органів ДКУ, за допомогою якої проведені операції відображаються за відповідними рахунками в автоматизованому режимі.

Операція в органах ДКУ – це дія або подія, що призводить до змін у фінансових характеристиках виконання бюджетів.

Основними завданнями системи бухгалтерського обліку ДКУ з виконання бюджетів є:

- дотримання принципів обліку і звітності;

- своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку операцій з виконання бюджетів за відповідними рахунками, які здійснюються на підставі відповідних первинних документів клієнтів, органів, які мають право безспірного списання коштів, електронних і внутрішніх документів Держказначейства;

- щоденне завершення і звірка всіх облікових процесів, реєстрів і документів, у тому числі пов’язаних з надходженням та перерахуванням коштів через системи міжбанківських електронних платежів і внутрішню платіжну систему Держказначейства, складання щоденного балансу й автоматизована перевірка відповідності даних аналітичного обліку даним балансу;

- надання об’єктивної і порівняльної інформації про стан зобов’язань, активів, результатів виконання бюджетів, в тому числі в розрізі окремих органів Держказначейства.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів проведення всіх казначейських операцій у первинних документах, за збереження протягом встановленого терміну оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітності несе керівник органу Державного казначейства.

Керівники органів Державного казначейства зобов’язані створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами правомірних вимог служби бухгалтерського обліку щодо дотримання порядку оформлення та обліку первинних документів.

Структуру служби бухгалтерського обліку орган Державного казначейства обирає самостійно. Бухгалтерські операції можуть виконувати працівники будь-якого структурного підрозділу казначейства, якщо це передбачено їх функціональними обов’язками. Усі працівники, що виконують облікові роботи, підпорядковуються головному бухгалтеру казначейства.

На служби бухгалтерського обліку покладаються такі функції:

- централізоване встановлення та дотримання єдиних правил бухгалтерського обліку;

- ведення регістрів бухгалтерського обліку за правилами, встановленими Державним казначейством;- ведення та підтримання внутрішнього плану рахунків (плану аналітичних рахунків), складеного на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку, встановленого для органів ДКУ;

- своєчасна підготовка, перевірка та надання внутрішньої та зовнішньої фінансової звітності;

- встановлення централізованого бухгалтерського контролю за дотриманням правил облікової політики в різних підрозділах ДКУ та достовірністю фінансової звітності.

Службу бухгалтерського обліку очолює головний бухгалтер, який забезпечує:

- дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку;

- контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх операцій, які проводяться відповідним підвідомчим органом казначейства;

- складання та подання у встановлені терміни фінансової звітності.

Для обмеження ризику під час проведення операцій з виконання бюджетів враховуються наступні аспекти:

1) розподіл обов’язків та повноважень щодо здійснюваних операцій (перелік операцій, осіб, що мають право підписувати документи, обмеження щодо користування активами, делегування повноважень);

2) виконання операцій та технічна обробка;

3) контроль операцій, повноважень, технічної та бухгалтерської обробки даних.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Які з визначених Положенням № 119 принципів БОВБ та фінансової звітності повторюють загальноприйняті принципи національної системи бухгалтерського обліку?

2. У чому полягає сутність і призначення облікової політики органів державного казначейства?

3. Які зміни в методиці обліку не класифікуються як зміни облікової політики?

4. Яка форма обліку переважає сьогодні відносно підсистеми БОВБ?

5. Яка посадова особа відповідає за організацію БОВБ в органах Державного казначейства?

6. Що відноситься до прав та обов’язків головних бухгалтерів державного казначейства?


Тема 3

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 

План

1. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

2. Автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку.

3. Кодування бюджетних рахунків.

 

Мета: вивчення Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, принципів кодування бюджетних рахунків.

 

Література

 

1.Свірко С. В. Облік виконання бюджету: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — с. 20-23.

2. Желюк Л. О. Бухгалтерський облік виконання бюджетів / Л. О. Желюк, Ю. М. Іванечко, М. Р. Лучко – Тернопіль: “Економічна думка”, 2006. – с. 71-95.

3. Інструкція про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затверджена наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119.

4. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, Затверджена наказом ДКУ від 28.11.2000 №119.

 

Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 22; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты