Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗаповнення регістрів синтетичного та аналітичного обліку.
Читайте также:
  1. Загальна організаційна побудова аналітичного процесу
  2. Заповнення перевізних документів вантажовідправником
  3. Заповнення перевізних документів під час перевезення
  4. Заповнення щоденника професійного становлення
  5. Моделі бухгалтерського обліку.
  6. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
  7. Порядок заповнення і подання документів первинного статистичного обліку органами дізнання і попереднього слідства
  8. Сальдо та обороти по рахунках у розрізі об’єктів аналітичного обліку
  9. Списки автозаповнення в табличному процесорі MS Excel. Створення списків автозаповнення користувача. Створення списків за допомогою імпорту значень комірок листа.

Для аналітичного обліку за означеними балансовими рахунками призначені аналітичні рахунки, порядок відкриття яких регулюється наказом Державного казначейства від 28.11.2000 р. № 119 «Про затвердження інструктивної бази». Відкриттю аналітичних рахунків передує організація аналітичного обліку, яка полягає у розробці параметрів аналітики. Означені параметри повинні відповідати ознакам загального механізму кодування, визначених вищевказаним нормативним документом.

Так, для формування аналітичної інформації щодо надходжень до бюджету використовуються наступні параметри:

ВВВВ — номер балансового рахунка;

К — ключ або контрольний розряд, який визначається відповідно до стандарту СЕП НБУ;

SSS — символ звітності, який відповідає коду бюджетної класифікації;

Н — ознака зведеного рахунка для зарахування податків щодо відповідної території;

RR — параметр, що відповідає коду відомчої класифікації видатків або іншій ознаці (в разі необхідності деталізації інформації);

ТТТ — порядковий номер, що кодується відповідно до прийнятої класифікації адміністративно-територіальних одиниць бюджетів;

DDD — додатковий параметр для забезпечення накопичення надходжень на «карткових» рахунках, який має такі значення: щодо надходжень, з яких здійснюється відрахування дотацій, — 991; щодо надходжень, з яких не здійснюється відрахування дотацій, — 992; щодо надходжень від повернення бюджетних позичок або кредитів, наданих під державні гарантії, — 993.

Відповідно до наведених параметрів здійснюється укладання загальних схем аналітичного кодування за видами рахунків, зокрема:

а) для рахунків за надходженнями до бюджетів застосовується схема — BBBBKSSSHRRTTT;

б) для рахунків, призначених для зібрання коштів: загального фонду бюджету — BBBBKDDHRRTTT; спеціального фонду бюджету — BBBBKSSSHRRTTT; (параметри HRR приймаються як цифровий символ 900);

в) для рахунків, призначених для нагромадження коштів та перерахуванню на центральний рівень: за загальним фондом — BBBBKC (С — порядковий номер рахунка для акумулювання); за спеціальним фондом — BBBBKSSS.

Відкриття аналітичних рахунків супроводжується реєстрацією останніх у книзі реєстрації відкритих рахунків, яка ведеться в розрізі балансових рахунків. Даний обліковий реєстр має бути пронумерований, прошнурований, засвідчений підписами керівника і головного бухгалтера органу Державного казначейства та скріплений відбитком гербової печатки органу Державного казначейства. Зберігається книга реєстрації відкритих рахунків у призначеної наказом відповідальної особи.

Для фіксації облікової інформації на етапі поточного обліку призначена система облікових реєстрів, до яких відносяться сальдова та оборотно-сальдова відомість (форми 7—1 та 7—2 відповід­но). Виписки за аналітичними рахунками 3111, 3121, 3131, 3311, 3411, 3412 складаються за результатами обробки інформації на початок наступного операційного дня, але не пізніше 9 годин ранку, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та паперових носіїв. До виписок із зазначених рахунків задається реєстр розрахункових документів з повним переліком реквізитів. 

Питання для самоконтролю:

 

1. Які первинні документи є підставою для зарахування надходжень до складу доходів Державного бюджету?

2. Який механізм зарахування надходжень до складу загального та спеціального фондів Державного бюджету?

3. Який порядок відшкодування платникам податку на додану вартість?

4. Який порядок повернення надмірно або помилково сплачених платежів?

5. Який порядок розподілу коштів між загальним/спе­ціальним фондами, між Державним/місцевими бюджетами?

6. Які рахунки першої складової частини Плану рахунків (балансові) використовуються для обліку доходів Державного бюджету?

7. Які рахунки другої складової частини Плану рахунків (бюджетні) використовується для обліку доходів Державного бюджету?

8. Які рахунки третьої складової частини Плану рахунків (управлінські та позабалансові) використовуються для обліку доходів Державного бюджету?

9. У чому полягає методика відкриття аналітичних рахунків обліку за розглянутими у темі балансовими рахунками?

10. Які облікові реєстри застосовуються в обліку доходів Державного бюджету?

 


Тема 5.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ.

 

План

1. Організація бухгалтерського обліку виконання бюджетів за видатками.

2. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.

3. Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів.

 

Мета: ознайомлення з організацією обліку виконання бюджетів за видатками, вивчення типових бухгалтерських проведень з відображення бюджетних видатків

 

Література

 

1.Свірко С. В. Облік виконання бюджету: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — с. 66-72.

2. Желюк Л. О. Бухгалтерський облік виконання бюджетів / Л. О. Желюк, Ю. М. Іванечко, М. Р. Лучко – Тернопіль: “Економічна думка”, 2006. – с. 227-230.

3. Федосов В. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – с. 334-381.

4. Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету, затверджений наказом ДКУ від 11.08.2008 N 327.

5. Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів, затверджений наказом ДКУ від 14.12.2007 N 233.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 25; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты