Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрганізація бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів за доходами
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  3. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  4. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  5. Базові принципи бухгалтерського обліку
  6. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  7. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  8. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ
  9. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  10. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.

 

Основною складовою доходів Державного бюджету, безумовно, виступають податкові надходження. Юридичні, фізичні особи (платники податків) сплачують податки і збори (обов’яз­кові платежі) у безготівковій або готівковій формі. Для зарахування означених надходжень до Державного бюджету на балансі обласних управлінь Державного казначейства відкриваються рахунки відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів у системі Державного казначейства України, затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листо­пада 2000 р. № 119.

При застосуванні безготівкової форми розрахунків зі сплати обов’язкових платежів платники податків сплачують платежі до бюджету через установи банків, у яких вони обслуговуються, які, у свою чергу, перераховують грошові кошти через СЕП НБУ на рахунки, відкриті в обласному управлінні Державного казначейства України в розрізі районів та кодів бюджетної класифікації доходів. Визначені вище розрахунки, відповідно до постанови правління Національного банку України від 29.03.2001 р. № 135 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» здійснюються за допомогою таких відповідним чином оформлених документів:

1) меморіального ордера;

2) платіжного доручення;

3) платіжної вимоги-доручення;

4) векселя;

5) чека;

6) акредитива;

7) інкасового доручення (розпорядження).

При застосуванні між платниками податків та органами Державного казначейства готівкової форми розрахунків з приводу сплати зборів, податків і платежів підставою для зарахування платежів до бюджету є такі документи:

1) копії платіжних доручень відділень Ощадбанку та копії прибуткових документів («повідомлення») про здійснення установою банку платежів до Державного та місцевих бюджетів готівкою;

2) копії квитанцій за формою 24 та формою 10, видані органами місцевого самоврядування платникам податків разом з описом до них;

3) платіжні доручення установ Державного комітету зв’язку України на перекази з додатком до них талонів поштових переказів (при сплаті платежів через установи зв’язку).

Зазначені платежі, отримані управліннями Державного казначейства, підлягають процедурі обробки в складі таких операцій у поданій послідовності:

1) повернення надмірно та помилково зарахованих коштів;

2) відшкодування платникам податку на додану вартість;

3) розподіл платежів до бюджету за нормативами, установленими законодавчими актами;

4) відрахування дотацій місцевим бюджетам.

5) У цілому, операції щодо надходжень до Державного бюджету за напрямками руху поділяються на:

6) операції за надходженнями до загального фонду Державного бюджету;

7) операції за коштами від повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під державні гарантії за рахунок загального фонду Державного бюджету;8) операції за надходженнями до спеціального фонду Державного бюджету;

9) операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету;

10) операції за платежами до бюджету, які розподіляються між Державним та місцевими бюджетами;

11) операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів Державного бюджету, що підлягають розподілу;

12) операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів Державного бюджету.

Платежі до бюджету, які відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік є доходами до загального фонду бюджету, зараховуються безпосередньо на ана­літичні рахунки управлінь Державного казначейства. Упродовж дня управління Державного казначейства здійснює операції по поверненню надмірно та помилково сплачених платежів та від-
шкодуванню податку на додану вартість.

Відшкодування податку на додану вартість з бюджету здій­снюється органами Державного казначейства України за висновками податкових органів, які подаються не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення терміну відшкодування податку на додану вартість, або за рішенням суду. За рішеннями арбітражного суду щодо відшкодування з Державного бюджету суми ПДВ або відсотків по бюджетній заборгованості за несвоєчасно відшкодовані суми органи Держказначейства (для забезпечення повноти контролю за правильністю відшкодування з бюджету сум ПДВ) не пізніше наступного дня після одержання вказаного рішення формують його копію та передають останню до податкового органу для формування висновку.

Безпосереднє відшкодування сум податку здійснюється на основі отриманих висновків органами Державного казначейства, які протягом п’яти днів після отримання останніх платіжним дорученням перераховують кошти на відповідний рахунок (визначений у висновку чи рішенні суду) з рахунку доходів державного бюджету (аналітичний рахунок, що призначений для обліку ПДВ). Слід зауважити, що повернення сум сплаченого ПДВ здійснюється у межах поточних надходжень за день, а у випадках недостатності або відсутності коштів на відповідному аналітичному рахунку повернення здійснюється за рахунок поточних надходжень на балансовий рахунок з обліку доходів загального фонду Державного бюджету за день у цілому.У випадках недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку з обліку доходів загального фонду в цілому по області відшкодування має здійснюватись за рахунок надходжень загального фонду Державного бюджету України за рішенням Державного казначейства України, при цьому підставою для прий­няття рішення є звернення управління Державного казначейства України. Після розгляду та прийняття звернення Державне казначейство України здійснює безпосереднє перерахування коштів з відповідного рахунка на рахунок територіального управління Держказначейства з подальшим зарахуванням на аналітичний рахунок з обліку податку на додану вартість, з якого і здійснюється повернення.

Повернення надмірно та помилково сплачених платежів до бюджету, що класифіковані як доходи загального фонду Державного бюджету, провадиться також на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів, інших органів обласними управліннями Державного казначейства (копія рішення суду передається відповідному органу податкової служби за місцем реєстрації платника податків).

Загальний механізм повернення означених коштів передбачає наступні етапи. Органи державної податкової служби, де пройшов реєстрацію відповідний платник, передають районному від­діленню Державного казначейства висновки на повернення надмірно або помилково сплачених коштів. У свою чергу, відділення казначейства готує Реєстр висновків про повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету, про відшкодування податку на додану вартість, після чого передає його до обласного управління Державного казначейства щоденно засобами внутрішньої платіжної системи. На підставі останнього електрон­ного документа обласне управління Державного казначейства своїми платіжними дорученнями здійснює перерахування коштів зі свого рахунка на поточні рахунки платників податків.

Вибірка грошових коштів для проведення повернення платежів здійснюється з відповідного аналітичного рахунка в межах поточних надходжень за день. У випадках, коли на момент здій­снення операції має місце факт відсутності або недостатності коштів на відповідному аналітичному рахунку, повернення здій­снюється за рахунок поточних надходжень до загального фонду бюджету, при цьому:

· в разі повернення за рахунок таких видів доходів, від яких проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам, сума, яка повертається, не повинна перевищувати суми загальних надходжень за день за всіма аналітичними рахунками, з яких відраховується дотація;

· якщо повернення здійснюється за тими видами доходів, за якими не здійснюється відрахування дотацій місцевим бюджетам, сума, яка повертається, не повинна перевищувати суми загальних надходжень за день за всіма аналітичними рахунками, з яких не відраховується дотація;

· у разі виникнення факту недостатності або відсутності коштів на аналітичних рахунках у цілому по області повернення надмірно або помилково сплачених платежів здійснюється па підставі рішення Державного казначейства України за попереднім зверненням обласного управління Державного казначейства.

Повернення коштів готівкового обігу здійснюється аналогічно до вищевикладеного порядку. Кошти з відповідного аналітичного рахунка, з якого необхідно зробити повернення, платіжним дорученням відповідного Державного казначейства перераховуються на відкриті на їх ім’я в установах банків рахунки за балансовими рахунками групи 257 «Кошти до виплати» Плану рахунків бухгал­терського обліку комерційних банків України.На підставі відповідних вищевказаних документів органи Державного казначейства України готують грошові чеки на отримання готівки на ім’я осіб, указаних у висновках, або платіж­ні доручення на перерахування коштів на вкладні рахунки плат­ників.

З урахуванням повернень та відшкодувань ПДВ формуються залишки коштів за кожен день щодо надходжень до загального фонду бюджету, які розподіляють у розрізі:

1) доходів, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій місцевим бюджетам, розподіл яких за нормативами, визначеними Законом України «Про Державний бюджет України», проводять обласні управління Державного казначейства і цього ж дня перераховують відповідні рахунки місцевих бюджетів;

2) доходів, які відносяться до загального фонду Державного бюджету і з яких не здійснюється перерахування дотацій.

Залишки надходжень, що віднесені до першої групи доходів (після відрахування дотацій), надходження, що віднесені до другої групи доходів, перераховуються щоденно на відповідні рахун­ки, відкриті у Державному казначействі.

Платежі до бюджету, які визначаються Законом України «Про Державний бюджет України» як доходи спеціального фонду Дер­жавного бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ та організацій, зараховуються на відповідні аналітичні рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства. Як і за надходженнями до Державного фонду, щодо даних платежів можливе повернення надмірно та помилково сплачених платежів, які надійшли до спеціального фонду Державного бюджету. Зазначена операція здійснюється обласними управліннями Державного казначейства в цілому за наведеною схемою. Однак до механізму повернення не залучається центральний рівень, оскільки на аналітичному рахунку обласного управління, з якого здійснюється повернення, допускається дебетове сальдо. Залишки коштів за день за виключенням повернень щодо надходжень до спеціального фонду Державного бюджету перераховуються обласними управліннями Державного казначейства платіжним дорученням центральному рівню — Державному казначейству України.

Власні надходження бюджетних установ і організацій (код 24120000 класифікації доходів бюджету), які складають вагому частину доходів спеціального фонду Державного бюджету зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки зазначених суб’єк­тів у відділеннях або управліннях Державного казначейства за місцем обслуговування останніх. Про факт виконання зазначеної операції свідчить виписка, що формується відповідними органами Державного казначейства щоденно, та передається разом із реєстром розрахункових документів власникам коштів.

Платежі, які відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України» на поточний рік підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, поперед­ньо зараховуються на відповідні аналітичні рахунки органів казначейства. Щоденно зазначені кошти платіжним дорученням перераховуються Державному казначейству України для їх розподілу між вищевказаними фондами відповідно до встановлених нормативів. Частка коштів формує загальний фонд Державного бюджету; інша частина, класифікується як кошти спеціального фонду, які в подальшому направляються на спеціальні видатки, із подальшим зарахуванням на відповідні спеціальні або особові та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів. Повернення надмірно або помилково сплачених платежів здійснюється у загальному порядку обласними управліннями Державного казначейства України.

Обов’язкові платежі до бюджету, які відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України» розподіляються між Державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, зараховуються на відповідні рахунки обласних управлінь, на рівні яких і здійснюються операції по їх розподілу в такому порядку: частина, яка належить зарахуванню до загального фонду державного бюджету, зараховується на відповідний аналітичний рахунок, з якого після перерахування сум дотацій на відповідні рахунки місцевих бюджетів, залишки коштів платіжним дорученням перераховуються Державному казначейству; частина коштів, що належить бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, платіжним дорученням обласного управління Державного казначейства перераховується на рахунок відповідного бюджету, відкритий в установі банку, або меморіальними документами на рахунок, відкритий в органі Державного казначейства. За результатами розподілу платежів до бюджету складається відомість розподілу платежів по бюджету. Платежі, які тимчасово віднесені до доходів Державного бюджету і підлягають розподілу, зараховуються на однойменні аналітичні рахунки. Зазначені кошти в кінці дня розподіляються за нормативами, встановленими відповідними законодавчими актами.

Крім проведення основних розподільчих процедур за рівнями бюджетів, видами фондів органи Державного казначейства повин­ні здійснювати розподіл окремих видів платежів у розрізі означених позицій. Так, розподіл єдиного податку суб’єктів малого підприємництва супроводжується перерахуванням: частини коштів (обсяг коштів, що належить загальному фонду державного бюджету — сума відрахованих дотацій місцевим бюджетам) з обласного рівня на центральний — до Державного казначейства; у такому ж порядку відбувається рух коштів, що віднесені в результаті розподілу до спеціального фонду держбюджету; відповідна частка підлягає перерахуванню до місцевого бюджету та позабюджетних фондів. Розподіл коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства здійснюється також на рівні обласного управління Державного казначейства відповідно до положень Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» у такому пропорційному відношенні: 70 % коштів збору зараховується до спеціального фонду бюджету з подальшим здійсненням операцій щодо направлення надходжень до спеці­ального фонду Державного бюджету; 30 % коштів збору зараховується безпосередньо на спеціальні особові або спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників, відкриті в обласному управлінні Державного казначейства. Кошти, що надійшли як фіксо­ваний сільськогосподарський податок, зараховуються на відповід­ні аналітичні рахунки обласного управління Державного казначейства, а після розподілу, проведеного за встановленими Законом України «Про фіксований сільськогосподарський податок» нормативами (30 %—68 %—2 %), — перераховуються відповідним одержувачам, зокрема: місцевому бюджету, Пенсійному фон­ду та фонду соціального страхування.

За результатами розподілу єдиного податку суб’єктів малого підприємництва та фіксованого сільськогосподарського податку формується відомість розподілу платежів до бюджету, а також реєстр платників за спрощеною системою оподаткування.

Суми від реалізації податкової застави надходять на рахунки обласного управління Державного казначейства, яке сповіщає про факт надходження коштів відділення Державного казначейства шляхом надання останньому виписки з рахунка. Зазначений орган Державного казначейства передає виписку органу Державної податкової служби за місцем реєстрації платника для формування довідки про розподіл зазначених коштів. Зазначений документ передається по вертикалі системи органів Державного казначейства до рівня обласного управління, яке й здійснює розподіл та подальше перерахування розподілених коштів за призначенням.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 20; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты